Helsevesen

Legeforeningens president: Vi må slåss for et likeverdig helsetilbud

Legeforeningens president: Vi må slåss fotr et likeerdig helsetilbudDet er et overordnet mål for Legeforeningen at alle skal ha lik tilgang til gode helsetjenester over hele landet, svarer Torunn Janbu,  president i Den norske Legeforening,  på min utfordring fra i går på at Legeforeninbgen i større grad må prioritere arbeidet med å motvirke et klassedelt helsevesen.

"Vårt bidrag må være tydelig overfor svakere pasientgrupper som ikke er istand til å ivareta sine rettigheter. Disse gruppene trenger en sterk stemme som kan snakke på deres vegne. Den stemmen skal vi som medlemmer av Legeforeningen være. I dag vet vi at ulikheter i helse begrunnet i sosiale forskjeller i Norge faktisk øker, så denne utfordringen kan bli større i nærmeste fremtid", skriver bl.a.Legeforeningens president.

Mitt håp er at Legeforeningen prioritererf dette arbeidet høyere, både sentralt og lokalt.Det er alltid nyttig og viktig for Legeforeningen å høre hvordan samfunnet rundt oss opplever oss og hvilke områder vårt engasjement ønskes styrket. Det lytter vi til - og det gir oss styrke å samarbeide med andre samfunnsaktører. Vi må hele tiden være åpne for forbedringsbehov i vårt arbeid.

Det er et overordnet mål for Legeforeningen at alle skal ha lik tilgang til gode helsetjenester over hele landet.

Legeforeningen sentralt jobber på et overordnet nivå, med myndigheter, politikere, i media - og samarbeider ofte med andre organisasjoner. Det kan være alt fra høringsuttalelser, lobbyvirksomhet mot politiker, formelle og uformelle møter og nettverk, forhandlinger om avtaler til direkte utspill om enkeltsaker. Som enkeltmedlemmer og tillitsvalgte jobber vi lokalt - med støtte og samordning fra foreningen sentralt.

Legeforeningen lager hvert år en statusrapport. Tema bestemmes ut fra en vurdering av hvilke tema eller pasient/brukergrupper som har behov for at vi løfter det/dem frem. Vi utarbeider også policynotater.
På Legeforeningens nettsider finner du oversikt over dette under "Legeforeningen mener" (fra forsiden).
http://www.legeforeningen.no/id/87530.0

Mye av det vi setter søkelys på i statusrapportene og konkrete tema/forslag vi har kommet med, blir del både av samfunnsdebatt, politiske vedtak og tiltak fra helsemyndighetene i ettertid. Det er ikke alltid så lett å se hvor forslagene kommer fra, og det viktigste for oss er at det blir løftet frem og gjort noe med - ikke at Legeforeningen får kreditt for det.

Legeforeningen er opptatt av svake grupper som ikke når frem med sin stemme. Vi har i mange år jobbet for å bedre situasjonen for sykehjemsbeboere på en rekke måter - gjennom statusrapport (som er mye sitert og brukt av politikere bl.a. mht bemanningsnormer og kvalitet) og den rapporten skal vi oppdatere og fronte på nytt i høst/vinter. Det er det (dessverre) fortsatt stort behov for.
Mht sykehjem har vi også gjennomført et "Gjennombruddsprosjekt" som medfører lokal kvalitetsheving på sykehjemmene.
Og vi er gjennom vårt NOKLUS (norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) i ferd med å løfte kvaliteten på laoratorieprøver som utføres på sykehjemmene - Det er det stort behov for og vil jo særlig bli viktig nå når samhandlingsreformen legger opp til større aktivitet utenfor sykehus.

Vi har engasjert oss mye i helsetjeneste og rettigheter for papirløse innvandrere. Også der skrev vi en statusrapport - og har fulgt opp med arbeid på flere arenaer. Jeg vil særlig vise til at Oslo legeforening har vært aktive både i media og med å være med på etablering av tilbud i Oslo.

Mennesker med psykiske lidelser når også ofte ikke frem. Vi har skrevet statusrapporter også om dette som bl.a. tar opp hvordan tjenestene må være lett tilgjengelige for alle og levere god kvalitet. Det må bli større åpenhet og aksept for psykiske lidelser.

Vi har også en rapport om rusmisbrukernes situasjon - med tiltakspunkter som gradvis tas tak i av myndighetene. I tillegg har Legeforeningen nylig utarbeidet regler for utdanning i en ny spesialitet - i rus- og avhengighetsmedisin - den iigger i departementet som foreløpig ikke har konkludert. Vi mener det vil gi helsetjenesten til rusavhengige et viktig og nødvendig løft. Takknemlig for politisk støtte på dette!

Arbeid for å utjevne sosiale forskjeller og skape bevissthet om ressurssvake og fattiges behov, gjør vi på flere måter. Som forening jobber vi f.eks. for at betalingsformer for helsetjenester skal innrettes på en slik måte at de som ikke har råd til å betale, skånes. Vi har gjennom en årrekke jobbet for en total gjennomgang av egenandelsbetalingen, noen forbedringer skjer, men mye gjenstår. Her hadde det også vært flott med mer politisk oppmerksomhet og samarbeid.

Legeforeningen er engasjert internasjonalt i arbeidet mot sosiale forskjeller som bakgrunn for helseforskjeller.

Vi jobber også for bl.a. gode meldesystemer mht avvik slik at helsetjenestene kan bli bedre for alle, åpenhet om kvalitet i helsetjenesten med forståelig informasjon til befolkningen, lett tilgang til helseinformasjon for brukere - også de som ikke har PC eller snakker norsk.

Til slutt vi jeg nevne at jeg tok opp risikoen for et mer klassedelt helsetjenstetilbud i min siste tale til landsstyret (du finner hele talen på nettsidene våre - :http://www.legeforeningen.no/id/173700.1)

"Vårt bidrag må også være tydelig overfor svakere pasientgrupper som ikke er istand til å ivareta sine rettigheter. Disse gruppene trenger en sterk stemme som kan snakke på deres vegne. Den stemmen skal vi som medlemmer av Legeforeningen være.
I dag vet vi at ulikheter i helse begrunnet i sosiale forskjeller i Norge faktisk øker, så denne utfordringen kan bli større i nærmeste fremtid.
Ulikheter i helse er også en omfattende global utfording. Også derfor er mitt råd at vi fortsatt må delta på den internasjonale arenaen.

Etter min vurdering har risikoen for en flerdelt helsetjeneste til befolkningen økt de siste årene.  Økte ventetider, økt kjøpekraft i befolkning, økt styring og økt etterspørsel etter helseforsikringer, viser at vi kan forvente en økning i det private helsetjenestetilbudet.

Legeforeningen har ment at det er nødvendig og riktig med et privat supplement. Men vi ønsker et likeverdig tilbud til befolkningen. Det forutsetter at myndighetene er oppmerksomme på de bevirkningene som deres styringstiltak kan medføre. Bivirkningene kan bli tilbud og tiltak som kun tilgodeser den ressurssterke delen av befolkningen.

Hvis vi skal opprettholde et godt offentlig helsetjenestetilbud til hele befolkningen må mer av premissene legges av helsetjenesten selv, i sampill med helsemyndighetene. "

Jeg håper dette innblikket i noe av det vi jobber med, kan bidra til enda bedre samarbeid for å støtte opp om grupper som virkelig trenger vår støtte og sterke stemme.  Og jeg vil takke for ditt engasjement og at du utfordrer oss på dette tema!

Mvh Torunn Janbu
President
Den norske legeforening

Kommentarer   

#1 Liv Hammerstad 21-08-2011 17:49
Torunn Janbus tale til Legeforeningens årsmøte i år, anbefales lest i sin helhet. Den er knakende god. Ellers anbefales Legeforeningens hefter, bl.a. om lokalsykehus/DP S, og helsetjeneste til innvandrere, hvor de papirløses situasjon tas opp. Legeforeningen dedikerte sitt første Gjennombruddspr osjekt for over 10 år siden til prosjekt som kunne redusere bruken/opplevel sen av tvang i psykiatrien. Overlegeforenin gens medlemsblad Overlegen, tar stadig helsepolitiske tema opp til debatt f.eks.

You have no rights to post comments