Helsevesen

Snu helsepyramiden

Snu helsepyramidenForebygging av helseproblemer er bedre enn reparasjon av skader. Her har kommunene i utgangspunktet unike muligheter. De rår over et bredt tjenestespekter innen helse, sosial, skole og oppvekst og er også planmyndighet. Det er hos brukerne at manglende samhandling og samordning i helsetjenesten oppleves. Også kunnskap om hva og hvordan ting kan bedres, kan hentes hos dem som bruker helsetilbudet. Fordi kommunene kjenner sine innbyggere, er de i en unik lytterposisjon i samhandlingen med foretakene.

Hovedproblemene i dagens Helse-Norge er at for mange legges inn på sykehus unødig, og for mange skrives ut uten tilstrekkelig oppfølging. Fordi organiseringen, samhandlingen og ressursfordelingen ikke er god nok. Løsningen på disse problemene må utgjøre grunnpilarene i en ny helsereform. Derfor et det på tide å snu helsepyramiden, skriver jeg bl.a. i en kronikk jeg er medforfatter av, og som står i dagens VG.

Pasientombudets årsberetning

Pasientombudets årsberetningVi ser at implementeringen av mer forpliktende rettigheter for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp har ført til vridninger i tilbudet. Ofte opplever vi at frister for behandling tilpasses kapasiteten, vi ser at frister settes som standardfrister og ikke ut fra en konkret medisinsk faglig vurdering, heter det bl.a. i årsberetningen fra Pasientombudet i Oslo.

Les årsberetningen her (pdf-dokument - ved problemer; last ned på egen maskin og hent det opp derfra)

Bymisjonen vil gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig opphold

Bymisjonen vil gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig oppholdKirkens Bymisjon vil opprette et senter for å gi medisinsk hjelp til innvandrere uten lovlig opphold. Det oppholder seg sannsynligvis opp mot 18 000 mennesker uten oppholdstillatelse i Norge.  Mange har stort behov for helsetjenester som de i dag ikke får. - For oss er dette en humanitær utfordring som vi vil gjøre noe med, sier generalsekretær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon. Høyres Erna Solberg, Fr.Ps Per Sandberg og Aps Liebe Rieber-Mohn er særs kritiske. Mener de virkelig at ikke alle som oppholder seg i Norge har krav på tilstrekkelig helsehjelp? Hurra for Kirkens Bymisjon!!

Les mer

Fastlegeordningens fremtid

Fastlegeordningens fremtidDet brukes for tiden betydelige ressurser på omorganisering av spesialist-helsetjenesten uten at omorganiseringen er satt i sammenheng med oppgaveløsning i fastlegeordning og kommunehelsetjenesten forøvrig. Manglende helhetstenkning er ikke smart og vil koste oss dyrt.  Innbyggerne må stå i sentrum for det vi tenker og gjør i helse- og omsorgstjenesten. Stortinget har bestemt at førstelinje i helsetjenesten skal være fastlegeordningen.  Helsereformer bør starte med en vurdering av hva som kan gjøres i førstelinjen av fastleger og deres medarbeidere og i deres samarbeid med kommune- og spesialisthelsetjenesten og NAV, skriver Kjell Maartmann-Moe, fastlege på Grünerløkka.

Bydel Nordre Aker: Hver femte fysioterapeut er fjernet

I løpet av de siste fem årene er fysioterapitilbudet i bydel Nordre Aker kuttet med 21 prosent. Bydel Nordre Aker burde vært full av fysioterapeuter: Den ligger på tredje plass på listen over bydeler med flest virkelig gamle mennesker. Ikke nok med det, bydelen har også størst vekst av alle bydeler når det gjelder befolkningsgruppen «90 år +». Dermed er det kun et tidsspørsmål før bydelen topper listen over størst andel «90 år +»

– Befolkningen blir eldre og sykere. Bydelens behov for fysioterapi er stigende, sier Reidun Feiring, fysioterapeut og førstekonsulent ved bydelenes søknadskontor. Virkeligheten er imidlertid en ganske annen. Siden 2004 er hver femte fysioterapeut forsvunnet fra bydelen. Den pressede økonomien i Oslo kommune har gjort at bydelen har måttet kutte i alle tjenester. Derfor er det også blitt kutt i fysioterapitilbudet, men ikke så store. Poenget er at det ikke skulle vært kutt i det hele tatt. Veksten i andelen eldre over 90 år tilsier snarere en vekst, sier Feiring.

Les mer hos Fysioterapeuten

Helsepolitisk gruppe i KS

Helsepolitisk gruppe i KSI KS sitt hovedstyre har vi nedsatt en helsepolitisk gruppe. Gruppa skal initiere og følge opp viktige helsepolitiske prioriteringer på vegne av kommunesektoren og KS. Helsegruppa fungerer som referansegruppe for KS` administrative helseprosjekt, og tar ansvaret for å følge opp KS` synspunkter og initiativ overfor Regjeringen, Stortinget og de politiske partiene. Helsegruppa rapporterer tilbake til Hovedstyret. Jeg selv er valgt til leder for gruppa, som forøvrig består av Line Vennesland (Fr.P), Hilde Onarheim (Høyre), Solveig Kvidal (Ap) og Harald Danielsen, rådmann.

Legeforeningen i Oslo og Nordland vil ha bort stykkpris

Legeforeningen vil ha bort stykkprisDet er behov for andre suksessmål i spesialisthelsetjenesten enn overskudd/underskudd. Man må bort fra stykkprisfinansiering som gjør at det konkurreres om de samme pasientene internt i helseforetaket og mellom helseforetakene, samt mellom offentlig og privat helse­vesen, sier styrene i Oslo Legeforening og Nordland legeforening i en henvendelse til den politiske ledelse i Helse- og Omsorgsdepartementet.

Les mer

Samhandling og utvikling i helse og omsorg - kontinuerlig endring

Samhandling og utvikling i helse og omsorg - kontinuerlig endringAnette Fosse er sentral i norsk helsevesen. I roller som fastlege og sykehjemslege i Rana kommune, styremedlem i Universitetssykehuset i Nord-Norge og ikke minst nå sist; som medlem i ekspertgruppa for helseminister Bjarne Håkon Hanssens helsereform. Les hennes tanker, slik de ble presentert for SVs kommunalpolitiske konferanse sist helg.

Les mer
Foredraget består av PowerPoint-plansjer som krever at du har Microsoft Office, eller tilsvarende program (Open office), med Power Point installert på egen pc. Hvis problemer: forsøk å last ned dokumentet først på egen PC, før det åpnes.

Oslo kommune kutter ungdomstilbud innen seksuell helse

Oslo kommune kutter ungdomstilbud innen seksuell helseSex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning) må etter 37 års drift stenge dørene i hele november og desember grunnet kutt i driftstilskudd fra Oslo kommune. Rundt 2500 brukere vil bli rammet. Resultatet kan bli økning i antall aborter og flere jenter vil kunne bli sterile på grunn av ubehandlet klamydia. Sånn er prioriteringen i det borgerlig styrte Oslo.

Betalingsordning egnet virkemiddel for å få ut utskrivningsklare pasienter?

Betalingsordning egnet virkemiddel for å få ut utskrivningsklare pasienter?God sykehusdrift og høy pasienttilfredshet forutsetter at utskrivning skjer så snart pasienten er klar for det. For å stimulere til god pasientflyt har staten opprettet en betalingsordning for utskrivningsklare pasienter ved somatiske sykehusavdelinger. I Oslo var alderspsykiatriske avdelinger med i ordningen frem til 2002. En sammenligning av den gjennomsnittlige ventetiden før utskrivning for pasienter ved somatiske og alderspsykiatriske avdelinger i Oslo viser at den er en uke for somatiske pasienter, mens det er 6 uker innenfor alderspsykiatrien.

Ikke urimelig argumenterer derfor fagfolk i alderspsykiatrien for å gjeninnføre en betalingsordning for uskrivningsklare pasienter i alderspsykiatrien. Kan godt være at det er rimelig å behandle dette likt innenfor somatikk og psykiatri, men som virkemiddel mener jeg betalingsordning ikke er det beste virkemiddel for å få god samhandling mellom sykehus og kommunen. Illustrerende nok praktiserer de 4 sektorsykehusene i Oslo betalingsordning, og har mange ferdighandlede pasienter som ikke kommer ut, mens A-hus - Akershus Universitetssykehus - (som betjener 2 av Oslos bydeler) ikke benytter betalingsordning og har få ferdigbehandlede pasienter. Kan derfor hende at andre samhandlingsformer kan ha vesentlig større effekt.

Les artikkelen i Tidsskrift for Den norske Legeforening