Helsevesen

På vei mot et amerikansk helsevesen?

Når sykehusene nå omgjøres til fristilte statsforetak, vil vi sannsynligvis oppleve langt større politisk ansvarsfraskrivelse. Se bare hvordan Storting og regjering toer sine hender for de fristilte særlovselskapene NSB og Posten. Tilhengere av å fristille og «konkurranseutsette» offentlige sykehus, hevder dette vil gjøre sykehusene bedre og mer effektive.Erfaringene fra USA og England viser det motsatte, skriver Mads Gilbert og Dag Johansen.

Les deres artikkel

Sykehusdrift - produksjon eller menneskebehandling?

Det er bekymringsfullt når vårt helsevesen skal styres av siviløkonomer og teknokrater som tydeligvis ikke har forståelse for målsetningen ved en medisinsk institusjon, skriver seksjonsoverlege dr. med Thomas Bøhmer ved Aker sykehus i en lesverdig Aftenpostenkronikk. Og når vi i tillegg legger til at han er bystyremedlem for Høyre, byrådspartiet som nettopp ansetter blårussene til å styre byens sykehus skjønner vi at kronikken har en klar adresse til hans egne partifeller.

Les hans kronikk i Aftenposten

Dobbelt så dyrt å bli syk

Neste år vil rundt 300 000 færre nordmenn få dekket helseutgiftene sine av folketrygden. Uføre, som MS-syke Anna Lena Berglund, må betale nesten dobbelt så mye før de får frikort. Jeg er virkelig sjokkert! Syke og uføre som har anstrengt økonomi, vil oppleve denne ekstra tusenlappen som en ekstrem ekstrautgift, sier Anna Lena Berglund. 49-åringen har muskelsykdommen MS. Hun har store utgifter til lege, fysioterapi, medisiner og kommunale egenandeler. I tillegg bor hun alene i leiligheten på Grünerløkka i Oslo - med de ekstrakostnadene som følger med det å være eneforsørger. Likevel mener regjeringen at hun kan tåle dette: Frikorttaket øker med 85 prosent - fra 1350 kroner i år til 2500 kroner neste år.

Les mer i Dagbladet

TT-ordningen må forbli kollektivtrafikk-tilbud

"Slik jeg ser det er det svært viktig at vi legger til grunn at TT-ordningen er et kollektivtrafikk-tilbud og ikke sosialomsorg. Det bør derfor være de samme offentlige aktører som har ansvaret for den ordinære kollektivtrafikk som også må ha ansvar for særskilt tilrettelagte transportordninger for forflytningshemmede som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære transporttilbudet. Derfor er det galt å flytte dette ansvaret over til bydel", skriver Ivar Johansen i et svar på en henvendelse fra Norges Blindeforbund.

Svekket arbeidervern bør bekymre legestanden

I februar 2004 la Arbeidslivslovutvalget frem sitt endringsforslag til arbeidsmiljøloven. Flertallet går inn for svekket lovregulering av arbeidstiden, større adgang til å bruke midlertidige ansettelser og overgang til individuelle avtaler om forhold som nå er regulert av lov eller kollektiv avtale. Ebba Wergeland og Steinar Westin kommenterer hovedpunktene i forslaget og trekker linjene tilbake til debatten om vår første arbeidervernlov fra 1892.

Større ulikheter i helse

Helse og uhelse er knyttet til sosiale forhold, også i Norge. Selv om spedbarnsdødeligheten er redusert i alle utdanningsgrupper de siste tiårene, viser en analyse av data fra Medisinsk fødselsregister at forskjellen i postneonatal dødelighet (fra 28 dager til ett år) for barn av mødre med høy og lav utdanning, er blitt større.

- Å jobbe, det er det som er livet

Postsjef Arne Teigland (57) hater å ta ferie. Det blir bare krøll når han er borte. Levealderen for mennesker med Downs syndrom har økt med 40 år siden krigen - til gjennomsnittlig 56 år. Det visste sjefen hans, fylkesmann Kåre Willoch. Og det merker etterfølgeren Hans Røsjorde. - Å jobbe, det er det som er livet, mener Arne. I et privat forslag fra SVs Marianne Borgen og Ivar Johansen inviterer de bystyret til å handle for å få ansatt flere personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Les Arne Teiglands historie i VG
Les forslaget

Helsevesenet på Dagsrevyen

Massemediene, blant annet fjernsynets nyhetssendinger, har stor innflytelse på helsepolitikken. En systematisk gjennomgang av Dagsrevyen i NRK1 i perioden 1996 - 2003 viser at negative innslag om helsetjenesten utgjør kjernen i nyhetsformidlingen av helsestoff. Leger kommer ofte til orde, vanligvis som kritikere og som forsvarere av pasientenes interesser. I de siste årene er innslagene om helse blitt færre og «snillere».

Les mer i Tidsskrift for Den norske Lægeforening

Helseforskjellene i Oslo øker

Helseforskjellene mellom øst og vest i Oslo bare øker. En av tre 40-åringer i øst er plaget av mange og langvarige muskelsmerter, viser en fersk undersøkelse. Førsteamanuensis Mette Brekke er overrasket over at det står så dårlig til med 40-åringene på østkanten.

– Det forbauser meg egentlig veldig for en skulle jo tro at 40-åringer var en frisk gruppe. I undersøkelsen ble 40- og 45- åringer i seks bydeler i Oslo spurt om de hadde hatt muskel og skjelettsmerter den siste måneden.

Resultatene viser alarmerende forskjeller mellom øst og vest. I de gamle bydelene Ullern, Røa og Vinderen hadde 19 prosent vært plaget av mye smerter, mens det på Grünerløkka, Sagene-Torshov og Gamle Oslo var 30 prosent. Mette Brekke mener det er flere årsaker til at folk i øst er mer syke: – Vi kartla bekymringer og hverdagsstress, og det var mye mer på østkanten enn på vestkanten.

Les mer hos NRK Østlandssendingen
Les mer i International Journal for Equity in Health

Byrådslederens case...

Ivar Johansen har sendt en mail til byrådsleder Erling Lae:

"I flere måneder har Aker Sykehus og bydel Grorud kranglet om hvem som skal ta ansvar for at den alvorlige sinnslidende "Arthur" skal få et anstendig botilbud. I Dagbladet i dag leser jeg at helseministeren har skåret igjennom, og besluttet at sykehuset skal ta regninga og ansvaret. Oslos byrådsleder Erling Lae "vil bruke Arthur-saken som et case, for å lage kjøreregler som forhindrer at ansvarskonflikter går ut over pasienten." Utmerket, men ...