Helsevesen

Større ulikheter i helse

Helse og uhelse er knyttet til sosiale forhold, også i Norge. Selv om spedbarnsdødeligheten er redusert i alle utdanningsgrupper de siste tiårene, viser en analyse av data fra Medisinsk fødselsregister at forskjellen i postneonatal dødelighet (fra 28 dager til ett år) for barn av mødre med høy og lav utdanning, er blitt større. Andre data viser at unge voksne menn med lav utdanning og som fikk trygdestønad i barnealder, oftere faller ut av arbeidslivet enn andre. Les mer i Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Les Større ulikhet i helse?
Les Foreldres utdanning og spedbarnsdødelighet 1967 - 98
Les Trender i deltakelse i arbeidslivet - betydningen av kronisk sykdom som barn og utdanningsnivå

Legg til kommentar