Helsevesen

Foreldre kjøper barna ut av kø som ikke finnes

Barn blir høyt prioritert i norsk helsevesen. Likevel selger forsikringsselskapene ventelistegarantier for barna. - Selskapene lurer folk inn i et system der det familiene får igjen for pengene er lik null. Vi tar godt vare på barnas helse i Norge, og barn prioriteres hvis rask behandling trengs, sier professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim, Steinar Westin til Aftenposten.

Westin uroer seg også for at forsikringstrenden kan bidra til å "amerikanisere" norsk helsevesen, en utvikling han mener forsikringsselskapene i stor grad bidrar til. - Økende salg av helseforsikring skaper ulike køer og behandlingstilbud - for dem som kan betale, og for dem som ikke kan betale, sier han.

Les mer i Aftenposten

Sykehusene kunne gått med overskudd

Sykehusene kunne fått med overskuddDa sykehusene ble selvstendige foretak den 1. januar 2002, oppsto store og uforklarlige underskudd bokstavlig talt over natten.  – Hvis sykehusene hadde fortsatt med å avlegge regnskap etter den kommunale regnskapsmodellen ville dagens helseforetak gått med overskudd, sier administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen til KLP-magasinet. Høgskolen i Hedmark har gitt ut flere rapporter som underbygger synspunktet og kritiserer New Public Management.

Les intervjuet med Herlof Nilssen
Les rapport Bjarne Jensen: Offentlige velferdsgoder. Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management
Les rapport Stein Østre: Resultatstyring i offentlig forvaltning. Mål og resultatstyring: muligheter og begrensninger for offentlig virksomhet
Les rapport Stein Østre: Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning
Les rapport Bjarne Jensen og Magnar Bollingmo: Helsereform. Utfordringer og løsninger

Kjønnslemlestelse: Praksisen i ferd med å endres

Kjønnslemlestelse: Praksisen i ferd med å endres- Kjønnslemlestelse i Norge skjer, men omfanget er mindre enn tidligere antatt, ifølge ISF-forskerne Hilde Lidén og Tonje Bentzen. I en ny rapport drøfter de omfanget, basert på en kartlegging, og utbredelsen av kjønnslemlestelse blant jenter som vokser opp i Norge i dag, og gir forslag til tiltak og videre arbeid. – Det er mange miljøer som har arbeidet for å endre holdningen til kjønnslemlestelse, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. – Dere skriver at kunnskap og informasjon virker, og det er noe vi legger stor vekt på, blant annet gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner. – Det er holdningsarbeid,  kunnskap og engasjement i trossamfunn, i samspill med lovbestemmelser som fungerer. Og dette skal vi fortsette med, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Les mer om rapporten
Les mer om funnene i rapporten
Last ned rapporten

Likeverdig helsetjeneste - også for ikke-vestlige innvandrere

Likeverdig helsetjeneste - også for ikke-vestlige innvandrereLegeforeningen har utarbeidet en faglig rapport om helsetjenesten til ikke-vestlige innvandrere. De oppsummerer der de ønskede tiltak slik: "Helsetjenesten må tilrettelegges bedre for et flerkulturelt samfunn gjennom tolketjenester, mer tilretteleggingi sykehus og på legekontorer, og tilgjengelig informasjon på et språk ulike pasientgrupperforstår. Helsepersonell trenger økt kunnskap om særegne utfordringer i sykdom og helse for ulike befolkningsgrupper, kunnskap om ulik forståelse av sykdom og helse og den betydningdette har for pasientens møte med helsetjenesten. Dette er viktig bakgrunnskunnskap når pasienter skal mottas som individer og behandles uavhengig av kulturell og etniskbakgrunn. Pasientene trenger økt kunnskap om helsetjenesten gjennom lett tilgjengelig flerspråklig informasjon. Mange innvandrere opplever høye terskler inn til helsetjenestenda de har lite kunnskap om helsetjenesten, hvordan og hvor man søker hjelp, hva man blir henvist til, hvem som kan henvise og hva det er mulig å få hjelp til."

Les rapporten

Millionærer kan kjøpe seg bedre sykehusbehandling

Det er flott at millionæren og kjendisen Arne Bendiksen har fått utført sin hjerteoperasjon,- og at dette har skjedd på det kommunale Ullevål sykehus. Men er det OK at han har kunnet kjøpe deg til en slik behandling? Selv synes han det er helt greit, for som han sier: "de fleste kan klare en slik sum, om de selger et lite isbjørnskinn de har liggende, eller noen høyttalere". Men hva med minstepensjonist Gudrun som aldri har vært i nærheten av å kunne investere i isbjørnskinn? Skal hun tilbys annenrangsbehandling om hun trenger hjerteoperasjon fordi hun ikke eier ei krone å legge på bordet?

Les mer

Dårlig regnskapskontroll på Ullevål sykehus

Eiendomsavdelingen ved Ullevål sykehus har så dårlig regnskapskontroll at det åpner for kameraderi og korrupsjon. Det viser en rapport fra Oslo kommunerevisjon. Rapporten påpeker at vedlikeholdsoppdrag for flere millioner kroner aldri har vært satt ut på anbud, slik reglene krever. Sykehuset har hemmeligholdt kritikken, men fylkesmannen fastslår at det ikke er lov. - Forvaltningen forvalter store verdier på vegne av felleskapet. Da er slik hemmelighold uakseptabelt. Åpenhet er i denne sammenheng særs viktig som et korrupsjonsforebyggende tiltak, sier SVs Ivar Johansen til NRK Østlandssendingen.

Hør NRK Østlandssendingen

Krav om nedlegging at statlige helseforetak

Tidligere statssekretær Lars Erik Flatø mener de regionale helseforetakene har utspilt sin rolle. - Nå er det mest hensiktsmessig å legge dem ned, sier Flatø. Det er mannen som var en av de viktigste pådriverne for å gjennomføre statlig overtagelse av sykehusene i rekordfart, statssekretæren til daværende helseminister Tore Tønne, som nå tar bladet fra munnen, og sier det stadig flere i Sykehus-Norge tenker. - Erfaringene med sykehusreformen etter to år, tilsier at det bør vurderes å forenkle styringsstrukturen i sykehussektoren ved å avvikle de 5 regionale helseforetakene, sier Lars Erik Flatø. I dag er han direktør ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo.
- Rollen til de regionale foretakene er blitt for uklar. De har tendenser til å utvikle seg til å bli byråkratiske mellomledd mellom sykehusene og den sentrale statlige administrasjonen. Skal de regionale foretakene ha livets rett fremover, må de gi sykehusene en klar merverdi, mener professor i helseledelse Jan Grund.

Og i Oslo foreslår H/Fr.P-byrådet å trekke sykehjemsdrift ut av bydelene og legge dem til 3 sykehjemsforetak. De tar ingen lærdom av Statens erfaringer.

Les Lars Erik Flatø

Les Jan Grund

Legevaktens Nødhjelpsteam: Byråden bes forklare seg

"Bydelene er nå – i tråd med bystyreflertallets anbefalinger (og mot SVs ønske) – organisert etter bestiller-/utførerorganisering. Utførerenheten utfører kun oppgaver på bakgrunn av vedtak og skriftlige bestillinger fra bestillerenheten. Bestillerenheten er kun betjent på dagtid. Hvordan ser byråden for seg en akuttfunksjon i en slik organisasjon?" Dette er av de spørsmål Ivar Johansen ber byråd Eckbo avklare før bystyrets finanskomite behandler budsjettkuttforslagene.

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbolpriser

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbolpriser. Her er det noe som skurrer for meg. Men når Høyre-byrådet sier det skal prioritere "det viktigste først" så er det kanskje viktigere å imøtekomme restauranteieren enn den kreftsyke? spør Ivar Johansen i Klassekampen.

Fremskrittspartiet: Parkeringstime gratis, legetime kr. 150

Partiet ble startet under parolen "sterk nedsettelse av skatter og avgifter". Dette er tydeligvis fortsatt gyldig for funksjonsfriske bileiere. En par tiere for en parkeringstime er for mye for en bileier, mens partiet mener at når det gjelder en legetime er 83 kroner for lite. Det gjenspeiler vel et verdivalg for Fremskrittspartiet, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Når de sykeste ansatte nektes pensjon i kommunens pensjonsforsikringsselskap

Når de sykeste ansatte nektes pensjon i kommunens pensjonsforsikringsselskap. Det er spesielt når byrådet i Oslo nekter å ta ansatte i heleide kommunale aksjeselskaper inn i kommunens pensjonsforsikringsselskap med den begrunnelse at sykeligheten og uføregraden blant de ansatte er for høy, skriver Ivar Johansen i tidsskriftet Velferd.