Helsevesen

Sykehusendringer i Oslo-området: Helse Sør-Øst møtte Oslo bystyre

Sykehusendringer i Oslo-området: Helse Sør-Øst møtte Oslo bystyreLedelsen for Helse Sør-Øst hadde sist uke en møte med gruppelederne i Oslo bystyre.

På møtet la helseforetaket fram en rekke sentrale dokumenter:

hvorfor det gjøres endringer i sykehustilbudet i Oslo-området,
hovedprinsippene for overføring av pasienttilbudet til A-hus fra Alna bydel og Follo-kommunene
status for rekruttering
erfaringer fra tidligere samordning
statusrapporter for hovedstadsprosessen
fristbrudd og ventetider psykisk helsevern og rusbehandling
sentral korrespondanse mellom Helse Sør-Øst og det enkelte helseforetak

Sentrale dokumenter, som jeg synes det er viktig å dele med andre. Og skulle du ha synspunkter på dette er Stortingets helse- og omsorgskomite rett adressat.

Les dokumentene fra Helse Sør-Øst (pdf)

Gode vedtak for Aker sykehus

Gode vedtak for Aker sykehusGode vedtak for Aker sykehus i foretaksmøte for Helse Sør-Øst:

– Aker sykehus skal utvikles til en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune med tilbud til for eksempel pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets sluttfase.

– Ved planlegging av hvilke polikliniske spesialisthelsetjenester som skal være ved Aker sykehus, så skal det legges vekt på å understøtte Aker sykehus som samhandlingsarena.

– Rusakutten som ble åpnet i august i år og avgiftningsenheten som er under etablering, danner et godt grunnlag for videre utvikling av tilbudet til rusmiddelavhengige ved Aker sykehus.

– Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF forutsettes å videreføre et godt og forpliktende samarbeid med Oslo kommune for videre å planlegge og konkretisere de fremtidige tjenestene ved Aker sykehus. Forpliktende plan for fremtidige tjenester ved Aker sykehus skal utvikles i samarbeid med Oslo kommune, og status i arbeidet rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet innen 20. januar 2011.

Les på departementets nettsider
Les protokollen fra foretaksmøtet

Oslo Universitetssykehus: Uklok knebling av faglig tillitsvalgt

Oslo Universitetssykehus: Uklok knebling av faglig tillitsvalgtEn klok bedrifts-/virksomhetsledelse legger til rette for at de ansattes tillitsvalgte på en best mulig måte kan ivareta medlemmenes interesser. Ikke minst er dette viktig der virksomheten står overfor store omstillingsprosesser. Et godt samarbeid med de ansatte vil da være av uvurderlig betydning. Det er derfor underlig når ledelsen ved Oslo Universitetssykehus flytter leder for Fagforbundet Aker Sykehus, Are Saastad, ut av helseforetaket og over til A-hus.

Da spiller det mindre rolle om helseforetakets ledelse eventuelt juridisk sett skulle ha sitt på det tørre. For det er naturligvis slik at alt som ikke nødvendigvis er forbudt, dermed er klokt. Jeg mener ledelsen ved Oslo Universitetssykehus bør tenke seg om en gang til, og ikke la det gå prestisje i denne saken.

Les mer hos Fagbladet

Berit føler seg krenket av NAV

Bente ber meg om råd, etter at hun føler seg krenket av NAV: Berit føler seg krenket av NAV

"Hei Ivar.

Jeg har for første gang opplevet meg krenket av NAV/sakbehandleren der. Han har fra løse lufta skrevet uttalelser om meg som ikke har rot i virkeligheten. Når han ble konfrontert med det av advokaten, beklaget han seg, sa han hadde blandet to forskjellige saker, og kommet til å skrive noe han ikke mente.

Skaden er skjedd. Skrivet han skrev er sendt ut. Og her sitter jeg og har blitt omtalt som alvorlig psykisk syk, uten mulighet for bedring tilå begynne i en jobb, i flg. denne sakbehandleren.

Jeg har diagnose PTSD - Posttraumatisk stresslidelse/ME - tretthetssyndrim. Det jeg sliter med er manglende energi, men er på bedringens vei. Jeg er sjokkert. Advokaten sier hun skal klage ham inn. Jeg brøt sammen etter at disse "opplysningene" om meg ble kjent for meg. Og jeg ønsker oppreisning. Er det mulig å kreve, tror du?

Vennlig hilsen Berit"

Hvilke anbefalinger har andre?

Bystyreflertallet svikter Aker?

Bystyreflertallet svikter Aker?Et enstemmig Oslo bystyre har tidligere understreket at Aker Sykehus kan bli en viktig samhandlingsarena mellom Stat og kommune. Gjennom samlokalisering av ulike tjenestetilbud kan man gjøre Aker til et fremtidsrettet sykehus for Oslos befolkning. Bystyret har pekt på at det særlig rundt rus, psykiatri, enkelte livsstilsykdommer og helsetjenester overfor eldrebefolkningen vil kunne skapes og videreutvikles gode fagmiljøer og behandlingstilbud på Aker. For Oslo kommune vil det også kunne være aktuelt å se på muligheten av å knytte flere av Sykehjemsetatens tilbud til samhandlingsfunksjoner på Aker, for eksempel på rehabilitering.

I en slik samhandlingsarena for det som særpreger storbyens helseutfordringer hører selvsagt også en storbylegevakt naturlig hjemme. Bystyret skal i sitt første møte uttale seg om spørsmålet, men det ser ut til at bystyreflertallet svikter Aker: Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener storbylegevakten skal legges til Ullevål.

Les innstillingen fra bystyrets helse- og sosialkomite

Om å kjøpe seg forbi i helsekøene

Om å kjøpe seg forbi i helsekøeneLedelsen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening inntar et riktig standpunkt når de sier et tydelig nei til at det offentlig heleide Kollektransportproduksjon AS har forsikret sine ansatte for at de skal få raskest mulig behandling hvis de blir syke. Lederen av foreningen, Rune Aasen sier:

- Prinsipielt ser vi ingen grunn til at vi som offentlig eid selskap som mottar tilskudd fra kommunen, skal gå foran andre i helsekøen. Fagforbundet mener alle skal ha et like godt helsetilbud og at køene på sykehusene må reduseres, sier leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune Aasen til Dagsavisen.

Et prinsipielt riktig og klokt standpunkt.

Sykepleierforbundet: Haster med ny storbylegevakt

• Det haster å få på plass en ny storbylegevakt.Pål Hansen, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet på Legevakta er krystallklar:

• Det haster å få på plass en ny storbylegevakt.

• Det kan være hensiktsmessig å legge den nye legevakten i tilknytning til enten Aker sykehus eller Ullevål sykehus.

• I så fall må rusmisbrukere sikres et sentrumsnært helse- og sosialfaglig døgnåpent lavterskeltilbud.

• Psykiatrisk Legevakt bør holde åpent om natten.

• Sykepleierne bør sikres god fagutvikling og gode arbeidsvilkår slik at kontinuitet og pasientsikkerhet ivaretas.

Les mer under.

Storbylegevakt: Samordning og nærhet viktig, sier FO

Storbylegevakt: Samordning og nærhet viktig, sier FO"Det unike ved legevakten i dag, er samordningen av de ulike tjenestene og nærheten til hverandre. Fordelen ved at tildeling av akuttovernatting og døgntilbud er lagt til legevakten, er muligheten dette gir til vurdering av om det er det riktige tilbudet til rusmisbrukeren her og nå. Kanskje er vedkommendes helsetilstand slik at han eller hun trenger å bli overført til allmennmottaket og legges til observasjon, eller vedkommende har behov for å bli vurdert for psykiatrisk behandling.

I dag vil disse tjenestene være direkte tilgjengelige, og det er utviklet samarbeidsrutiner mellom avdelingene som gir et helhetlig tilbud til denne gruppen. Dette er jo en gruppe man vet har sammensatte problemer, og derfor har behov for at tjenesteapparatet samarbeider godt og tett!", sa Fellesorganisasjonensleder i Oslo Rigmor Hogstad da hun møtte bystyrets helse- og sosialkomite vedr. ny storbylegevakt.

FO-lederen stilte derfor seg undrende til at den nye storbylegevakten blir foreslått på flere enheter: selve Storbylegevakten, en ny utvidet legevaktsbase og et sentrumsnært lavterskeltilbud til rusmisbrukere.

Les FOs synspunkter under

Regnskap er politikk

Regnskap er politikkValg av regnskapssystem handler ikke bare om teknikk. Det handler om politikk. Bruk av konsernmodell og lønnsomhetsregnskap for helsetjenester er helt klart politiske valg. Det er på høy tid at man vurderer alternativer, skriver Fagforbundets Jan Davidsen og Fanny Voldnes.

Grenseløs grådighet i privat helse

Grenseløs grådighet i privat helse Overskriften er ikke min, men Aftenpostens konklusjon på lederplass på de ekstreme utslag av New Public Management-filosofien som vi de siste uker har sett i norsk sykehusvesen. Aftenposten skriver bl.a.: 

"Private helsetilbud kan være et meget godt supplement til det offentlige helsevesen. Det er ikke i seg selv galt å tilby helsetjenester på kommersiell basis. Men de siste dagene har vi sett hvor ille det kan gå når grenseløs grådighet innenfor den private helsesektor slippes løs i kampen om fete offentlige kontrakter verdt flere hundre millioner kroner. Da er det ikke pasientenes beste som står i sentrum."

Dette burde gi lærdom og grunnlag til å avvikle den "grenseløse grådighet" NPM-ideologien åpner for i norsk helsevesen.

Les hele lederartikkelen

Oslo-sykehusene: De med best levekår krever mest helsehjelp

Oslo-sykehusene: De med best levekår krever mest helsehjelpHvorfor har enkelte bydeler i Oslo utskrivningsklare pasienter liggende mens andre ikke har det? Dette spørsmålet ble grunnlaget for prosjektet "Pasientflyt", et samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune. Prosjektet omfattet Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus, og det var i særlig grad problemer knyttet til Diakonhjemmet som fikk oppmerksomhet.– Hvorfor ble bare 60 prosent av de utskrivningsklare pasientene ved Diakonhjemmet utskrevet innen 10 dager etter utskrivningsdatoen når tilsvarende tall for Lovisenberg var på 90 prosent? undret prosjektleder Knut Egger, som til daglig er bydelsdirektør i Oslo kommune.

Og svaret er interessant: De bydelene som ligger på vestkanten i Oslo og sokner til Diakonhjemmet har de beste levekårene i Norge. Lovisenberg, som betjener indre del av Oslo Øst, har pasienter med dårligst levekår i landet. Dette ga utslag i at ressurssterke pårørende ved Diakonhjemmet hadde større krav og forventningene til bydelens tilbud enn pårørende i Oslo Øst. Prosjektgruppen konkluderte med at bedre levekår i vest førte til flere sykehusinnleggelser og økt behov for kommunale tjenester.

Mao igjen: et eksempel på forskjells-Oslo.

Les mer i Sykepleien
Les Knut Eggers presentasjon av resultatene