Helsevesen

Leger presses til overbehandling

Kampen om penger og pasienter i dagens helsemarked tilspisser seg. Offentlige og private sykehus konkurrerer om de mest lønnsomme pasientene. De av pasientene som kan, opereres raskt og enkelt. De sykehusavdelingene som taper konkurransen om pasientene, trues med nedleggelse. Dette er en trussel som kan påvirke legenes medisinske vurderinger.

En frisk kvinne ble lam etter en sykehusbehandling hun ikke trengte. Legene fryktet for at pasienten skulle gå til et konkurrerende sykehus. Pengefokuset i norsk helsevesen gjør at friskere og friskere pasienter legges under kniven.


Les mer hos NRK

Lønnsomhet skaper ulikhet

"Norske pasienter i dag blir klassifisert som lønnsomme og ulønnsomme. Det er snakk om lønnsomhet i økonomisk forstand: De lønnsomme pasientene er de som sykehusene tjener penger på å behandle, de ulønnsomme er de de taper penger på. Ofte vil det være økonomisk lønnsomt å behandle relativt friske eller mindre syke pasienter, blant annet fordi det her er snakk om enkle prosedyrer med relativt forutsigbart resultat og kort liggetid. De ulønnsomme pasientene kan være eldre mennesker som trenger lenger tid på å komme seg etter kirurgiske inngrep, pasienter med sammensatte lidelser og tilleggsplager, og alvorlig syke med kompliserte behandlingsbehov og usikker prognose. Grunnen til denne klassifiseringen etter lønnsomhet er at sykehusenes inntekter avhenger av aktivitetsnivået," spør Olaug S. Lian og Steinar Westin i en kronikk i Dagbladet.

Fritt sykehusvalg

Politikere og økonomer har stor tro på fritt sykehusvalg. Men også dette er mest aktuelt for yngre og middelaldrende med greie plager. Kroniske pasienter og eldre med et mangfoldig sykdomsbildeer avhengige av sitt lokale sykehus. Døgnet rundt, året rundt, skriver Folke Sundelin, bydelsoverlege i Oslo


Les kronikk i Aftenposten

Salg av sykdom

"Krisen i sykehussektoren har gått som et spøkelse over landet. Nå er det hovedstadens sykehus som er i opprør. Igjen ser vi at direktørhoder – også usedvanlig gode hoder – ruller i et foruroligende tempo, slik de har gjort i alle helseforetakene siden sykehusreformen ble innført. Noe er galt. Og det blir neppe bedre med nye hoder.

Å selge medisinske tjenester i et markedsbasert system er som å selge strikk i metervis. Det blir problematisk når noen av systemets aktører har interesse i å utvide markedet. Medisinske diagnoser er ikke veldefinerte varer, men praktiske merkelapper vi leger setter på komplekse lidelser og plager, ofte med uklare grenser mot det normale. I bunnen ligger et uløselig problem: Ingen undersøkelse eller behandling for det uforutsette kan gi 100 % garanti mot sykdom og død. Både leger og pasienter må lære seg å leve med usikkerhet. Dette er livets vilkår," skriver Steinar Westin.

Les mer

Ulikheten som dreper

Er en jevnere inntektsfordeling i Oslo nøkkelen til å forbedre helse og livskvalitet i de indre østlige bydelene? Det er opptil 12 års forskjell i levealder mellom bydelene i Oslo. En bør nå rette et sterkere fokus på fordelingspolitikken som årsak til slike forskjeller, skriver forsker Anders Barstad.

Les artikkelen

Norsk gap mellom rike og fattiges helse

Forskjellen mellom de rikes og de fattiges helse i Norge er større enn i resten av Europa, viser en internasjonal undersøkelse. Nordmenn med god utdannelse, høy inntekt og sosial status er blant de friskeste i Europa. Samtidig er forskjellen til dem som er lavest nede på rangstigen større enn i noe annet europeisk land. Vi lever stadig lenger, og levestandarden er i gjennomsnitt blant de beste i Europa. Likevel utmerker Norge seg, sammen med Sverige og Danmark, med store forskjeller helseforskjeller mellom sosiale lag. Forskerne har ingen entydig forklaring på de store forskjellene.

Les mer i Aftenposten

Klasseforskjellene i Oslo øker

Skilnadene i Oslo dei seinare åra har utvikla seg slik at dei rike har blitt mykje rikare og dei fattige litt fattigare, og det har blitt både fleire rike og fleire fattige – både i aust og i vest.  – Dette forsterkar faenskapen, seier forsker Ivar Brevik, og understrekar at det blir ikkje lettare å vera fattig når du får rike naboar.

Les intervjuet

De lønnsomme, og de ulønnsomme pasienter

Det er etablert et finansieringssystem som skiller mellom lønnsomme og ikke-lønnsomme pasienter. "Nå, i krisetider, må jeg imidlertid begynne å skille mellom de pasienter som lønner seg og de som ikke lønner seg. De som ikke lønner seg, må jeg sette på venteliste, forsøke å få overført til en annen institusjon eller la dø i fred", skriver professor Knut Rasmussen ved Regionsykehuset i Tromsø. Han beskriver stykkprisfinansiering og DRG-systemet, som stortingsflertallet er så fornøyd med.

Les mer i Dagbladet

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbol

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, - mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbolpriser: Høyre-byrådet bryter gjerne  kommunens juridiske strategi og  opptrer på tvers av alle regler om anbud og konkurranse for å inngå forlik i en sak om restaurantvirksomhet. Mens en samtidig lar en annen sak gå helt til Høyesterett for å få slått fast at en kreftsyk mann selv skal måtte betale for operasjonen. Her er det noe som skurrer for meg. Men når Høyre-byrådet sier det skal prioritere 'det viktigste først' så er det kanskje viktigere å imøtekomme restauranteieren enn den kreftsyke? spør Ivar Johansen.
Les artikkel