Helsevesen

Millionærer kan kjøpe seg bedre sykehusbehandling

Det er flott at millionæren og kjendisen Arne Bendiksen har fått utført sin hjerteoperasjon,- og at dette har skjedd på det kommunale Ullevål sykehus. Men er det OK at han har kunnet kjøpe deg til en slik behandling? Selv synes han det er helt greit, for som han sier: "de fleste kan klare en slik sum, om de selger et lite isbjørnskinn de har liggende, eller noen høyttalere". Men hva med minstepensjonist Gudrun som aldri har vært i nærheten av å kunne investere i isbjørnskinn? Skal hun tilbys annenrangsbehandling om hun trenger hjerteoperasjon fordi hun ikke eier ei krone å legge på bordet?

Les mer

Dårlig regnskapskontroll på Ullevål sykehus

Eiendomsavdelingen ved Ullevål sykehus har så dårlig regnskapskontroll at det åpner for kameraderi og korrupsjon. Det viser en rapport fra Oslo kommunerevisjon. Rapporten påpeker at vedlikeholdsoppdrag for flere millioner kroner aldri har vært satt ut på anbud, slik reglene krever. Sykehuset har hemmeligholdt kritikken, men fylkesmannen fastslår at det ikke er lov. - Forvaltningen forvalter store verdier på vegne av felleskapet. Da er slik hemmelighold uakseptabelt. Åpenhet er i denne sammenheng særs viktig som et korrupsjonsforebyggende tiltak, sier SVs Ivar Johansen til NRK Østlandssendingen.

Hør NRK Østlandssendingen

Krav om nedlegging at statlige helseforetak

Tidligere statssekretær Lars Erik Flatø mener de regionale helseforetakene har utspilt sin rolle. - Nå er det mest hensiktsmessig å legge dem ned, sier Flatø. Det er mannen som var en av de viktigste pådriverne for å gjennomføre statlig overtagelse av sykehusene i rekordfart, statssekretæren til daværende helseminister Tore Tønne, som nå tar bladet fra munnen, og sier det stadig flere i Sykehus-Norge tenker. - Erfaringene med sykehusreformen etter to år, tilsier at det bør vurderes å forenkle styringsstrukturen i sykehussektoren ved å avvikle de 5 regionale helseforetakene, sier Lars Erik Flatø. I dag er han direktør ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo.
- Rollen til de regionale foretakene er blitt for uklar. De har tendenser til å utvikle seg til å bli byråkratiske mellomledd mellom sykehusene og den sentrale statlige administrasjonen. Skal de regionale foretakene ha livets rett fremover, må de gi sykehusene en klar merverdi, mener professor i helseledelse Jan Grund.

Og i Oslo foreslår H/Fr.P-byrådet å trekke sykehjemsdrift ut av bydelene og legge dem til 3 sykehjemsforetak. De tar ingen lærdom av Statens erfaringer.

Les Lars Erik Flatø

Les Jan Grund

Legevaktens Nødhjelpsteam: Byråden bes forklare seg

"Bydelene er nå – i tråd med bystyreflertallets anbefalinger (og mot SVs ønske) – organisert etter bestiller-/utførerorganisering. Utførerenheten utfører kun oppgaver på bakgrunn av vedtak og skriftlige bestillinger fra bestillerenheten. Bestillerenheten er kun betjent på dagtid. Hvordan ser byråden for seg en akuttfunksjon i en slik organisasjon?" Dette er av de spørsmål Ivar Johansen ber byråd Eckbo avklare før bystyrets finanskomite behandler budsjettkuttforslagene.

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbolpriser

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbolpriser. Her er det noe som skurrer for meg. Men når Høyre-byrådet sier det skal prioritere "det viktigste først" så er det kanskje viktigere å imøtekomme restauranteieren enn den kreftsyke? spør Ivar Johansen i Klassekampen.

Fremskrittspartiet: Parkeringstime gratis, legetime kr. 150

Partiet ble startet under parolen "sterk nedsettelse av skatter og avgifter". Dette er tydeligvis fortsatt gyldig for funksjonsfriske bileiere. En par tiere for en parkeringstime er for mye for en bileier, mens partiet mener at når det gjelder en legetime er 83 kroner for lite. Det gjenspeiler vel et verdivalg for Fremskrittspartiet, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Når de sykeste ansatte nektes pensjon i kommunens pensjonsforsikringsselskap

Når de sykeste ansatte nektes pensjon i kommunens pensjonsforsikringsselskap. Det er spesielt når byrådet i Oslo nekter å ta ansatte i heleide kommunale aksjeselskaper inn i kommunens pensjonsforsikringsselskap med den begrunnelse at sykeligheten og uføregraden blant de ansatte er for høy, skriver Ivar Johansen i tidsskriftet Velferd.

Helsearbeidere med næringsvirksomhet på si'

”Kommunen bør avklare om det er akseptabelt at bydelene kjøper omfattende tjenester fra en privat virksomhet som i hovedsak drives av kommunens egne ansatte”. Det er at av spørsmålene det private konsulentfirmaet Nosyko stiller, i en rapport bestilt av Høyre-byrådet i Oslo. Men byrådet har ikke i tilstrekkelig grad sett dette som et problem.. Det er dokumentert at omkring 15 ansatte ved Dikemark og Gaustad arbeider og/eller har eierinteresser i to private institusjoner som tar i mot pasienter fra de samme to kommunale psykiatriske sykehusene., påpeker Ivar Johansen.

Staten bør ikke overta sykehusene

En statlig drift og finansiering av sykehusene vil forsterke et hovedproblem vi i dag kjenner godt: ved at ulike forvaltningsnivåer betaler for hver sin del av en sammenhengende behandlingskjeder. For Oslo isolert vil en slik ytterligere oppsplitting av ansvaret føre til ansvarspulverisering og skvise pasientene mellom forskjellige forvaltningsnivåer. Jeg er sikker på at statlige sykehus i Oslo i betydelig grad vil forsøke å presse ansvar - og kostnader - for pasientene over på fylkeskommunen, og bydelene. Ført og fremst hensynet til pasientene tilsier at Staten ikke bør overta ansvaret for sykehusene, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Legesenter-problemer til bystyret

Sosialistisk Venstreparti (sv) krever svar på hvorfor flere legesentre har opplevd svakheter med datasystemet for oppbevaring av pasientopplysninger.
Flere legesentre i Oslo har opplevd mangler ved datasystemet Infodoc som truer pasientsikkerheten, og nå krever SV svar fra byrådet i Oslo bystyrets møte til onsdag. - Hva har byrådet gjort, og gjør, for at Infodoc skal funksjonere etter forutsetningene, spør SVs Ivar Johansen.

Les mer
Legesenter-problemer til bystyret

Byrådet vil nedlegge Klinikk for seksuell opplysning

Byrådet vil stenge Klinikk for seksuell opplysning og la bydelenes helsestasjoner gjøre jobben. Hadde de bare vært åpne. - Det vil ofte føles flaut å gå på det lokale helsetjenestekontoret, der man vil kunne bli "oppdaget" av venner og bekjente. Derfor er det god grunn til å beholde et byomfattende tilbud som supplement. Det overrasker meg at et byråd som sier det vil ha færre uønskede aborter, legger ned et av de viktigste forebyggende tiltak, sier bystyrerepresentant Ivar Johansen (sv).

Les mer;
Byrådet vil nedlegge Klinikk for seksuell opplysning