Helsevesen

Storbylegevakt: Samordning og nærhet viktig, sier FO

Storbylegevakt: Samordning og nærhet viktig, sier FO"Det unike ved legevakten i dag, er samordningen av de ulike tjenestene og nærheten til hverandre. Fordelen ved at tildeling av akuttovernatting og døgntilbud er lagt til legevakten, er muligheten dette gir til vurdering av om det er det riktige tilbudet til rusmisbrukeren her og nå. Kanskje er vedkommendes helsetilstand slik at han eller hun trenger å bli overført til allmennmottaket og legges til observasjon, eller vedkommende har behov for å bli vurdert for psykiatrisk behandling.

I dag vil disse tjenestene være direkte tilgjengelige, og det er utviklet samarbeidsrutiner mellom avdelingene som gir et helhetlig tilbud til denne gruppen. Dette er jo en gruppe man vet har sammensatte problemer, og derfor har behov for at tjenesteapparatet samarbeider godt og tett!", sa Fellesorganisasjonensleder i Oslo Rigmor Hogstad da hun møtte bystyrets helse- og sosialkomite vedr. ny storbylegevakt.

FO-lederen stilte derfor seg undrende til at den nye storbylegevakten blir foreslått på flere enheter: selve Storbylegevakten, en ny utvidet legevaktsbase og et sentrumsnært lavterskeltilbud til rusmisbrukere.

Les FOs synspunkter under


FO takker for å bli invitert. Våre medlemmer utgjør jo en liten gruppe, med spesialisert, sosialfaglig kompetanse på legevakta, knyttet til Sosial vakttjeneste og i Akuttemaet. på legevakta. Legevaktens styrke at den gir alle tjenester på ett sted og at tilbudet er så bredt sammensatt som det er. Vi er glad for at byrådet ser det på samme måte og foreslår at dette skal videreføres.

Det unike ved legevakten i dag, er samordningen av de ulike tjenestene og nærheten til hverandre. Sosial vakttjeneste, som naturlig nok er FOs hovedfokus, får mange av sine klienter henvist fra den ordinære legevakten. Og ikke bare rusmisbrukere fra gata som trenger vedtak om døgnovernatting eller andre som har behov for nødhjelp.

·         F.eks. fra psykiatrisk legevakt med spørsmål om bosted eller hjemtransport etter behandling,

·         Eller fra skademottaket ved at voldsutsatte blir henvist til sosial vakttjeneste for krisebearbeiding og rådgivning.

FO ser det som svært viktig at dette samarbeidet videreføres også i ny Storbylegevakt.

Derfor har vi noen spørsmål ved at legevaktstjenestene blir foreslått delt på flere enheter – Storbylegevakten, en ny utvidet legevaktsbase og et sentrumsnært lavterskeltilbud til rusmisbrukere:

Fordelen ved at tildeling av akuttovernatting og døgntilbud er lagt til legevakten, er muligheten dette gir til vurdering av om det er det riktige tilbudet til rusmisbrukeren her og nå. Kanskje er vedkommendes helsetilstand slik at han eller hun trenger å bli overført til allmennmottaket og legges til observasjon, eller vedkommende har behov for å bli vurdert for psykiatrisk behandling. I dag vil disse tjenestene være direkte tilgjengelige, og det er utviklet samarbeidsrutiner mellom avdelingene som gir et helhetlig tilbud til denne gruppen. Dette er jo en gruppe man vet har sammensatte problemer, og derfor har behov for at tjenesteapparatet samarbeider godt og tett!

Dette må bli ivaretatt i det sentrumsnære tilbudet til rusmisbrukere i fortsettelsen.

FO mener det derfor blir viktig at det i utredningen av dette lavterskeltilbudet særlig må ses på hvordan tilbudet bemannes, slik at tjenesten har nødvendig helse- og sosialfaglig kompetanse til å gjøre de helhetlige vurderingene som gjøres i dag. Videre må utredningen se særskilt på hvordan samarbeidslinjene mellom de ulike delene av tjenestene skal fungere, slik at man minimum utvikler et tilbud på nivå med det som er i dag – og ikke svekker dette.

FO ser jo fordeler ved at innsøkningen for akuttovernatting organiseres på en annen måte, og at dette er et tilbud i sentrum. I og med at det er der brukergruppen er.

I byrådssaken, skriver byrådet at denne gruppen, ”når de er alvorlig syke, i likhet med andre må kjøres til legevakten uavhengig av lokalisering”. Ja, selvsagt skal de det! Men det vi vet er noe av problemet for denne gruppen, er å bli sett som noe annet enn en rusmisbruker – det å bli sett som et vanlig menneske med alvorlige helseproblemer – og ikke bare en person med rusproblemer. Det blir derfor viktig at det tiltenkte sentrumsnære lavterskeltilbudet, har de ressurser som er nødvendige for å gi dette tilbudet, og har den nødvendige myndighet til å henvise videre!

Når det gjelder Rusakutten, er ikke byrådssaken klar på om ny Storbylegevakt vil innebære en økning i kapasiteten. Byrådet er tydelig på at kommunens del av Rusakutten skal videreføres ved Storbylegevakten (s 6), men saken sier lite om vurdering av behovet for flere plasser. FO vil derfor understreke at det er et stort behov for at dette tilbudet utvides, og ikke minst at samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten på dette området må styrkes!

Byrådssaken nevner heller ikke noe om forventet samarbeid mellom den utvidede legevaktsbasen og f.eks. sosial vakttjeneste. FO mener det er viktig at også denne delen av tjenesten blir husket på i det videre arbeidet om ny utvidet legevaktsbase.

Hovedbudskapet vårt i dette seminaret, er at organiseringen av legevaktstjenestene i Oslo kommune må fortsatt ivareta bredden i tjenestetilbudet minst på nivå med det som er i dag. Det er viktig at man passer på at eksisterende fagmiljøer ikke splittes opp på en slik måte at spisskompetanse forsvinner. Bredden i kompetansen må ivaretas. Kompetansemiljøer tar lang tid å bygge opp, men rives fort ned. De som taper på svekkelse av kompetanse er brukerne av tjenestene. 

Fellesorganisasjonen i Oslo, Rigmor Hogstad

27. aug. 2010

Følg meg på Facebook her
Følg meg på Twitter her

Kommentarer   

#1 Rigmor Hogstad 01-09-2010 09:36
Synes ikke avslutningen på Ivar Johansens ingress er helt i overenstemmelse med det jeg faktisk sa i seminaret med Helse- og sosialkomiteen. Jeg stiller meg ikke undrende til at legevakttjenest ene skal deles opp på tre steder, men jeg har noe spørsmål (og forventninger) til dette. Oppfordrer alle til å lese helheten i innlegget mitt, for å faktisk få vite hva FO Oslo mener i denne saken.
Med vennlig hilsen
Rigmor Hogstad, FO Oslo
#2 Ola Høyem 01-09-2010 22:06
Som alle andre som mener noe om Legevakt/akutt- tjenester har heller ikke Fo forstått hvor dårlig det står til med akutttjenester og oppfølging/vide rebehandling og oppfølging - spesielt av rusavhengige. Hele den offentlige rusomsorgen er en gedigen tragedie! Dette skyldes i stor grad manglende kompetanse på området rus. Som alkoholiker vet jeg mye om dette, men opplever sjelden at noen spør meg om hva som er god rusomsorg. Jeg vet også mye om dette, da jeg er tørrlagt og jobber som frivillig på "lavterskelnivå " med mine "kolleger" som ikke har vært like heldige som meg.

Det jeg hører og observerer i forbindelse med min "jobb" stemmer dårlig med all skryt av legevkt og sosialtjenester i Oslo. Ingen offentlige tilbud virker, og alle involverte burde ta seg tid til å oppsøke Bymisjonen, Frelsesarmeen og Blå Kors. Gjerne jobbe en uke eller 2 på de lavterskeltilbu dene disse har. Kanskje kunne det medføre en liten bedring i all den "profesjonelle teoretiske kunnskap" som stemmer dårlig med virkeligheten!

You have no rights to post comments