Helsevesen

Rune Slagstad: Helsefeltets strateger

Rune Slagstad: Helsefeltets strategerSpennende kronikk av Rune Slagstad: Helsetjenesten er i økende grad blitt underlagt byråkratisk styring. Byråkratene har ikke handlet mot politikernes vilje, for politikerne har ikke hatt noen betydningsfull egenvilje. De er snarere blitt en slags saksbehandlere for politikkutformende byråkrater. I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken med basis i anonym byråkratmakt som skyr den offentlige debatt, oppsummerer han blant annet.

Hva tenker du om dette?

Les hele kronikken

Ultralyd: Appell til SVs landsstyre

Sterk appell fra sentrale SV-ere til partiets landsstyre vedrørende ultralydsaken:

"Etter vår, og mange andres, oppfatning dreier denne saken seg om noe langt mer, ja, noe helt annet, enn rettferdighet i tilbudet av helsetjenester eller om svangerskapsomsorg. Kunnskapssenteret for helsetjenesten har i sin fyldige rapport som kjent slått fast at tidlig ultralyd ikke vil gi noen helsegevinst. Mange som i dag har anledning til det, velger kanskje tidlig ultralyd for å få en følelse av trygghet, ja kanskje for å oppleve gleden av å se sitt framtidige barn på skjermen. Men den reelle "gevinsten" er at man får sjansen til å velge bort fostre som sannsynligvis har Downs syndrom.

Vi vil også gjerne understreke at saken ikke dreier seg om kvinners rett til selvbestemt abort, men om retten til selektiv abort, altså til å velge bort barn med uønskede egenskaper. Mange mennesker med funksjonshemming har gitt uttrykk for at de kjenner seg krenket over at Staten skal legge til rette for økt sortering. Slagordet "Ulike mennesker – like muligheter" – kan lett lyde hult i en slik sammenheng."

Det bes om at partiet gir seg bedre tid til debatt, og at endelig vedtak først fattes på landsmøtet neste vår, og som dere ser er jeg en av underskriverne.

Les hele henvendelsen nedenfor.

Utfordringer for fysioterapitjenesten i Oslo

Utfordringer for fysioterapitjenesten i OsloBystyret behandlet onsdag sak "Fysioterapitjenesten i Oslo - Status og utviklingstrekk", og Norsk Fysioterapeutforbund uttaler i denne sammenheng blant annet:

"NFF merker seg at helse- og sosialkomiteen har jobbet grundig med fysioterapisaken. Vi mener en bystyrebehandling på grunnlag av den foreliggende innstillingen må betraktes som et kolon, ikke som et punktum i denne saken. Vi ser fremdeles at den erfaringen vi sitter inne med både som faggruppe, og som ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo kommune, bør trekkes inn i enda større grad når detaljene skal på plass og tjenesten videreutvikles i tråd med fremtidige krav og behov."

Særlig er NFF skeptisk til at bystyrets helse og sosialkomite uttaler at "Komiteen mener at byrådet bør vurdere å tidsbegrense hjemlene slik at det er reell konkurranse om å yte den mest målrettede og kvalitativt beste behandlingen og samtidig gjøre det enklere for nyutdannede å etablere seg. Det vil gi kommunen/bydelene bedre muligheter for å målstyre helsetjenestene. En slik periodisk avgrensing må likevel være lang nok til at fysioterapeutene, som er selvstendig næringsdrivende, kan foreta nødvendige investeringer i utstyr og institutt."

Om dette sier Fysioterapeutforbundet: "Komiteen mener tidsbegrensning av hjemlene er virkemidlet for å skape reell konkurranse. NFF mener krav til og tilrettelegging for faglig ajourføring blant avtalefysioterapeutene er et bedre og mer positivt tiltak. Komiteen sier ingenting om hvor lange perioder de tenker seg at hjemlene skal tildeles for, men mange terapeuter må for eksempel inngå leiekontrakter for 10 år av gangen, og med en praksis med tidsbegrensede hjemler, bør kommunen i langt større grad enn i dag vise velvilje overfor de rammebetingelsene fysioterapeutene skal jobbe under, som for eksempel leieavtaler, hvor mange hjemler som er knyttet til samme praksis for samme tidsperiode etc. Her ser vi store muligheter for å gjøre livet svært vanskelig for en del avtalefysioterapeuter, og NFF ønsker å bli trukket inn med vår erfaringskompetanse før man bestemmer seg for en slik løsning."

Kloke innspill, sier nå jeg.

Les fra bystyrebehandlingen
Les NFFs kommentar under

Papirløse migranter får ikke tilstrekkelig helsetilbud

Papirløse migranter får ikke tilstrekkelig helsetilbudJeg gremmes når jeg leser byråd Anniken Hauglies notat til bystyrets finanskomite. Hun skriver bl.a. dette om papirløse migranters sviktende helsetilbud:

"Helsesenteret for papirløse har til Legevakten opplyst at de får avslag på søknad om poliklinisk oppfølging av psykiatriske pasienter i denne gruppen. Dette ligger imidlertid utenfor kommunens ansvar som er å yte øyeblikkelig hjelp."

Ville byrådet overfor noen annen gruppe i denne byen sittet som passiv tilskuer til at sterkt syke og hjelpetrengende ikke får tilstrekkelig helsehjelp?

Byråde skriver også: "Det faktum at Helsesenteret for papirløse finnes, gjør det mulig å sikre oppfølging etter en akutt oppstått tilstand som blir diagnostisert ved Legevakten. Dette gir denne pasientgruppen en
oppfølgingstjeneste de ellers ikke ville fått."

Det er en riktig observasjon, men det er naturlig å legge til: Verken Staten eller Oslo kommune gir ei krone i driftsstøtte til Helsesenteret. Den kommunale Legevakta er altså helt avhengig av et dugnadsdrevet, frivillig organisert, helsetilbud for at hjelpetrengende får et forsvarlig helsetilbud. Det bør derfor være kommunens ansvar å sikre Helsesenteret forsvarlige økonomiske driftsrammer.

Bystyret behandler i morgen, onsdag, Marianne Borgen og mitt forslag vedrørende papirløse migranter.

Les byrådens notat til bystyrets finanskomite

Helsehjelp, for den som kan kjøpe seg ut av køen

Helsehjelp, for den som kan kjøpe seg ut av køen"Er du klar over at dersom du betaler deg ut av køen på et røntgeninstitutt og betaler full pris så får du raskere svar på ditt resultat enn andre som benytter henvisning, og kun betaler egenandel? Er dette rettferdig?

Det er nå nærmest kaos på radiologisk avdeling på Ullevål. Kreftpasienter må kjøpe seg ut av køen for å få radiologiske undersøkelser de har krav på. Det er for få radiologer og for få maskiner i drift.

Det hjelper ikke å garantere for rask behandling når man må vente uker/måneder får å ta CT/MR! PET er det nesten umulig å få. Helsevesenet i Norge er ikke lenger likt for alle. De med god råd kjøper seg ut av køene. De som ikke har råd får ofte en forsinket diagnose, med dårligere overlevelsesmuligheter. Hva skal gjøres konkret med dette? Og da mener jeg ikke ullent generellt prat , men konkrete løsninger!"

Dette er innholdet i en mail i min inn-boksen. Jeg forstår henne veldig godt. De som kan gjøre noe sitter i Stortingets helse- og omsorgskomite. Send dem en mail, og krev handling!

Kontaktinfo til medlemmene av Stortingets helse- og omsorgskomite

Kvelende helsebyråkrati

Kvelende helsebyråkratiJeg synes det er forfriskende med fagfolk som er tydelige, og som sier i fra.

Sykemeldingbyråkratiet pålegger fastlegene altfor mye kontorarbeid og møteaktivitet, uten dokumentert effekt på sykefraværet. Fra nå sender vi planer og skjemaer til arkivering hos Nav og går på møtene vi selv prioriterer, skriver fastlegene Kjetil Karlsen, Ivar Thomsen og Arnulf Heimdal, og maner dermed til et lite opprør.

Det synes jeg er bra.

Fortell gjerne politikerne i Stortingets arbeids- og sosialkomite hva du mener

Når helse blir vare


Når helse blir vareOlaug S. Lian har gitt ut en klok bok med den megetsigende tittelen "Når helse blir vare".  Boka oppsummerer problemstillingen slik:

Gjennom markedsreformene står helsetjenesten i fare for å bli varifisert. "Varifiseringen" innebærer en prosess hvor helsetjenesten blir refortolket og redifinert på en måte som gjør at den får varens karakter. Resultatet av denne prosessen er at helsetjenesten blir omdannet fra å være et velferdsgode til å bli en vare. Dette kan føre til

- at profesjonenes tradisjonelle faglige og etiske normer og verdier forvitrer ved at markedstenkningen ødeleggere det jordsmonn de er avhengige av for å kunne overlene
- at selve idegrunnlaget for helsetjenesten forvitrer, deriblant likhets- og rettferdighetsidealene
- at godefordelingen ikke lenger skjer ut fra av likhets- og behovshensyn, med økt ulikhet og urettferdighet som konsekvens
- at helsetjenestens normdannende og normbærende funksjon svekkes
- at prioriteringsproblemene forsterkes gjennom økt etterspørsel etter tjenester fra de minst syke av de syke
- at relasjonen profesjonell hjelper-pasient endres i retning av en kunde-selger-relasjon
- at samfunnets og pasientenes tillit til helsetjenestene og profesjonene forvitres
- at profesjonene blir fremmedgjort i forhold til sine omgivelser, og at deres tilfredshet og motivasjon reduseres

Til å bli klok av!

Les utdrag fra boka (pdf)

Hva kan helsepersonell gjøre med sosiale helseforskjeller?

Hva kan helsepersonell gjøre med sosiale helseforskjeller?Det er mulig å utviske sosiale helseforskjeller i løpet av en generasjon. Men hvilken rolle skal helsetjenesten og helsefagarbeidere ha i dette arbeidet? Og hvordan kan helsefaglige utdanninger forberede oss mot de sosiale helseutfordringene vi står overfor? Dette spør medisinerstudentene Johanne Helene Iversen og Unni Gopinathan i en kronikk i siste nummer av Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Les kronikken

Regjeringen sikrer fortsatt sykehusaktivitet på Aker

Regjeringen sikrer fortsatt sykehusaktivitet på Aker Med bakgrunn i historien, som jeg skulle ønsket hadde utviklet seg annerledes for Aker Sykehus sin del, synes jeg det er flott at helseministeren nå garanterer fortsatt sykehusaktivitet på Aker.

I en pressekonferanse i dag sier helseministeren at hun har instruert Helse Sør-Øst om å bygge et felles samhandlingsarena på Aker mellom helseforetaket og Oslo kommune som skal møte utfordringene i storbyen med befolkningsvekst, eldre, kronikere og sosiale helseforskjeller.

Det innebærer at en skal legge vekt på særlig psykiatri, rus og minoriitetshelse, men også intermediærpost, lindrende behandling, dagkirurgi og rehabilitering.

Nå er det særs viktig at Byrådet kjenner sin besøkelsestid, og sikrer den kommunale del av tilbudet i denne samhandlingsarenaen.

Les Helsedepartementets pressemelding

Legeforeningens president: Vi må slåss for et likeverdig helsetilbud

Legeforeningens president: Vi må slåss fotr et likeerdig helsetilbudDet er et overordnet mål for Legeforeningen at alle skal ha lik tilgang til gode helsetjenester over hele landet, svarer Torunn Janbu,  president i Den norske Legeforening,  på min utfordring fra i går på at Legeforeninbgen i større grad må prioritere arbeidet med å motvirke et klassedelt helsevesen.

"Vårt bidrag må være tydelig overfor svakere pasientgrupper som ikke er istand til å ivareta sine rettigheter. Disse gruppene trenger en sterk stemme som kan snakke på deres vegne. Den stemmen skal vi som medlemmer av Legeforeningen være. I dag vet vi at ulikheter i helse begrunnet i sosiale forskjeller i Norge faktisk øker, så denne utfordringen kan bli større i nærmeste fremtid", skriver bl.a.Legeforeningens president.

Mitt håp er at Legeforeningen prioritererf dette arbeidet høyere, både sentralt og lokalt.

Legeforeningen: Slåss mot et klassedelt helsevesen

Legeforeningen: Slåss mot et klassedelt helsevesenDen norske Legeforening har 125 års-jubileum i år, og Oslo Legeforenings medlemsblad Journalen har - som de skriver - "snakket med samfunnsengasjerte personer om deres forhold til Den norske legeforening."

På spørsmål om hvilken samfunnsrolle Legeforeningen bør spille svarer jeg:

"Både i rollen som bystyremedlem i Oslo og hovedstyremedlem i Kommunenes Sentralforbund (KS) skulle jeg ønsket meg i større grad å møte Legeforeningens folk ikke bare når egen yrkesgruppes interesser som lønn, stillinger, og omorganiseringer var berørt, men at de i større grad var lobbyister for hjelpetrengende brukere av helsetjenester. Og særlig da for de brukergrupper som ikke er ressurssterke nok til selv å tale sin sak eller finne fram i beslutningssystemene.

Og være opptatt av forskjells-Norge; at vi nå utvikler et stadig sterkere klassedelt helsevesen, hvor de ressurssterke får mer omfattende helsehjelp og større del av ressursene, på bekostning av fattigfolk og byens mest utslåtte."

Les mer i Oslo Legeforenings medlemsblad
Les svaret fra Legeforeningens president på min utfordring