Helsevesen

Legeforeningen i Oslo og Nordland vil ha bort stykkpris

Legeforeningen vil ha bort stykkprisDet er behov for andre suksessmål i spesialisthelsetjenesten enn overskudd/underskudd. Man må bort fra stykkprisfinansiering som gjør at det konkurreres om de samme pasientene internt i helseforetaket og mellom helseforetakene, samt mellom offentlig og privat helse­vesen, sier styrene i Oslo Legeforening og Nordland legeforening i en henvendelse til den politiske ledelse i Helse- og Omsorgsdepartementet.

Les mer

Samhandling og utvikling i helse og omsorg - kontinuerlig endring

Samhandling og utvikling i helse og omsorg - kontinuerlig endringAnette Fosse er sentral i norsk helsevesen. I roller som fastlege og sykehjemslege i Rana kommune, styremedlem i Universitetssykehuset i Nord-Norge og ikke minst nå sist; som medlem i ekspertgruppa for helseminister Bjarne Håkon Hanssens helsereform. Les hennes tanker, slik de ble presentert for SVs kommunalpolitiske konferanse sist helg.

Les mer
Foredraget består av PowerPoint-plansjer som krever at du har Microsoft Office, eller tilsvarende program (Open office), med Power Point installert på egen pc. Hvis problemer: forsøk å last ned dokumentet først på egen PC, før det åpnes.

Oslo kommune kutter ungdomstilbud innen seksuell helse

Oslo kommune kutter ungdomstilbud innen seksuell helseSex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning) må etter 37 års drift stenge dørene i hele november og desember grunnet kutt i driftstilskudd fra Oslo kommune. Rundt 2500 brukere vil bli rammet. Resultatet kan bli økning i antall aborter og flere jenter vil kunne bli sterile på grunn av ubehandlet klamydia. Sånn er prioriteringen i det borgerlig styrte Oslo.

Betalingsordning egnet virkemiddel for å få ut utskrivningsklare pasienter?

Betalingsordning egnet virkemiddel for å få ut utskrivningsklare pasienter?God sykehusdrift og høy pasienttilfredshet forutsetter at utskrivning skjer så snart pasienten er klar for det. For å stimulere til god pasientflyt har staten opprettet en betalingsordning for utskrivningsklare pasienter ved somatiske sykehusavdelinger. I Oslo var alderspsykiatriske avdelinger med i ordningen frem til 2002. En sammenligning av den gjennomsnittlige ventetiden før utskrivning for pasienter ved somatiske og alderspsykiatriske avdelinger i Oslo viser at den er en uke for somatiske pasienter, mens det er 6 uker innenfor alderspsykiatrien.

Ikke urimelig argumenterer derfor fagfolk i alderspsykiatrien for å gjeninnføre en betalingsordning for uskrivningsklare pasienter i alderspsykiatrien. Kan godt være at det er rimelig å behandle dette likt innenfor somatikk og psykiatri, men som virkemiddel mener jeg betalingsordning ikke er det beste virkemiddel for å få god samhandling mellom sykehus og kommunen. Illustrerende nok praktiserer de 4 sektorsykehusene i Oslo betalingsordning, og har mange ferdighandlede pasienter som ikke kommer ut, mens A-hus - Akershus Universitetssykehus - (som betjener 2 av Oslos bydeler) ikke benytter betalingsordning og har få ferdigbehandlede pasienter. Kan derfor hende at andre samhandlingsformer kan ha vesentlig større effekt.

Les artikkelen i Tidsskrift for Den norske Legeforening

Pasienttransport helt bak mål?

Pasienttransport helt bak mål?Pasienttransportordningen for funksjonshemmede i Oslo er helt bak mål. Vi i Oslo har, fra brukernes ståsted, gått fra en helt super ordning der alle TT-brukere kunne trekke sitt TT-kort for behandlingsreiser og jeg som pårørende kunne bestille reisene ved å sende en e-post til Oslo Taxi med jevne mellomrom, til et byråkrati jeg ellers heldigvis ikke møter i min hverdag, skriver en funksjonshemmet i en henvendelse til meg. Og dette er dessverre en konsekvens av at de statlige helseforetakene har overtatt ansvaret.

Lovisenberg har lagt ned sitt daghospital

Lovisenberg har lagt ned sitt daghospitalFra 1. september la Lovisenberg sykehus ned sitt daghospital; et todelt tilbud:  Et daghospital for hukommelse og geriatri (5 dager i uken) og et for demente (2 dager i uken). "Merkelig å gjør dette i en tid da vi trenger dagtilbud både som forebyggende og rehabiliterende", undres det i en henvendelse jeg har fått. Jeg har bedt om sykehusets kommentar.

Varmebad: Krever redegjørelse fra byrådet

Varmebad: Krever redegjørelse fra byrådetIvar Johansen (SV) har sendt brev til byrådet og ber om redegjørelse for hva byrådet har gjort for å realisere bystyrets vedtak fra desember i fjor om å oppgradere et av Oslobadene til 34 grader av hensyn til personer med revmatiske lidelser. Han er ikke imponert over begrunnelsen til byråd Anette Wiig Bryn (bildet) for at dette ikke er plass om at det ikke fulgte med penger i vedtaket, skriver Nordstrand Blad.

Les mer i Nordstrand Blad

Valgene de ikke vil ta

Valgene de ikke vil taHvem skal ta de ubehagelige valgene det er å si nei til noen i helsevesenet? For rikspolitikerne tør rett og slett ikke, skriver lektor Siri Tønnessen i en kronikk i Aftenposten. Og som hun fortsetter: "Konsekvensene blir i mange tilfeller rasjonering der den sterkestes rett gjelder. Kvaliteten på tjenestene til de svakeste gruppene reduseres, og velferdsstaten avvikles tilfeldig og uten målrettet verdistyring. Det blir tydelig når enkeltsaker havner i medienes søkelys som viser et ansikt på den som ikke får en lovpålagt tjeneste. Da er det ofte at det bevilges mer penger, innføres en ny rettighet eller at ansvaret plasseres hos den kommunen vedkommende bor i. Tilfeldighetene får råde, og prioriteringene blir lite gjennomtenkt.

Les kronikken

Politikerne må få mer helsemakt

New Public Managementtankegangen har fått innpass også innenfor helseområdet, og helsereformen er ett av flere eksempler på dette. Det at tenkningen også i det offentlige preges så mye av marked, utvisker forskjellene mellom det offentlige og det private. Dette er en uheldig utvikling. SV ivret for en forvaltningsmodell. Vi lanserte flere forslag som står seg godt fremdeles. Det vi nå ser er at både Arbeiderpartiet og Høyre distanserer seg fra reformen. De har sett at politikernes makt er redusert til å gripe inn i enkeltsaker, mens de overordnede føringene skjer i helseforetakene. Det var nettopp dette man ønsket å unngå. Nå trengs det en lovendring slik at vi får en overordnet politisk styring. Dette vil gi økt trygghet og tillit i befolkningen, sier Olav Gunnar Ballo til Oslo legeforenings tidsskrift.

Les mer (pdf)

Byrådet utsetter varmt bad

Vedtaket til bystyret om at ett av Oslobadene skal få permanent 34 grader vil ikke skje i løpet av 2008. – De gamle romerne skjønte allerede for to tusen år siden godt hva varme bad betyr for forebyggende helse. Og det var jo nettopp ut fra en slik er erkjennelse et enstemmig bystyre i desember i fjor fattet dette vedtaket, sier Ivar Johansen (SV) til Nordstrand Blad. – Da det er ganske handlingsløst av byrådet å sitte og ruge på denne saken i et helt år. For særlig revmatikere vil dette kunne være et tiltak som kan bidra til at de kan holde seg lenger i arbeidslivet, i stedet for å havne på uførepensjon. I tillegg til å høyne den enkeltes livskvalitet er jo derfor dette også samfunnsøkonomisk svært lønnsomt, sier jeg bl.a.

Les nyhetsoppslag i Nordstrand Blad
Les kommentar fra Ivar Johansen
Les kommentar fra byråden