Helsevesen

Overbehandling eller underbehandling?

Overbehandling eller underbehandling?

Risikoen for underbehandling er blitt mindre fremhevet, og er mindre politisk korrekt å omtale, skriver professor Torgeir Bruun Wyller.

"I et intervju i Vårt Land 23. juni advarer anestesilege Liv-Ellen Vangsnes mot overforbruk av høyteknologisk intensivbehandling til pasienter med svært liten sjanse for å overleve. Vangsnes' advarsler er på samme tid helt riktige og helt gale. Riktige fordi man ikke skal utsette mennesker for hensiktsløs og plagsom behandling når det uansett er klart at de er kommet til livets ugjenkallelige avslutning. Da bør de heller få hjelp til å dø en verdig død. Dessverre skjer slik overbehandling for ofte, og det har sikkert sammenheng med at vi i helsetjenesten er for dårlige til å kommunisere med pasientene og heller setter i gang enda mer avansert behandling, slik Vangnes påpeker.

Men budskapet blir feil fordi det ignorerer at saken også har en annen side, nemlig underbehandling. Spørsmålet om behandlingsnivå er en balansegang der det stadig tråkkes feil - i begge retninger. Det har vært sterkt - og rettmessig - advart mot overbehandling i mange år. Oppmerksomheten om dette problemet har derfor økt. Samtidig vil disse advarslene, selv om de ikke er ment slik, naturligvis bli sterkt fremhevet av dem som ikke har pasientenes beste for øye, men som mener samfunnet skal bruke enda mer penger på offentlig og privat brød og sirkus, og mindre på nyttige tiltak for samfunnets svakeste. Risikoen for underbehandling er blitt mindre fremhevet, og er mindre politisk korrekt å omtale. Derfor er det fare for at dette problemet vil tilta," skriver professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller blant annet.

Les hele hans artikkel under "les mer."

Hyggelig melding til alle venner av Aker Sykehus

Hyggelig melding til alle venner av Aker Sykehus

Lokalsykehus-startskudd fra Stortinget allerede nå i juni?

"SV vil allerede knyttet til revidert statsbudsjett for 2015 foreslå at det settes av prosjekteringsmidler til å starte byggingen og etableringen av et lokalsykehus på Aker-området.

Det haster å starte opp disse planene, og samtidig vil SV tydeliggjøre at Campus-planene som OUS-ledelsen har foreslått skrinlegges."

Dette er en hyggelig melding Aker Sykehus Venner har fått fra SV på spørsmål organisasjonen har stilt til alle partiene i Oslo.

Verbalt er det flertall på Stortinget for Aker sykehus, og det vil overraske meg om ikke de samme partier bidrar til å fatte de nødvendige vedtak ved denne anledningen.

Les spørsmål og svar under "les mer."

Oslo-sykehusene: Antallet re-innleggelser øker

Oslo-sykehus: Antallet re-innleggelser øker

Oslo ligger dårligere ann en landet forøvrig når det gjelder ikke-planlagte re-innleggelser.

Hver syvende eldre pasient legges inn igjen i norske sykehus innen 30 dager, men blant pasienter med kroniske lungesykdommer er andelen dobbelt så høy. Reinnleggelser i sykehus varierer mye, både mellom kommuner og mellom sykehus.

Helsedirektoratets samhandlingsstatistikk (se rundt side 160) viser at for Oslos del at andelen reinnleggelser for pasienter som ble skrevet ut til helsehjelp har økt de siste årene. Helse Sør-Øst var den helseregionen som hadde den høyeste andelen reinnleggelser av pasienter som var skrevet ut for videre oppfølging i kommunene. Og: pasienter fra Oslo kommune har høyere sannsynlighet for reinnleggelse enn pasienter fra de fleste andre kommunene i Helse Sør-Øst.

De er påpekt tre mulige forklaringer til økningen i reinnleggelser:

- Reduksjonen i liggetid ved sykehusene har medført at pasientene som skrives ut til kommunene er sykere enn før. Flere har dermed behov for en reinnleggelse.

- Pasientene må reinnlegges fordi kommunens behandlingstilbud ikke er faglig godt nok.

- Pasientene fikk en tettere oppfølging fra sykehjem eller hjemmesykepleie som resulterte i en vurdering av at pasientene er så syk at en reinnleggelse er nødvendig.

Og så kan dette være en konsekvens av betalingsincentiver.

Ikke-planlagte re-innleggelser kan indikere for rask utskrivning for sykehusets del, eller for dårlig tilrettelegging/oppfølging fra kommunen. Her er det opplagt forbedringspotensiale.

Har du synspunkter eller erfaringer?

Byrådssak om rehabilitering: Treffer den?

Byrådssak om rehabilitering: Treffer den?

Rehabilitering og forebygging er et stort satsingsområde innen helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder både innenfor statlige og kommunale tjenester. Hensikten er å se på ressurser til den enkelte som har behov for hjelp fra det offentlige og finne ut hvordan disse kan benyttes på en god måte. Gjennom forebygging kan den enkelte borger unngå eller redusere funksjonsfall, mens god rehabilitering etter funksjonsfall bidrar til at den enkelte kan oppnå best mulig funksjon og oppleve selvstendighet i eget liv. 

Byrådet har lagt fram en sak for bystyret om rehabilitering og er aktuell i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Oslo. Byrådet mener at rehabilitering trenger økt fokus framover. Dette skyldes særlig at andelen i aldersgruppen 67-79 vil øke sterkt, men også at flere overlever etter alvorlige skader og sykdommer fordi det er bedre behandlingstilbud. Saken avgrenses mot rehabilitering innen rus/psykiatri. 

Saken gir en beskrivelse av ulike rehabiliteringstiltak i Oslo kommune og et overblikk over den rehabiliteringsinnsatsen som gjøres. Særlig innen pleie- og omsorgstjenestene og for eldre er rehabilitering viktig. Byrådet vil videreutvikle rehabiliteringstjenestene i Oslo. Hverdagsrehabilitering skal nå innføres i alle bydelers hjemmetjenester i forbindelse med at det er utarbeidet en Oslomodell for hverdagsrehabilitering. De nye helsehusene har hovedfokuset sitt på rehabilitering. I tillegg bygges det opp gode støttefunksjoner, kunnskapsinnsamling og erfaringsutveksling om rehabilitering bl.a. gjennom det sammenslåtte utviklingssenteret på Aker Helsearena og andre innovative tiltak på Aker i samarbeid med forskningsmiljø.

Liten grunn til å være uenig i noe av dette, men treffer den i forhold til behovene? Er det perspektiver eller vinklinger som mangler?

Manglende trygghetsalarmutrykning: I strid med krav og rutiner

Manglende trygghetsalarmutrykning: I strid med krav og rutiner

Hjerteinfarkt og blodpropp skal selvsagt medføre utrykning.

Byråd Aud Kvalbeins ga et relativt utydelig svar da jeg tok opp en hendelse hvor trygghetsalarmselskapet ikke rykket ut i en situasjon hvor en 80 år gammel dame hadde hjerteinfarkt (sitt 5.) og blodpropp i armen. Å ha trygghetsalarm skal jo representere en trygghet for at man får hjelp når man trenger det. Byråden avslutter sitt svar med det relativt utydelige:"Bydelen har fulgt opp den konkrete saken som var utgangspunkt for representantens spørsmål".

Et så utydelig svar måtte jeg følge opp med nytt spørsmål:

1. Har bydelen etter gjennomgang av saken med alarmselskapet konkludert med at situasjonen burde vært håndtert annerledes?

2. Og tilsvarende: Har saken resultert i endring av alarmselskapets praksis, for å forhindre at dette i tilsvarende situasjoner skjer igjen?

Nå er byråden tydeligere: "Alarmselskapet meldte raskt til kommunen at dette enkelttilfellet var et avvik som ikke var håndtert i tråd med krav og rutiner for denne type saker. Saken ble fulgt opp både av Helseetaten og bydelen og er meldt til Fylkesmannen grunnet sakens alvorlighetsgrad. Når avvik om utrykning på trygghetsalarm meldes, må alarmselskapet gå gjennom saken og sine rutiner, og rapportere på hendelsen.  Det er gjort i denne saken Vurderingen er at det her ikke er systemsvikt. Alarmselskapet har både rutiner og praksis for å håndtere utløst trygghetsalarm, hvor personalet som sitter i mottaket trener på ulike situasjoner som kan oppstå. Alarmselskapet vurderer å øke hyppigheten på slike øvelser.I hovedsak fungerer samarbeidet med alarmselskapet godt. Dette var imidlertid en hendelse som vi ikke skal ha overfor borgere med trygghetsalarmer."

Da er denne saken avsluttet. Opplever andre svikt som dette: informer meg.

Helsevesenet: Beskjedne pasienter taper. Pågående pårørende er et krav

Beskjedne pasienter har alt å tape. Pågående pårørende er et krav

Dette er manges erfaring, som her: datter til en far som nylig døde av kreft.

"Som ansatt i helsevesenet har det vært en underlig opplevelse å være pårørende til min fars møte med helsevesenet i hans raske sykdomsutvikling.Far ønsket selv å kontakte pasientombudet, men orket ikke da han raskt ble svekket. Brev vil bli sendt rette instanser nå i ettertid.

Beskjedne pasienter har alt å tape. Pågående pårørende er et krav for alle pasienter for å sikre fremdrift ang oppfølging, diagnose, journalskriving, medisiner og innleggelse. Unngå livstruende sykdom der døden nærmer seg på helligdager.

I utallige "masete" telefonsamtaler ble jeg møtt med imøtekommende, empatiske og forståelsesfulle ansatte med følgende setning til felles "Så bra du maser!" Det finnes leger og sykepleiere som bruker sunn fornuft og gode hjerter. De trosser byråkratiet, tar "illojale" beslutninger til beste for pasient, pårørende og samfunnsøkonomi.  Er dette norsk helsevesen på sitt beste i 2015?" spør Ingun Fitje Selim.

Og hun får kommentar fra Torgeir Bruun Wyller, professor og overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Les mer nedenfor.

Hjelpetilbudet til byens prostituerte kuttes, igjen

Hjelpetilbudet til byens prostituerte kuttes, igjen

I et ekstraordinært møte i Medbestemmelsesutvalget i Velferdsetaten i morgen foreslås det at byens kanskje mest utslåtte skal få kutt i helsetilbudet sitt.

I Velferdsetatens budsjett for 2015 legges det opp til at man skal spare bort en sykepleierstilling på Pro Sentret (hjelpetilbudet til byens prostituerte). Fagfolk mener dette er en dårlig beslutning for brukerne av sentret. Helseavdelingens tilbud er en sentral del av grunnen til at brukerne oppsøker Prosenteret. De ser på dette med spesiell bekymring grunnet at man også i fjor valgte å kutte på klientnære stillinger på Pro Sentret.

Pro Sentret er mye i bruk og ble benyttet av 1060 brukere i 2014 hvorav nye brukere utgjorde 454 personer. Av disse brukte 764 brukere helseavdelingen på Pro Sentret og hadde i gjennomsnitt 8,5 antall konsultasjoner per bruker. I løpet av disse siste årene har man sett at spesielt helseavdelingen og Varmestuen (de to lavterskel tilbud på Pro Sentret) får flere og flere brukere. Det vil etter de ansattes mening være umulig å kutte på helseavdelingen uten at det skal få betydning for brukerne. Per i dag har helseavdelingen svært mye å gjøre og det vil ikke være mulig å opprettholde det samme tilbudet hvis man velger å kutte en sykepleierstilling. (se mer under "les mer.")

Byrådet foreslår gjerne at Oslo kommune skal bidra med 42 millioner til TV2s X-Games, mens helsetilbudet til noen av byens mest hjelpetrengende gradvis bygges ned. Det er vel dette som kalles å prioritere.

Svein Aarseth, Oslo Legeforening: Kompetanse og lederansvar i bydelene

Svein Aarseth, Oslo Legeforening: Kompetanse og lederansvar i bydelene

Levekårsforskjeller krever helsekompetanse i bydelenes ledelse, understreker Oslo Legeforening.

"Det er betydelige forskjeller på helsetilstanden i befolkningen i de forskjellige bydelene i Oslo. Sykdomspanoramaet er forskjellig – ikke minst uttrykt som livsstilsykdommer. Det er opp til ti års forskjell i forventet levealder. Folkehelseloven er viktig og pålegger kommunen et stort ansvar for å bedre folkehelsen i all sin virksomhet. Den skal også ha ansvar for å ha oversikt over folkehelsen. Med Oslos bydeler er det rimelig at dette ansvaret ligger i bydelene.

Da Oslo sist hadde en bydelsreform i 2003–04 klargjorde Byrådsavdelingen at det i hver bydel burde være minst ett legeårsverk knyttet til bydelsoverlegefunksjonen. Videre sa man: «For å kunne utøve sin funk-sjon som medisinsk-faglig rådgiver, må bydelsoverlegen ha kort vei til, og god kommunikasjon med, bydelens administrative ledelse. Dette kan oppnås ved at bydelsoverlegen inngår i lederteamet, med eller uten linjeansvar, eller på annen formalisert måte.»

Det kan virke som om dette er glemt. Oslo kommune tenker stort. Man ønsker færre etater og oppbyggingen av en stor helseetat (HEL) med samfunnsmedisinsk kompetanse er et produkt av det. Noen bydeler synes nå å mene at man ikke trenger å ha en bydelsoverlege knyttet opp mot ledelsen i bydelen, men at man i stedet kan kjøpe samfunnsmedisinske helsetjenester fra fastleger eller fra Helseetaten.

Oslo legeforening mener at dette blir feil. Bydelsoverlegen ivaretar viktige funksjoner, og særlig den nye Folkehelseloven stiller krav til samfunnsmedisinsk kompetanse i alle bydelens oppgaver. For at bydelsoverlegen skal få utøve sin funksjon, og for at bydelen skal kunne nyttiggjøre seg vedkommendes kompetanse er det helt sentralt at bydelsoverlegen har tilstrekkelig stor stillingsbrøk i bydelen og er knyttet tett nok opp mot bydelen ledergruppe. Det er også slik at det er de bydelene som har innrettet tjenesten slik som har de mest stabile og fornøyde bydelsoverlegene. Oslo legeforening er f.eks. forundret over at en bydel som Sagene med ca 38 000 innbyggere nå bare utlyser en 50 % bydelsoverlegestilling. Man må gjerne lage stillingene slik at det blir et samfunnsmedisinsk faglig fellesskap i en sentral helseetat, men tilknytningen til bydelene er helt essensiell.

Oslo legeforening mener også at bydelsoverlegen er viktig for å få til en god dialog med bydelens fastleger," skriver Svein Aarseth, leder i Oslo Legeforening i deres medlemsblad Journalen. Et klokt standpunkt.

Helsesektoren: Styring og økonomi mot fornuft og anstendighet

Styring og økonomi mot fornuft og anstendighet

Lojalitetsplikt og styringsrett fra arbeidsgivers side innskjerpes, mens pasienten reduseres til en vare som skal takseres.

"I helsesektoren protesterer fagfolk mot hvordan situasjonsbestemt faglig skjønn påvirkes og overstyres av systemenes ensidige fokus på måltall. Lojalitetsplikt og styringsrett fra arbeidsgivers side innskjerpes, mens pasienten reduseres til en vare som skal takseres. Vi får stadig flere kvantitative verktøy som skal gi "effektivitet, og derved mer omsorg for hver krone". Stoppeklokken blir det viktigste styringsverktøyet. I Tromsø kommune fikk sykepleiere beskjed fra ledelsen om at ingen pleieoppdrag skulle overstige sju (!) minutter. Målinger av målinger viser at målinger stjeler stadig mer tid fra pasientrettet arbeid," skriver Helsetjenesteaksjonens Stig Hansen.

Les hele artikkelen under "les mer."

80-årig dame, utskrevet fra sykehus mot faglige råd, akutt reinnlagt etter et døgn

80-årig dame, utskrevet fra sykehus mot faglige råd, akutt reinnlagt etter et døgn

Dette er uverdig behandling av syke og eldre mennesker.

Jeg skrev i går om en 80-år gammel dame som sist lørdag ble alvorlig syk. Hun har trygghetsalarm og brukte denne, men det private firmaet som har vunnet anbudet (SOS International Trygghetssentralen) rykket ikke ut. De ga i stedet beskjed om at hjemmetjenesten ville komme på kvelden. Heldigvis slo hun seg ikke til ro med det. Redningen ble å ringe 113. Akutt sykehusinnleggelse og operasjon. Hun hadde hatt et stort hjerteinfarkt (sitt 5.) og blodpropp i armen. Torsdag ble hun utskrevet fra sykehuset direkte til hjemmet, mot alle faglige råd.

Datteren skrev i går til meg om hva som så skjedde (se under "les mer".) :

"Jeg reiste hjem til henne etter jobb fredag. Der lå en svært medtatt dame på sofaen. Hjemmesykepleier hadde satt frem en mugge med vann på bordet. Min mor hadde ikke krefter til å løfte mugga.

Hun måtte etterhvert på toalettet. På vei ditt, var det slutt på kreftene da hun kom ut i gangen . Jeg fikk buksert henne i seng. Så kom hjemmesykepleier som jeg trodde kunne hjulpet til. Han konstaterte at her var det behov for dostol, men "nå er det helg", så kanskje til mandag.  Min mor kom hjem torsdag og i går var det fredag, begge hverdager som dostol kunne vært ordnet.

Jeg trodde at når bydelen ikke kan fremskaffe egnet sted å sende en svak pasient, så stiller de opp med personer som kan kartlegge pasientens behov ved ankomst til hjemmet og sørge for at viktige behov blir dekket.

Et nytt forsøk på å komme på toalettet endte på samme måten. Hun ble sittende i gangen å hive etter pusten. Da kunne jeg ikke gjøre annet enn å ringe 113, som kom i løpet av få minutter. De konstaterte at denne pasienten kan vi ikke forlate, men få inn et sted.  De kjørte henne til legevakta på Aker og nå er hun videresendt til sykehus."

Høyre, Venstre, Kr.F. og Fremskrittspartiet har nå styrt denne byen i mange år. Er det en slik eldreomsorg og helsetjeneste byråd Aud Kvalbein mener er tilstrekkelig?

Hjerteinfarkt og blodpropp: Trygghetsalarmselskapet rykket ikke ut

Hjerteinnfark og blodpropp: Trygghetsalarmselskapet rykket ikke ut

Klart ikke godt nok.

En 80-år gammel dame ble sist lørdag alvorlig syk. Hun har trygghetsalarm og brukte denne, men det private firmaet som har vunnet anbudet (SOS International Trygghetssentralen) rykket ikke ut. De ga i stedet beskjed om at hjemmetjenesten ville komme på kvelden. Heldigvis slo hun seg ikke til ro med det. Redningen ble å ringe 113. Akutt sykehusinnleggelse og operasjon. Hun hadde hatt et stort hjerteinfarkt (sitt 5.) og blodpropp i armen.

Noen dager senere skal hun skrives ut fra sykehuset. På sykehuset står en fortvilet sønn som mener hun er for svak, legen på sykehuset mener hun er for svak og pasienten mener det samme.  Hun er svært redd. Men ut skal hun! Bydelens innsatsteam skulle komme på kvelden engang. Sykehuset har brukt mye ressurser for å få til et rehabiliteringstilbud uten hell, men de pårørende opplever at det vi kjenner som samhandlingsreformen ikke fungerer godt nok.

Jeg tar saken opp med byrådet. Under "Les mer" ligger den henvendelsen jeg har fått, samt den svarmail byråden ga til den pårørende. Hva er andres erfaringer?