Helsevesen

Fysioterapi i Oslo: Grunn til bekymring?

Fysioterapi i Oslo: Grunn til bekymring?En fysioterapeut sendte meg forleden denne bekymringsmeldingen:

"Skriver meget kort til deg om en bekymring jeg har i min jobb i som fysioterapeut i sykehjem. Sykehjemsetaten har skjært ned på alle fysioterapi og ergoterapi stillinger, da politiske føringer og penger  er til stillinger som  hjelpepleiere og sykepleiere. Når du Ivar blir gammel og brekker lårhalsen så vil du få hjelp til å kle deg av hjelpepleierne, og  doktoren vil ordinere medisin og sykepleieren vil sørge for at den blir tatt.

Vel flott, da er jobben gjort og så kan du sitte der og vegetere sammen med det resten av forsamlingen. Du er ren, påkledd, kanskje smertefri, men du har ingen mulighet til å treffe dine egne valg på hva du ønsker å delta på siden ingen prioriterer at du kan bevege deg selv, da dere politikere har økonomisk fra tatt den eldre dette valget. Du må spørre om personalet vil hjelpe deg, på en konsert eller på besøk til en annen pasient etc.

Håper ikke at du ber om å komme på do akkurat da  en annen spør om det samme, en som er i samme situasjon som deg og som heller ikke har fått mulighet til opptrening og heller ikke har øvet ADL til toalettbesøk? Håper ikke at du blir  lei deg når du må begynne med bleier for tidlig da dette må være preventivt i tilfelle det ikke er noen tilgjengelig der og da for å hjelpe deg, og at du mister evnen til å holde deg tør? Tenk så verdig alderdom å indirekte lære seg til å godta at på sykehjem der er det greit å tisse seg ut . Lykke til med din alderdom i kommunal eller privat regi,"skrev hun.

Jeg ba Marianne Tollefsen, leder av Norsk Fysioterapeutforbund i Oslo, gi en vurdering av situasjonen i Oslo, og nedenfor er hennes informasjon.

 

Rå utskrivningspraksis ved sykehusene?

Rå utskrivningspraksis ved sykehusene?Carl I Hagen (Fr.P) foreslo i bystyret at vi skal få nye retningslinjer for utskrivning fra lokalsykehus.

I den sammenheng sa jeg bl.a.: "Hagen viser til nedgangen i antall liggedøgn: at den enkelte blir værende kortere tid på sykehus enn før. Han omtaler dette som en "rå utskrivningspraksis." Jeg er ikke uten videre sikker på om dette er en riktig beskrivelse. I gamle dager var det slik at sykehuskorridorene var fulle av ferdigbehandlede pasienter fordi kommunene spekulerte i å la ferdigbehandlede pasienter bli liggende i korridorene uten kostnader for kommune, framfor å ta i mot dem på kommunens sykehjem. Korridorer er et særs dårlig tilbud til syke mennesker. Med det kjøp og salgsystemet særlig Fr.P og Høyre slåss for er det også innført høye gebyrer for kommuner som ikke tar i mot sine ferdigbehandlede pasienter for å gi økonomiske incentiver til en offensiv utskrivningspraksis.

Jeg mener det er god helse- og omsorg å sørge for at pasienter raskt kommer videre til riktig omsorgsnivå. Skal man videre til rehabilitering eller sykehjem bør dette skje raskest. Å få pasientene videre til neste ledd i behandlingskjeden er dobbelt bra: pasientene får raskere progresjon i rehabilitering eller etterbehandling, og det frigjøres plass til nye pasienter."

 

Les hele innlegget nedenfor

Oslolufta dreper

Oslolufta dreperHar økt nivå av luftforurensning betydning for befolkningens helse i Oslo? Dette forsøker en ny studie fra Folkehelseinstituttet å gi svar på. Resultatene viser at kortvarige økninger i nivået av luftforurensning er en mulig medvirkende årsak til kortvarige økninger i dødelighet i sårbare grupper.

Studiens funn viser at det kan være en sammenheng mellom luftforurensning og dødelighet selv i Oslo, en by som gjennomsnittlig har lavt nivå av luftforurensning i europeisk sammenheng.

Oslos innbyggere fortjener et bystyreflertall som er mer offensive i å gjøre noe med dette!

Les mer her

Bystyreflertallet: Forlater anonymitet ved HIV-testing

Bystyreflertallet: Forlater anonymitet ved HIV-testingBystyret har behandlet en plan for HIV/AIDS-arbeidet i Oslo, en plan som i hovedsak er utmerket. Men på et punkt ble SV og Rødt stående alene: fjerne anonymisering for de som tester seg.

"Byrådet kan ha de beste intensjoner, men fra SVs side velger vi å legge avgjørende vekt på rådene som kommer fra noen av de som kjenner de aktuelle miljøene best: De mener det er grunn til å tro at å gå bort fra anonymisering vil bidra til at færre tester seg. Tidlig testing er helt avgjørende for å hindre videre HIV-smitte og at den smittede kommer i behandling, og fra SVs mener vi derfor det er for risikabelt å fravike anonymitetsprinsippet, sa jeg blant annet da bystyret behandlet saken.

Les mer nedenfor.

 

PMV: HIV-rapportering svekker testing

PMV: HIV-rapportering svekker testing"Primærmedisinsk Verksted i Kirkens Bymisjon har jobbet aktivt med hiv-informasjon og utdanning av HIV -informatører blant særlig unge immigranter gjennom mange år. Vår erfaring er at immigranter i Norge har store utfordringer når det gjelder å være åpne om sin hiv-status. Det er stor grad av stigmatisering, både i egne miljøer og i samfunnet generelt.

Samtidig viser erfaringer og møter med helseapparatet at heller ikke helsefaglig personell er godt nok oppdatert i forhold til kunnskap om hiv. Våre brukere forteller om opplevelser der helsepersonell møter dem med redsel og stigmatiserende holdninger når de blir oppmerksomme på at pasienten lever med hiv. Dette skaper stor grad av mistillit til helseapparatet i Norge," skriver Primærmedisinsk Verksted blant annet om Byrådets forslag til bystyret om Oslos HIV-AIDS-strategi.

Aksept advarer mot HIV-meldeplikt

Aksept advarer mot HIV-meldeplikt"Byrådet har fremmet sak for Bystyret om HIV/AIDS-strategien i Oslo. Aksept, senter for alle berørt av HIV, tilslutter seg Byrådets anbefalinger til Bystyret på de fleste punktene, men .... Vi tror ikke registrering med navn og personnummer vil føre til noe positivt for dem som lever med hiv. Vi tror ikke dette vil skape mer åpenhet eller minske diskriminerende holdninger hos folk flest, eller blant helsepersonell. Vi tror ikke dette vil bidra til at flere tester seg for hiv, snarere tvert i mot.

Et mål for Byrådet med meldeplikten er mer åpenhet, mindre stigmatisering og normalisering av hiv. Dette er mål vi er enige i, men vi bekymrer oss for konsekvensene for dem som lever med hiv. Vi tror heller ikke at dette er den beste strategien for å nå målene, 
Aksept anbefaler derfor Bystyret i Oslo å ikke gå inn for forslaget om meldeplikt for hiv.Det vi tror på er
økt og jevnlig informasjon og kunnskapsformidling til befolkningen generelt og til helsepersonell spesieltøkt testaktivitet og god tilgang til helsetjenester
god psykisk støtte og oppfølging av mennesker som lever med HIV," skriver Aksept bl.a. i en kommentar til Byrådets forslag til HIV/AIDS-strategi i Oslo.

Les kommentarene deres nedenfor

HIV/AIDS-situasjonen i Oslo

HIV/AIDS-situasjonen i OsloByrådet har sett på utviklingen i HIV i Oslo og gjennomgått tiltak og virkemidler for å redusere omfanget, og har fremmet en sak til bystyret om HIV/AIDS. Byrådet er bekymret over utviklingen i antall HIV-smittede. Økt kompetanse, bedre informasjon i befolkningen, økt testaktivitet og flere i behandling står sentralt.

Byrådet mener det er en sammenheng mellom hvordan samfunnet oppfatter HIV/AIDS og muligheten til å forebygge smitte og behandle og gi omsorg til smittede. Byrådet mener derfor meldingssystemet bør endres slik at meldinger om smitte ikke lenger skal være anonyme, og at straffeloven samtidig må endres, sier byråd for helse og sosiale tjenester, Anniken Hauglie.

Vi skal nå behandle Byrådets forslag i bystyret, og jeg vil svært gjerne ha innspill fra fagfolk, enten de er ansatt i hjelpeapparatet, selv er HIV-smittet eller berørt på annen måte.

Les Byrådets sak til bystyret her

Påvirk bystyrebehandlingen: ved så sende mail til medlemmer av bystyrets helse- og sosialkomite, skrive en kommentar i kommentarfeltet nedenfor, og/eller sende meg en mail.

Helsemessig og sosial ulikhet rammer unge gravide kvinner

Helsemessig og sosial ulikhet rammer unge gravide kvinner"Verden har aldri hatt et så stort ungdomskull som nå. Seksualopplysning og andre forutsetninger for trygg seksualitet er fortsatt svært utilstrekkelige mange steder i verden. Unge jenter har liten makt til å bestemme over sin seksualitet, og i mange land giftes jenter bort i lav alder og uten muligheter for å utsette graviditeter.

Blant de 22 millioner jenter og kvinner som tyr til farlige aborter årlig, er det unge jenter som hyppigst får komplikasjoner og som ikke får den prevensjonen de trenger. Også blant de som går svangerskapet ut og føder, er det de unge som løper den største risikoen. Selv om svangerskapsrelatert omsorg i teorien skal være sterkt subsidiert eller gratis de fleste steder, er det vanlig å kreve betaling, og dette utgjør en særlig hindring for unge, som har lite tilgang til penger.

"Reproductive Health Matters" slår et viktig slag for større sosial rettferdighet knyttet til reproduktiv helse. Det gjelder både de bakenforliggende faktorene og hvordan helsetjenestene utøves, organiseres og finansieres. Det betyr at de som trenger tjenestene skal ha råd til dem, og
at det skal være praktisk mulig og sosialt og moralsk akseptabelt å benytte dem," skriver Berit Austveg bl.a. i en artikkel i siste nummer av Oslo Legeforenings tidsskrift Journalen.

Viktig perspektiv!

Les artikkelen (pdf)

Ideologisk sykehussektor

Ideologisk sykehussektor"Et mer sentralisert sykehusvesen er problematisk om det er virkelig kvalitet som er målet.

Argumentet for avvikling og sammenslåing av spesialiserte sykehus og avdelinger i større enheter har hele tiden vært preget av forestillingen om at dette vil gi økonomiske gevinster. Men det foreligger internasjonal forskning som viser det motsatte. Det finnes terskelverdier for sammenhengen mellom institusjoners størrelse og kostnader. Overskrides visse terskelverdier øker de variable kostnadene som følge av at transaksjonskostnadene vokser. Det vil si at kostnader knyttet til administrasjon, registrerings- og koordineringsarbeid, rapportering og kontroll øker geometrisk etter som terskelverdiene for størrelse overskrides. Det er en kjent sak at dette i siste instans rammer førstelinje virksomheten fordi budsjetter må holdes. Det er pasientvelferden som rammes. Men ideologien om de store enheters økonomiske rasjonalitet består.

Ingen betviler det nødvendige i å sentralisere visse medisinske spissfunksjoner. Sykehusreformens sentraliseringsiver tar imidlertid ikke utgangspunkt i kunnskap og kvalitet i bredest forstand, men i antall "øvelser". I virkeligheten er det naturligvis ikke mulig å kvantifisere kvalitet. Det er bare mulig i abstrakt New Public Management tenkning som i vår tid er blitt ideologi. Det er ikke slik at forandring i bosettingsmønstret har medført at vi kan si at "sykehus ikke lenger er lokalisert til riktig sted". Urbanisering og sentrumsvekst har gjort nedlegging av lokalsykehus nødvendig, heter det. I et kvalitetsperspektiv er heller ikke dette riktig. Kvalitet i sykehustjenester baser seg på foruten teknologisk framskritt også på verdier som trygghet, nærhet, omsorg, identitet noe bare lokalsykehus kan gi. Bare lokale spesialistsykehus kan ta vare på disse verdiene, " skriver professor Noralv Veggeland ved Høyskolen i Lillehammer i denne kronikken.

Kloke ord, som jeg gjerne bidrar til å gi en ytterligere spredning.

Anbudskommunen: 10 råd til hjelpetrengende

Anbudskommunen: 10 råd til hjelpetrengende- Kom inn i saken tidligst mulig - da er det alltid større muligheter for påvirkning.

- Vær klar over at alle vedtak skal begrunnes. Det betyr at bydelen må forklare hvorfor de har tatt et annet valg enn det du selv ønsker. Det holder ikke å si at firmaet vant anbudsrunden, for det skal også gis en vurdering av helsemessige forhold, for eksempel om det er forsvarlig å flytte vedkommende, eller om dette kan føre til negative konsekvenser som mer bruk av tvang etc.

- Be om innsyn i saksdokumentene dine, slik at du kan se hvilken informasjon bydelen har. Kanskje de mangler noe vesentlig for å se saken fra din side?

- Skaff deg støttespillere! Har du en fastlege, BUP eller andre som kan uttale seg? Skriftlige uttalelser fra disse veier tungt.

4 av 10 kloke råd fra foreldrene som det siste året har brukt mesteparten av sin tid til å sloss for at deres sterkt hjelpetrengende datter skulle få et akseptabelt hjelpetilbud fra bydel Østensjø.

Les alle rådene nedenfor.

Foreldre til sterkt hjelpetrengende jente: Bydelen jobbet aktivt mot oss

Foreldre til sterkt hjelpetrengende jente: Bydelen jobbet aktivt mot ossBrukermedvirkning er lovpålagt. Beslutninger skal ikke tas av fagfolk alene, men i samråd med pasient og evt pårørende slik at behandlingen kan tilpasses den enkelte for å gi best mulig resultat. For at pasienter skal kunne ha et ord med i laget ang behandling, må de være informert.

På tross av dette opplever hjelpetrengende og deres pårørende altfor ofte at brukermedvirkning blir neglisjert. Foreldre til den sterkt hjelpetrengende 15-årige jenta som bydel Østensjø satte ut på anbud burde vært møtt med: hva kan vi gjøre eller hjelpe dere med i en så vanskelig situasjon?

Jeg har bedt foreldrene beskrive sine erfaringer, og de skriver blant annet:

"Bydelen kom inn i bildet veldig tidlig. De fikk mye informasjon om sykdomsbilde, hvilke utfordringer vi som familie hadde. På den tiden var det Ullevål sykehus som betalte for det daglige oppholdet (bo tilbud uten for hjemmet) / behandlingen. Vi følte at vi hadde bydelens sympati og støtte.

Etter som tiden gikk, samhandlingsreformen skulle innføres, og det ble mer klart at det var bydelen som måtte bære kostnadene for opphold ( bolig utenfor hjemmet), så snudde bydelen. Nå var det ikke lengre noen sympati å få fra den siden. Alt det som de hadde fått av informasjon om sykdomsbildet, hvilke utfordringer sykdommen medførte, var glemt over natta, og vi møtte nå en bydel som nå jobbet aktivt mot oss. For her skulle de spares penger.

Det som har vært mest skremmende i denne fasen er hvordan den øverste ledelse i bydelen vår har det jeg vil kalle, misbrukt sin stilling i form av maktmisbruk."

Les foreldrenes erfaringer nedenfor, og les i morgen deres 10 råd til andre som risikerer å havne i samme situasjon.