Funksjonshemmede

Konkurranseutsetting og TT-tjeneste

I Oslo er Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) konkurranseutsatt. Fra 1. januar i år vant Falken anbudet for transporten for de brukere som trenger spesialtransport, og overtok virksomheten fra Oslo Taxi. Siden dengang har transporttilbudet for 3.600 sterkt funksjonshemmede brukere i Oslo fortonet seg som det reneste mareritt, og forringet deres livskvalitet. Det har vært dagligdags at transport uteblir eller blir sterkt forsinket, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Konkurranseutsetting og TT-tjeneste
 
Av Ivar Johansen, SV's bystyregruppe
 

«Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester vil bli benyttet som et virkemiddel for å møte økte behov, synliggjøre og bedre kvaliteten, videreutvikle oppgaveløsningen, øke mangfoldet og fremme mer effektiv ressursbruk», skriver Høyrebyrådet i Oslo. Høyre sier, besnærende nok, at det avgjørende ikke er om kommunen selv står for produksjon av tjenesten, men at kommunen sikrer volum og tilstrekkelig kvalitet.

«Effektivisering» er som oftest et positivt ladet ord, men ordet kan ofte skjule ønske om nedskjæringer og kutt i tjenestetilbudet. Konkurranseutsetting og privatisering kan være et virkemiddel for hvordan politiske beslutningstakere kan kombinere nedbygging av tjenestetilbudet med egen ansvarsfraskrivelse.


I Oslo er Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) konkurranseutsatt. Fra 1. januar i år vant Falken anbudet for transporten for de brukere som trenger spesialtransport, og overtok virksomheten fra Oslo Taxi. Siden dengang har transporttilbudet for 3.600 sterkt funksjonshemmede brukere i Oslo fortonet seg som det reneste mareritt, og forringet deres livskvalitet. Det har vært dagligdags at transport uteblir eller blir sterkt forsinket.


I det private næringsliv ville dette medført umiddelbar aksjon: Krav om strakstiltak, erstatningskrav og; etter få uker trolig oppsigelse av kontrakten fordi kunden ikke får den vare som blir betalt for. Men i Oslo toer Høyre-byråden sine hender, og bagatelliserer. I bystyret 13. mars sa hun at «det VAR problemer med utøvelsen av spesialtransporten», men at det «synes imidlertid nå å være rettet opp.» Og 6 måneder senere sier den samme byråd: «Det har vært en dramatisk bedring». Og en kan jo spørre seg hvordan det er mulig «dramatisk» å forbedre noe som byråden allerede i mars mente var tilfredsstillende.


En brukerundersøkelse som i september er utført på oppdrag av Oslo Sporveier, viser at en tredjedel av turene med TT-tjenesten er forsinket, og at gjennomsnittsforsinkelsen er hele 28 minutter. Det betyr at i Oslo kommer daglig omkring 500 funksjonshemmede betydelig for sent til jobb, kino, legetime eller andre avtaler.
 

Med sin totale handlingslammelse illustrerer Høyrebyrådet at Oslo Kommune ved konkurranseutsetting er ute av stand til å sikre tilstrekkelig kvalitet på tilbudet og opptre som en profesjonell kjøper av private tjenester.


(artikkel trykt i Dagbladet 7. nov. 1997)


Legg til kommentar