Funksjonshemmede

Mor til funksjonshemmet barn: Føler Oslo kommune vil jage oss herfra

Mor til funksjonshemmet barn: Føler Oslo kommune vil jage oss herfraEt alvorlig skrik om hjelp fra Kristin:

"Jeg er 26 år og alene med min datter på 4 år. Datteren min er sterkt psykisk og fysisk funksjonshemmet. dvs at hun kan ikke gå, stå, sitte, bruke armer, snakke +++ Hun er 4 år og ligger på 3-6 mnd stadiet. Jeg er selv sykemeldt pga ryggskader (prolaps, slitesjeskader, skoliose+) Jeg sliter med å løfte henne.

Jeg føler at fordi jeg fikk en datter som er funksjonshemmet vil Oslo kommune bare jage oss herfra. Bare bli kvitt oss. Så slipper kommunen styre noe mer med oss. Jeg vet at vi er en belastning for kommunen. Men dette har ikke datteren min eller jeg valgt selv!! Synes det er trist at en kommune skal behandle andre mennesker sånn,"

skriver Kristin blant annet i en mail til meg.

Les mer under.
Fortell gjerne bystyrepolitikerne hva du tenker om den manglende sosiale boligpolitikken

Synshemmede: Ingen valgfrihet?

Synshemmede: Ingen valgfrihet?Synshemmede John Ulriksen er nå lei av at drosjeselskap som henter ut millioner fra den kommunalt finansierte TT-tjenesten (Transporttjenesten for funksjonshemmede) nekter å transportere ham og hans førerhund.

Tilsynelatende snakker politikerne så vakkert om valgfrihet. Men Oslo kommune sørger ikke for at synshemmede Ulriksen har noen slik valgfrihet.

Les hans erfaringer nedenfor.

Fortell politikerne i bystyrets samferdsels- og miljøkomite hva du mener om dette

Fra ideen om menneskets ukrenkelige verdighet til mennesket på anbud

Fra ideen om menneskets ukrenkelige verdighet til mennesket på anbudHanne Østbys Fond til fremme av funksjonshemmede barns rettssikkerhet i Norge utfordrer oss og inviterer til konferanse:

"Det foreligger bred dokumentasjon på at kommunene stadig omgår sine kommuneplikter og innfører ordninger som krenker de funksjonshemmedes grunnleggende rettigheter. Oppfylle sine kommuneplikter gjør heller ikke fylkesmennene som fører tilsyn med kommunene.

Det stilles spørsmål om hvilken grad av medvirkning i eget liv borgere med funksjonsnedsettelser faktisk har, hvor vilkårlig denne graden eventuelt er, hvordan samfunnet er organisert og hvilke følger dette har for den aktuelle gruppen," skriver de blant annet, og inviterer til konferanse.

Les mer nedenfor.

Hørselshemmede skolebarn som ikke får tilstrekkelig bistand...

Hørselshemmede skolebarn som ikke får tilstrekkelig bistand...Linn er mor til en gutt som ikke får tilstrekkelig tegnspråkstøtte på skolen. Og har utfordret statssekretæren i Kunnskapsdepartementet. Statssekretæren spør: hva bør endres i regelverket. Her er Linns hovedpunkter:

- Det sies at det er tette bånd mellom Fylkesmannen og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Dette svekker fylkesmannens funksjon slik jeg opplever det. Kanskje det er mulig å ha et kritisk fokus på dette.

- Tillit og dialog kan spare mange timer på kontor (som her hvor det nå skal skrives flere sakkyndige vurderinger i året - for å imøtekomme kommunens behov, er min påstand).

- Fokus på flytting av kompetanse fra møter og papirarbeid til undervisningssituasjonen og nærmere barna. Det er den motsatte tendensen vi ser.

- Er § 2.6 oppdatert siden "CI-revolusjonen"? Kanskje kunne en lage versjoner av denne paragrafen, til beskyttelse av barn i friskoler, og hørselshemmede som har andre sammensatte lærevansker eller av andre årsaker ikke passer helt inn i kommunens spesialskoler, men som likevel trenger tegnspråk.

- Såvidt jeg forstår skal statens skoler for døve, med unntak av den i Trondheim, nedlegges fra 2014. Kan midlene som spares ved nedleggelse av disse spesialskolene gå til styrking av kompetanse nær de hørselshemmede barna som blir/er integrert med hørende i vanlige skoler?

- Er du obs på at kommunens støtte til friskoler avgrenses til de ukene i året det er undervisning? Lærere og assistenter med spesialkompetanse rundt barn med lærevansker skal mao ikke ha lønn i skolens ferier? Er det rart det blir gjennomtrekk av personale? Dette bør endres snarest.

Les hele svaret under.

Nedsatt funksjonsevne og kommunal ansettelse: Bystyrets måltall nådd?

Nedsatt funksjonsevne og kommunal ansettelse: Bystyrets måltall nådd?Bystyret fattet høsten 2009 et klokt vedtak, og jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål Byrådet må besvare overfor bystyrets finanskomite:

"Bystyret vedtok 21. oktober 2009 "målsetting om at 5 % av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne". Hvor mange personer med nedsatt funksjonsevne ble tilsatt i 2010, sett i relasjon til bystyrets vedtak?"

Les mer om bakgrunnen for spørsmålet

Hørselshemmede barn: Rett til tegnspråkopplæring, også i privatskoler

Hørselshemmede barn: Rett til tegnspråkopplæring, også i privatskolerLinn har en hørselshemmet gutt. Han må ha bistand på tegnspråk dersom han skal ha nytte av skoledagen. Selv om han også har en diagnose som gir ham generelle lærevansker, er han en kvikk gutt, med stor lærelyst, og innsatsvilje. Han går nå på en Montesorri-skole og fungerer svært godt der. Moren har bedt om at det må gis et økonomisk tilskudd til skolen, som tar hensyn til at gutten er avhengig av hjelp på tegnspråk, og ville hatt disse rettighetene dersom han hadde gått i offentlig skole.

Men Oslo kommune, med støtte fra Fylkesmannen, vil flytte ham til den kommunale Vetland skole (for hørselshemmede med tegnspråk som førstespråk).

Jeg ba statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet se på saken, og hun skriver ( se nedenfor) bl.a.: "Det er ikke slik at elever i privatskoler ikke vil ha rett til tegnspråkopplæring dersom de har behov for det. Elever i private skoler som har behov for tegnspråkopplæring har rett til det etter reglene i privatskoleloven § 3-6 om spesialundervisning."

Hva er erfaringeen rundt dette?

Sporveien bryter Likestillings- og diskrimineringsloven

Sporveien bryter Likestillings- og diskrimineringslovenUtvendige og innvendige trapper på Oslos t-banestasjoner og enkelte togstasjoner (Oslo S, Nationaltheatret, Skøyen og Lillestrøm) mangler kontrastmerking. Umerkede trapper utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Det er forbundet med direkte fare for blinde og  svaksynte å ferdes på flere av stasjonene.

Nå har den statlige Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandlet en klage på spørsmålet, og vedtaket er krystallklart:

"Oslo T-banedrift bryter Likestillings- og diskrimineringslovens § 9, tredje ledd,  ved manglende kontrastmarkering av trapper på sine stasjoner.

Jernbaneverket bryter Likestillings- og diskrimineringslovens § 9, tredje ledd,  ved manglende kontrastmarkering av trapper på Oslo S, Nationaltheateret, Skøyen og Lillestrøm stasjon."

Nemnda ber om en snarlig tilbakemelding om når vedtaket kan forventes gjennomført. 

Dette er bra! Vi skal ha en by tilgjengelig for alle, og da bør de offentlige eide kollektivselskapene gå foran som et godt eksempel, og sikre universell utforming av stasjonene. Jeg er glad for dette vedtaket.

Les hele vedtaket  her (Word)

Nytt anbud TT-tjenestens spesialbiltransport

Nytt anbud TT-tjenestens spesialtransportI forrige uke la Oslo kommune ut anbud på TT-tjenestens spesialbiltransport fra 1. april 2012. Det betyr dessverre ikke Samres-delen, men selve bilkjøringen for den som trenger transport i spesialbil, dvs i hovedsak rullestolbrukere.

Jeg legger ut anbudspapirene nedenfor, slik at brukerne kan kontrollere om Byrådet/kommunen har stilt de krav som er opplagt at man bør stille.

En ting er det absolutt grunn til å merke seg: anbudsperioden er kun 9 måneder! Transporttjenesten for funksjonshemmede og brukerne trenger første og fremst stabile og forutsigbare tjenester. Da er selvsagt ikke de stadige skifter av transportører og driftsvilkår svaret.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er innspill til dette.

Les tilbudsinnbydelsen
Les kravspesifikasjonen

Hederspris fra Handikapforbundet

Hederspris fra HandikapforbundetLørdag kveld tilbragte jeg i hyggelig lag på middag sammen med styret og tillitsvalgte i Norsk Handikapforbunds fylkeslag i Oslo, i anledning av at Handikapforbundet tildelte meg en hederspris, og et litografi av Per Kleiva:

"Norges Handikapforbund Oslo har besluttet å tildele deg vår hederspris som vi i særskilte og svært sjeldne tilfeller tildeler personer, organisasjoner eller institusjoner utenfor våre egne rekker. Sist ble denne prisen delt ut i 2006.

Slik ekstern heder tildeles den eller de som på en særskilt fortjenestefull måte over flere år har arbeidet for, og skapt engasjement/interesse for vår sak, for vår målgruppe.

NHF Oslo, ved regionstyret, besluttet i sitt styremøte den 8. 9 d.å å tildele deg vår hederspris og anerkjennelse for ditt mangeårige og store engasjement og arbeid til beste for enkeltpersoner med funksjonshemning  og for vår målgruppe som helhet. Vi har merket oss din genuine interesse for å skape et samfunn for alle, et samfunn fritt for barrierer, hvor alle har like muligheter. NHF Oslo ønsker å tildelen denne prisen på vår årlige ledersamling lørdag den 17.9. 2011.

På vegne av Norges Handikapforbund Oslo takker vi for innsatsen og det store engasjementet og ser frem til fortsatt godt samarbeid."

Les hos Handikapforbundet
Les hos Akers Avis Groruddalen

En kommune tilrettelagt for alle

En kommune tilrettelagt for alleJeg ønsker meg en kommune hvor

- funksjonshemmede har en reell valgfrihet til å bosette seg der de selv ønsker
- vi har en TT-tjeneste som gir funksjonshemmede et reelt og fullverdig alternativt kollektivtilbud til skole, arbeid og fritidsaktiviteter
- anbud på hjelpetrengede er avviklet, da dette undergraver muligheten til en stabil og forutsigbar bo- og omsorgssituasjon
- kommunen selv går foran i å tilrettelegge for at funksjonshemmede kommer i arbeid, ved at 10 % av alle ansettelser tilbys personer med funksjonshemming
- det er tilstrekkelig med faglige ressurser for å følge opp/bistå funksjonshemmede i barnehager, skoler og dagtilbud

Hvilke initiativ og endringer ser du som nødvendig på dette feltet?

Jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg og 4 nye år i Oslo bystyre i folkets tjeneste, om du ønsker meg. Oslo SV har et flott program, og gode kandidater.

Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme. Dersom du stemmer SV, sett kryss ved mitt navn. Dersom du stemmer et annet parti, skriv mitt navn på eget felt på stemmeseddelen.

TT og Blindeforbundets seniorklubb: saken løst

TT og Blindeforbundets seniorklubb: saken løstFor en stund siden skrev jeg om Blindeforbundets seniorklubb: "Blindeforbundet i Oslo har et flott tilbud til eldre blinde. Hver uke møtes 50 blinde og svaksynte hver uke. Mange av disse er veldig ensomme og isolerte og trenger sårt og komme seg ut. Men nå rakner det, på grunn av TT-ordningen."

Jeg tok forholdet opp med Byrådet og bydelsdirektøren i bydel Nordstrand. I dag skriver Blindeforbundet:s Aud Stenberg:

"Jeg ville bare sende en stor gladmelding til deg og tusen takk for hjelpen, bydel Nordstrand og tt ansvarlig  ringte meg i går og var veldig ydmyk,og vi fikk beskjed om att damene fra bydel Nordstrand selvfølgelig skulle få være med på overgangsordningen,og få liten bil.Så du kan tro at det ble stor glede her. Tusen takk for hjelpen. Ha en fin helg."

Da er også denne saken løst!