Helsevesen

Pasienttransport helt bak mål?

Pasienttransport helt bak mål?Pasienttransportordningen for funksjonshemmede i Oslo er helt bak mål. Vi i Oslo har, fra brukernes ståsted, gått fra en helt super ordning der alle TT-brukere kunne trekke sitt TT-kort for behandlingsreiser og jeg som pårørende kunne bestille reisene ved å sende en e-post til Oslo Taxi med jevne mellomrom, til et byråkrati jeg ellers heldigvis ikke møter i min hverdag, skriver en funksjonshemmet i en henvendelse til meg. Og dette er dessverre en konsekvens av at de statlige helseforetakene har overtatt ansvaret.

Lovisenberg har lagt ned sitt daghospital

Lovisenberg har lagt ned sitt daghospitalFra 1. september la Lovisenberg sykehus ned sitt daghospital; et todelt tilbud:  Et daghospital for hukommelse og geriatri (5 dager i uken) og et for demente (2 dager i uken). "Merkelig å gjør dette i en tid da vi trenger dagtilbud både som forebyggende og rehabiliterende", undres det i en henvendelse jeg har fått. Jeg har bedt om sykehusets kommentar.

Varmebad: Krever redegjørelse fra byrådet

Varmebad: Krever redegjørelse fra byrådetIvar Johansen (SV) har sendt brev til byrådet og ber om redegjørelse for hva byrådet har gjort for å realisere bystyrets vedtak fra desember i fjor om å oppgradere et av Oslobadene til 34 grader av hensyn til personer med revmatiske lidelser. Han er ikke imponert over begrunnelsen til byråd Anette Wiig Bryn (bildet) for at dette ikke er plass om at det ikke fulgte med penger i vedtaket, skriver Nordstrand Blad.

Les mer i Nordstrand Blad

Valgene de ikke vil ta

Valgene de ikke vil taHvem skal ta de ubehagelige valgene det er å si nei til noen i helsevesenet? For rikspolitikerne tør rett og slett ikke, skriver lektor Siri Tønnessen i en kronikk i Aftenposten. Og som hun fortsetter: "Konsekvensene blir i mange tilfeller rasjonering der den sterkestes rett gjelder. Kvaliteten på tjenestene til de svakeste gruppene reduseres, og velferdsstaten avvikles tilfeldig og uten målrettet verdistyring. Det blir tydelig når enkeltsaker havner i medienes søkelys som viser et ansikt på den som ikke får en lovpålagt tjeneste. Da er det ofte at det bevilges mer penger, innføres en ny rettighet eller at ansvaret plasseres hos den kommunen vedkommende bor i. Tilfeldighetene får råde, og prioriteringene blir lite gjennomtenkt.

Les kronikken

Politikerne må få mer helsemakt

New Public Managementtankegangen har fått innpass også innenfor helseområdet, og helsereformen er ett av flere eksempler på dette. Det at tenkningen også i det offentlige preges så mye av marked, utvisker forskjellene mellom det offentlige og det private. Dette er en uheldig utvikling. SV ivret for en forvaltningsmodell. Vi lanserte flere forslag som står seg godt fremdeles. Det vi nå ser er at både Arbeiderpartiet og Høyre distanserer seg fra reformen. De har sett at politikernes makt er redusert til å gripe inn i enkeltsaker, mens de overordnede føringene skjer i helseforetakene. Det var nettopp dette man ønsket å unngå. Nå trengs det en lovendring slik at vi får en overordnet politisk styring. Dette vil gi økt trygghet og tillit i befolkningen, sier Olav Gunnar Ballo til Oslo legeforenings tidsskrift.

Les mer (pdf)

Byrådet utsetter varmt bad

Vedtaket til bystyret om at ett av Oslobadene skal få permanent 34 grader vil ikke skje i løpet av 2008. – De gamle romerne skjønte allerede for to tusen år siden godt hva varme bad betyr for forebyggende helse. Og det var jo nettopp ut fra en slik er erkjennelse et enstemmig bystyre i desember i fjor fattet dette vedtaket, sier Ivar Johansen (SV) til Nordstrand Blad. – Da det er ganske handlingsløst av byrådet å sitte og ruge på denne saken i et helt år. For særlig revmatikere vil dette kunne være et tiltak som kan bidra til at de kan holde seg lenger i arbeidslivet, i stedet for å havne på uførepensjon. I tillegg til å høyne den enkeltes livskvalitet er jo derfor dette også samfunnsøkonomisk svært lønnsomt, sier jeg bl.a.

Les nyhetsoppslag i Nordstrand Blad
Les kommentar fra Ivar Johansen
Les kommentar fra byråden

Foreldre kjøper barna ut av kø som ikke finnes

Barn blir høyt prioritert i norsk helsevesen. Likevel selger forsikringsselskapene ventelistegarantier for barna. - Selskapene lurer folk inn i et system der det familiene får igjen for pengene er lik null. Vi tar godt vare på barnas helse i Norge, og barn prioriteres hvis rask behandling trengs, sier professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim, Steinar Westin til Aftenposten.

Westin uroer seg også for at forsikringstrenden kan bidra til å "amerikanisere" norsk helsevesen, en utvikling han mener forsikringsselskapene i stor grad bidrar til. - Økende salg av helseforsikring skaper ulike køer og behandlingstilbud - for dem som kan betale, og for dem som ikke kan betale, sier han.

Les mer i Aftenposten

Sykehusene kunne gått med overskudd

Sykehusene kunne fått med overskuddDa sykehusene ble selvstendige foretak den 1. januar 2002, oppsto store og uforklarlige underskudd bokstavlig talt over natten.  – Hvis sykehusene hadde fortsatt med å avlegge regnskap etter den kommunale regnskapsmodellen ville dagens helseforetak gått med overskudd, sier administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen til KLP-magasinet. Høgskolen i Hedmark har gitt ut flere rapporter som underbygger synspunktet og kritiserer New Public Management.

Les intervjuet med Herlof Nilssen
Les rapport Bjarne Jensen: Offentlige velferdsgoder. Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management
Les rapport Stein Østre: Resultatstyring i offentlig forvaltning. Mål og resultatstyring: muligheter og begrensninger for offentlig virksomhet
Les rapport Stein Østre: Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning
Les rapport Bjarne Jensen og Magnar Bollingmo: Helsereform. Utfordringer og løsninger

Kjønnslemlestelse: Praksisen i ferd med å endres

Kjønnslemlestelse: Praksisen i ferd med å endres- Kjønnslemlestelse i Norge skjer, men omfanget er mindre enn tidligere antatt, ifølge ISF-forskerne Hilde Lidén og Tonje Bentzen. I en ny rapport drøfter de omfanget, basert på en kartlegging, og utbredelsen av kjønnslemlestelse blant jenter som vokser opp i Norge i dag, og gir forslag til tiltak og videre arbeid. – Det er mange miljøer som har arbeidet for å endre holdningen til kjønnslemlestelse, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. – Dere skriver at kunnskap og informasjon virker, og det er noe vi legger stor vekt på, blant annet gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner. – Det er holdningsarbeid,  kunnskap og engasjement i trossamfunn, i samspill med lovbestemmelser som fungerer. Og dette skal vi fortsette med, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Les mer om rapporten
Les mer om funnene i rapporten
Last ned rapporten

Likeverdig helsetjeneste - også for ikke-vestlige innvandrere

Likeverdig helsetjeneste - også for ikke-vestlige innvandrereLegeforeningen har utarbeidet en faglig rapport om helsetjenesten til ikke-vestlige innvandrere. De oppsummerer der de ønskede tiltak slik: "Helsetjenesten må tilrettelegges bedre for et flerkulturelt samfunn gjennom tolketjenester, mer tilretteleggingi sykehus og på legekontorer, og tilgjengelig informasjon på et språk ulike pasientgrupperforstår. Helsepersonell trenger økt kunnskap om særegne utfordringer i sykdom og helse for ulike befolkningsgrupper, kunnskap om ulik forståelse av sykdom og helse og den betydningdette har for pasientens møte med helsetjenesten. Dette er viktig bakgrunnskunnskap når pasienter skal mottas som individer og behandles uavhengig av kulturell og etniskbakgrunn. Pasientene trenger økt kunnskap om helsetjenesten gjennom lett tilgjengelig flerspråklig informasjon. Mange innvandrere opplever høye terskler inn til helsetjenestenda de har lite kunnskap om helsetjenesten, hvordan og hvor man søker hjelp, hva man blir henvist til, hvem som kan henvise og hva det er mulig å få hjelp til."

Les rapporten