Helsevesen

Fysioterapi i Oslo: Grunn til bekymring?

Fysioterapi i Oslo: Grunn til bekymring?En fysioterapeut sendte meg forleden denne bekymringsmeldingen:

"Skriver meget kort til deg om en bekymring jeg har i min jobb i som fysioterapeut i sykehjem. Sykehjemsetaten har skjært ned på alle fysioterapi og ergoterapi stillinger, da politiske føringer og penger  er til stillinger som  hjelpepleiere og sykepleiere. Når du Ivar blir gammel og brekker lårhalsen så vil du få hjelp til å kle deg av hjelpepleierne, og  doktoren vil ordinere medisin og sykepleieren vil sørge for at den blir tatt.

Vel flott, da er jobben gjort og så kan du sitte der og vegetere sammen med det resten av forsamlingen. Du er ren, påkledd, kanskje smertefri, men du har ingen mulighet til å treffe dine egne valg på hva du ønsker å delta på siden ingen prioriterer at du kan bevege deg selv, da dere politikere har økonomisk fra tatt den eldre dette valget. Du må spørre om personalet vil hjelpe deg, på en konsert eller på besøk til en annen pasient etc.

Håper ikke at du ber om å komme på do akkurat da  en annen spør om det samme, en som er i samme situasjon som deg og som heller ikke har fått mulighet til opptrening og heller ikke har øvet ADL til toalettbesøk? Håper ikke at du blir  lei deg når du må begynne med bleier for tidlig da dette må være preventivt i tilfelle det ikke er noen tilgjengelig der og da for å hjelpe deg, og at du mister evnen til å holde deg tør? Tenk så verdig alderdom å indirekte lære seg til å godta at på sykehjem der er det greit å tisse seg ut . Lykke til med din alderdom i kommunal eller privat regi,"skrev hun.

Jeg ba Marianne Tollefsen, leder av Norsk Fysioterapeutforbund i Oslo, gi en vurdering av situasjonen i Oslo, og nedenfor er hennes informasjon.

 


KOSTRA-tall viser en aktiv nedbygging av fysioterapitjenesten i Oslo kommune gjennom de siste årene. Når denne nedbyggingen møtes med befolkningsvekst, er det jo lett å se hvordan det går med fysioterapitilbudet til byens befolkning. Jeg vedlegger en bydelsvis oversikt over fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbyggere (Word), hentet fra kostra. I notatet NFF laget til budsjettdeputasjon i år, stod det dessuten: "Med dagens 540 fysioterapiårsverk, fordelt på ca. 620.000 innbyggere i Oslo, betyr det 8,7 fysioterapiårsverk pr.10.000 innbyggere. Til sammenlikning var tallet 9,2 i 2010, og landsgjennomsnittet i 2011 var 8,6. Til fradrag kommer dessuten behandlinger pasienter fra andre kommuner får hos fysioterapeut i Oslo."

Disse tallene henspeiler på den totale fysioterapidekningen i Oslo kommune, og relaterer seg dermed ikke direkte til sykehjemmene. 

I sykehjemsetaten, les kommunale sykehjem, ble det i 2009 sluttført "prosjekt mulighetsrom", som bl.a. gav noen retningslinjer for bemanningen knyttet til de ulike typer sykehjemsplasser. Disse retningslinjene har, i hvert fall frem til nå, vært retningsgivende for fysio- og ergoterapidekningen i de kommunale sykehjemmene. Normen førte til endringer i bemanningen ved mange sykehjem. For fysioterapeutenes del, førte det totalt til en økning av antall årsverk, og noen nye stillinger ble utlyst. Jeg tør ikke være bastant på om ergoterapeutene endte med en økning, men her kan sikkert Ine supplere. Tallene er som følger:

Somatisk langtidsplass: 1 uketime fysioterapi pr 3 plasser, 1 uketime ergoterapi pr 4 plasser.
Skjermet langtidsplass: 1 uketime fysioterapi pr 3 plasser, 1 uketime ergoterapi pr 4 plasser.
Forsterket skjermet langtidsplass: 1 uketime fysioterapi pr 3 plasser, 1 uketime ergoterapi pr 3 plasser.
Annet (Husker ikke hva som ligger i dette, kan være f.eks. psykiatri...): 2 uketimer fysioterapi pr 1 plass, 1 uketime ergoterapi pr 3 plasser.
Korttid og vurdering: 1 uketime fysioterapi pr 1 plass, 0,65 uketimer ergoterapi pr 1 plass.
Rehabilitering: 3 uketimer fysioterapi pr 1 plass, 2 uketimer ergoterapi pr 1 plass.
Aldersplass: 0 uketime fysioterapi pr 1 plass, 0 uketime ergoterapi pr 1 plass.

Den nye rehab.avdelingen på Aker legger opp til 6 uketimer fysio og 6 uketimer ergo pr. plass, men vi er uenige i hva som skal ligge innenfor begrepene fysioterapi og ergoterapi her. 

Disse tallene legger ikke akkurat opp til en luksusbemanning, men er heller nokså minimalistiske, ut fra mitt faglige ståsted. Akerbemanningen begynner å ligne en rehabiliteringsbemanning, forutsatt at timene fylles med det vi faglig sett vil definere som henholdsvis fysioterapi og ergoterapi. 

Jeg er kjent med en sak helt nylig, hvor sykehjemmet har hentet inn fysioterapitjenester fra bydelen. De skal nå over til å ansette egen fysioterapeut, og tillitsvalgte forteller at normen for prosjekt mulighetsrom ikke ble lagt til grunn for bemanningen her, til tross for innsigelser fra tillitsvalgte. Ut over dette kjenner vi ikke til at fysioterapi- og ergoterapistillinger er blitt kuttet i sykehjemsetaten. Men når disse stillingene kuttes i den øvrige kommunehelsetjenesten, mener jo vi at det øker trykket på sykehjemsplassene ved at pasientene ikke får kompetent hjelp til å opprettholde maksimalt funksjonsnivå lengst mulig. 

Når det gjelder fysioterapidekningen i private sykehjem, har jeg ikke kjennskap til noen bemanningsnorm. Jeg tror de er pålagt gjennom anbudssystemet å ha en tjeneste, men tviler på at det er satt noen minimumsgrense. Jeg vet om tilfeller hvor fysio- og ergobemanningen etter min mening er altfor lav (ligger godt under normen fra prosjekt mulighetsrom), og hvor fysioterapeuten har fått ergo-oppgavene, så de "slipper" å ha ergoterapeut ansatt. Men jeg har ingen totaloversikt over de private sykehjemmene. Men det er vel ikke usannsynlig at et sykehjem som skal drives til lavkost og med overskudd, finner fysio- og ergoterapitjenesten som en mulig post å spare inn litt. 

Og spares det på fysioterapitjenesten, blir en av konsekvensene slik fysioterapeuten som skrev til deg beskriver. Lite lystelige og verdige fremtidsutsikter!

Følg Ivar Johansen på Twitter
tilsendt nyhetsbrev
Abonnerer på Facebook-meldinger


Kommentarer   

0 #1 Leif Egil Andreassen 11-12-2012 10:52
Til opplysning saa er det satt minimumskrav til fysioterapidekn ing paa de tre siste sykehjemmene som er konkurranseutsa tt. For 2 av disse medfoerte dette at fysioterapitjen estene har oekt. For ergoterapeutene e det bare satt an anbefalt norm
0 #2 Marianne Tollefsen 11-12-2012 14:52
Kunne du uttype minimumskravene for fysioterapidekn ingen som er satt ved konkurranseutse tting?
0 #3 Sykepleier 11-12-2012 16:08
Hei, jeg har delvis lest bekymringsmeldi ngen din fra en fysioterapeut og jeg har lyst til å komme med en liten kommentar.

Det er ingen tvil om at det er for lite fysioterapitjen este i sykehjem i forhold til beboernes og brukernes funksjonsnivå og behov. For en god del år siden gjorde en fysio- og en ergoterapeut på det sykehjemmet jeg jobbet da, et lite prosjekt på en av boavdelingene. De prioriterte å bruke sin spesielle kompetanse og (mye) mer tid blant beboerne i denne ene avdelingen, og – tenk det, Hedda! – beboernes funksjonsnivå ble bedre. På grunnlag av rapporten de skrev, ble det ansatt en fysio- og en ergoterapeut til.

Stor glede blant beboere og pleiere! Så oppdaget bydelsdirektøre n dette og fant ut at de hjemmeboende eldre hadde enda mer bruk for disse tjenestene. Dermed ble ”våre” ekstra stillinger trukket ut av sykehjemmet og brukt i hjemmetjenesten . Forståelig i og for seg, men synd, særlig for beboerne men også for pleierne, som var begeistret for dette økte tverrfaglige samarbeidet og for avlastningen det ga med bedre funksjonsdyktig het hos beboerne.

Fysioterapi og ergoterapi er av stooor betydning for beboernes funksjonsnivå og velvære i sykehjem!

Dette bare som en kort tilbakemelding til deg og til den fysioterapeuten som meldte fra.
0 #4 Leif Egil Andreassen 11-12-2012 18:33
Utdyping av minimumskrav fysioterapeut
Jeg sitter i Thailand naa og har ikke papirene foran meg. Det mangler dessuten noen norske bokstaver paa computeren jeg skriver paa. Dere kan sjekke dette ved aa ringe sykehjemsetaten omraade 3 - Mona Bekkhus saa vil dere se hvor store minimumskravene er. De finnes i konkurransedoku mentene som er offentlige. For baade Ammerudlunden og Manglerudhjemme t medfoerte anbudsarbeidet at tilbudet for alle som legger inn tilbud maa justere dette opp i forhold til naavaerende stillingsressur s.
0 #5 Kristin Jess-Bakken 12-12-2012 10:33
Jeg reagerer på at ergoterapeuter igjen blir satt kun som en anbefalt norm. Hva skal man med muskelstyrke fra fysioterapeuten hvis man ikke lærer seg å bruke musklestyrken i daglige aktiviteter. Ergoterapeuter og fysioterapeuter er to forskjellige profesjoner som utfyller hverandre. Jeg vil ikke ha profesjonsspesi fikke minimumskrav! Det bør være profesjonsnøytr ale. Kanksje kun angi antallet terapeuter. Et sykehjem må selv kunne vurdere hva man har bruk for i størst grad. Vil nevne ergoterapeuters særskilte kometanse på å utrede kognitiv funksjon som kanskje er en vel så viktig forutsettning for ikke å klare daglige aktiviteter, som en fysisk funksjonshemmin g.ØK minimumskravet for terapeuter og slett profesjonsspesi fikke mål. Man må kunne ansette den bemanningen man har bruk for akkurat der og da ut i fra pasientgruppen. Slik må styrere også skaffe seg økt kompetanse innenfor terapi og det blir lettere å tilrettelegge for å ta hensyn til funksjonsnivå og egenmestring.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode