Helsevesen

Varmtvannsbasseng skal være sikret

Varmtvannsbasseng skal være sikretDet snakkes så ofte om forebyggende helsearbeid og tiltak for å redusere sykefraværet og dempe økning av uførepensjonen. Varmtvannsbasseng er slik sett et svært viktig tiltak for revmatikere og de med muskel- og skjelettlidelser. Oslo Bekterevforening er bekymret for konsekvensen av statsbudsjett for varmtvannsbassenget ved Diakonhjemmet Sykehus, og har bedt meg gå inn i saken.

Svaret jeg har fått er: "Fram til 1. juli 2001 var det hjemmel i forskrift til folketrygdloven som ga adgang til å utbetale refusjon for fysioterapi utført i offentlige helseinstitusjoner under takstssystemet for privatpraktiserende fysioterapeuter. Det ble deretter laget en overgangsordning som innebar at enkelte helseforetak kan kreve takster og egenandeler etter det takstsystemet som er fremforhandlet mellom Staten/KS og Norsk Fysioterapeutforbund. Det var kun de sykehus som hadde refusjonsavtale i 2001 som fikk videreført dette. Etter avtalen fra 2001 har departementet nå avviklet ordningen med refusjon for fysioterapi for enkelte helseforetak. Bevilgningen er videreført. Den flyttes inn i basisbevilgningen til regionale helseforetak, og det forutsettes at tilbudene opprettholdes, og dette har vi også understreket i oppdragsdokumentene til helseforetakene."


Til: Ivar Johansen
Fra: Oslo Bekterevforening, v/leder Odd Mikkelsen

Avvikling av ordningen med refusjon for fysioterapi utført i helseforetak
 – konsekvenser for poliklinisk fysioterapivirksomhet ved Diakonhjemmet sykehus

Det visers til statsbudsjettets kap 732 post 77 side 128

Regjeringen foreslår der en omlegging av poliklinisk virksomhet hvor ordningen med refusjon for fysioterapi for enkelte helseforetak avvikles fra 1. januar 2010.

Oslo Bekhterevforening ber om at du bidrar til at resursene til fysioterapi i helseforetak minimum opprettholdes på dagens nivå også i 2010. Slik at tilbudet om fysioterapibehandling utført i helseforetak videreføres minimum på dagens nivå og at tilbudet om behandling i varmtvannsbasseng sikres.

Oslo Bekhterevforening er gjort kjent med at forslaget innebærer at blant annet behandlingstilbudet ved Diakonhjemmet sykehus varmtvannsbasseng der mer en 400 revmatikere/ brukere behandles i uken, står i fare for å forsvinne. Bevilgningen for 2010, som følge av omleggingen reduseres med hele 85 % i forhold til budsjettet for inneværende år. Med dette som utgangspunkt vil det ikke være mulig å videreføre dette tilbudet og poliklinisk fysioterapivirksomhet generelt i samsvar med behovet. Det samme skjer også flere andre steder i landet.

Det er bred enighet i fagmiljøene at behandling i varmtvannsbasseng som holder min 34 grader har en gunstig effekt for personer med revmatisme og muskel og skjelettlidelser og er en av få behandlingsformer som ikke gir skader eller bivirkninger. Mer enn en tredel av alt sykefravær i Oslo er relatert til muskel og skjelett lidelser.

Tilbudet er et av svært få bassengtilbud i Oslo tilpasset revmatikernes og de med muskel- og skjelettlidelsers behov, som holder tilstrekkelig kvalitet. En nedleggelse vil kunne få alvorlige konsekvenser i form av økt sykefravær, tidlig uføretrygd og redusert livskvalitet, for denne pasientgruppa.

Norsk Revmatikerforbund er svært urolig og bekymret over mulige konsekvenser i forbindelse med avvikling - omlegging av ordningen med refusjon for fysioterapi utført i helseforetak. Revmatologiske avdelinger i landet tilbyr poliklinisk behandling av revmatikere i utstrakt grad. Faller dette tilbudet bort vil det gi store konsekvenser for denne gruppen, med blant annet tap av bevegelighet, nedsatt funksjon, økte smerter og varig skade på muskulatur og ledd samt redusert livskvalitet. Vi vil advare mot at bortfall av tilbudet vil føre til økt sykefravær, flere på ufrivillig uførepensjon og økt bruk av helse- og omsorgstjenester.

Dette er et steg i gal retning i forhold til debatten og arbeidet med å redusere sykefraværet og dempe økning av uførepensjonen. Forebyggende helsearbeid er også et svært sentralt element i samhandlingsreformen.

Oslo Bekhterevforening ber om at du bidrar til at refusjonsordninga ikke avvikles før annen finansiering er sikret!

You have no rights to post comments