Helsevesen

Kutter: Seksualopplysning til flerkulturelle grupper

Kutter: Seksualopplysning til flerkulturelle grupperDe siste årene har Medisineres Seksualopplysning fått økonomisk støtte fra Oslo kommune, øremerket seksualopplysning til flerkulturelle grupper i Oslo. I budsjettforslaget for neste år foreslår Høyre/Fr.P-byrådet å kutte støtten. "Det er trist og underlig at Oslo Kommune ikke ser hvilke ringvirkninger dette vil kunne gi, både på kort og lang sikt. MSOs undervisere møter våre målgrupper ansikt til ansikt over flere timer, og er sådan i en unik posisjon for varig holdningsendring. Som legestudenter erfarer også vi har spesielt stor påvirkningskraft hos personer med minoritetsbakgrunn," skriver MSO i en henvendelse til Oslo bystyre.

Oslo trenger Aker Sykehus

Oslo trenger Aker SykehusSist uke kom utredningen fra Oslo universitetssykehus (sammensatt av Aker, Rikshospitalet og Ullevål sykehus) som foreslo å ned­legge Aker Sykehus. Jeg mener det er uklokt; fordi

- Aker er et særs veldrevet sykehus, og bl.a et av de ytterst få sykehus som i mange år har drevet i budsjettbalanse.
- Aker har godt ry på viktige spissfunksjoner som doping, fedme og smerte.
- Oslo trenger Akers kapasitet bl.a fordi forutsetningen om at Ahus skal ta over 160.000 av Akers opptaksområde i 2011 ikke holder: Ahus har ikke tilstrekkelig ka­pasitet innen indremedisin, akuttberedskap og psykiatri, og er knapt styrbart allerede i dag.
- Dermed ikke sagt at ikke Akers funksjoner bør endres. Jeg tror f.eks. sykehuset på en god måte kan inngå i et samarbeid med Oslo kommune om en halvannenlinje-tjeneste når Bjarne Håkon Hansens sykehusreform skal realiseres.

Jeg er enig med de ansatte på Aker sykehus når de viser til at når vi vet at Oslo-befolkningen øker med kanskje 200.000 de neste 15 årene og samtidig eldes, trenger vi all den kapasiteten vi har i dag og mer til.

Les utredningen fra Oslo Universitetssykehus
Les de ansattes synspunkter
Les Fagbladet

Mot et klassedelt helsevesen?

Mot et klassedelt helsevesen?Antall private helseforsikringer er seksdoblet siden 2003. Nå frykter eksperter et klassedelt helsevesen.

- Det er lett å forstå at folk vil forsikre seg. Men uten å ville det, legger vi med forsikringsbransjens inntog en tidsinnstilt bombe under den helsetjenesten de fleste av oss har vært så stolte av, sier professor i sosialmedisin Steinar Westin til Dagbladet. Vi risikerer å få et samfunn hvor vi prioriterer de rikeste og de friskeste. Hvor det er lommeboka som bestemmer hva slags hjelp man får, sier Westin.

Rapporten "Klassedelt helsevesen?" forteller om en farlig utvikling.

Les rapporten

Ventelister.... Vær skeptisk til det du hører

Ventelister.... Vær skeptisk til det du hørerVi står foran en frisk valgkamp. Og valgkampen vil sikkert også denne gangen preges ved at politiske aktører slenger om seg med lettvinte tall om antall plasser, antall behandlede, antall på venteliste osv. Min anbefaling er: vær svært skeptisk når du i valgkampen – uansett politisk farge på den som sier det – hører snakk om en venteliste og størrelsen på den. Les mer om dette under, og kom gjerne med din mening.

Snu helsepyramiden

Snu helsepyramidenForebygging av helseproblemer er bedre enn reparasjon av skader. Her har kommunene i utgangspunktet unike muligheter. De rår over et bredt tjenestespekter innen helse, sosial, skole og oppvekst og er også planmyndighet. Det er hos brukerne at manglende samhandling og samordning i helsetjenesten oppleves. Også kunnskap om hva og hvordan ting kan bedres, kan hentes hos dem som bruker helsetilbudet. Fordi kommunene kjenner sine innbyggere, er de i en unik lytterposisjon i samhandlingen med foretakene.

Hovedproblemene i dagens Helse-Norge er at for mange legges inn på sykehus unødig, og for mange skrives ut uten tilstrekkelig oppfølging. Fordi organiseringen, samhandlingen og ressursfordelingen ikke er god nok. Løsningen på disse problemene må utgjøre grunnpilarene i en ny helsereform. Derfor et det på tide å snu helsepyramiden, skriver jeg bl.a. i en kronikk jeg er medforfatter av, og som står i dagens VG.

Pasientombudets årsberetning

Pasientombudets årsberetningVi ser at implementeringen av mer forpliktende rettigheter for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp har ført til vridninger i tilbudet. Ofte opplever vi at frister for behandling tilpasses kapasiteten, vi ser at frister settes som standardfrister og ikke ut fra en konkret medisinsk faglig vurdering, heter det bl.a. i årsberetningen fra Pasientombudet i Oslo.

Les årsberetningen her (pdf-dokument - ved problemer; last ned på egen maskin og hent det opp derfra)

Bymisjonen vil gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig opphold

Bymisjonen vil gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig oppholdKirkens Bymisjon vil opprette et senter for å gi medisinsk hjelp til innvandrere uten lovlig opphold. Det oppholder seg sannsynligvis opp mot 18 000 mennesker uten oppholdstillatelse i Norge.  Mange har stort behov for helsetjenester som de i dag ikke får. - For oss er dette en humanitær utfordring som vi vil gjøre noe med, sier generalsekretær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon. Høyres Erna Solberg, Fr.Ps Per Sandberg og Aps Liebe Rieber-Mohn er særs kritiske. Mener de virkelig at ikke alle som oppholder seg i Norge har krav på tilstrekkelig helsehjelp? Hurra for Kirkens Bymisjon!!

Les mer

Fastlegeordningens fremtid

Fastlegeordningens fremtidDet brukes for tiden betydelige ressurser på omorganisering av spesialist-helsetjenesten uten at omorganiseringen er satt i sammenheng med oppgaveløsning i fastlegeordning og kommunehelsetjenesten forøvrig. Manglende helhetstenkning er ikke smart og vil koste oss dyrt.  Innbyggerne må stå i sentrum for det vi tenker og gjør i helse- og omsorgstjenesten. Stortinget har bestemt at førstelinje i helsetjenesten skal være fastlegeordningen.  Helsereformer bør starte med en vurdering av hva som kan gjøres i førstelinjen av fastleger og deres medarbeidere og i deres samarbeid med kommune- og spesialisthelsetjenesten og NAV, skriver Kjell Maartmann-Moe, fastlege på Grünerløkka.

Bydel Nordre Aker: Hver femte fysioterapeut er fjernet

I løpet av de siste fem årene er fysioterapitilbudet i bydel Nordre Aker kuttet med 21 prosent. Bydel Nordre Aker burde vært full av fysioterapeuter: Den ligger på tredje plass på listen over bydeler med flest virkelig gamle mennesker. Ikke nok med det, bydelen har også størst vekst av alle bydeler når det gjelder befolkningsgruppen «90 år +». Dermed er det kun et tidsspørsmål før bydelen topper listen over størst andel «90 år +»

– Befolkningen blir eldre og sykere. Bydelens behov for fysioterapi er stigende, sier Reidun Feiring, fysioterapeut og førstekonsulent ved bydelenes søknadskontor. Virkeligheten er imidlertid en ganske annen. Siden 2004 er hver femte fysioterapeut forsvunnet fra bydelen. Den pressede økonomien i Oslo kommune har gjort at bydelen har måttet kutte i alle tjenester. Derfor er det også blitt kutt i fysioterapitilbudet, men ikke så store. Poenget er at det ikke skulle vært kutt i det hele tatt. Veksten i andelen eldre over 90 år tilsier snarere en vekst, sier Feiring.

Les mer hos Fysioterapeuten

Helsepolitisk gruppe i KS

Helsepolitisk gruppe i KSI KS sitt hovedstyre har vi nedsatt en helsepolitisk gruppe. Gruppa skal initiere og følge opp viktige helsepolitiske prioriteringer på vegne av kommunesektoren og KS. Helsegruppa fungerer som referansegruppe for KS` administrative helseprosjekt, og tar ansvaret for å følge opp KS` synspunkter og initiativ overfor Regjeringen, Stortinget og de politiske partiene. Helsegruppa rapporterer tilbake til Hovedstyret. Jeg selv er valgt til leder for gruppa, som forøvrig består av Line Vennesland (Fr.P), Hilde Onarheim (Høyre), Solveig Kvidal (Ap) og Harald Danielsen, rådmann.