Helsevesen

Rehabilitering: Store bydelsforskjeller, og forbedringsmuligheter

Rehabibilitering: Store bydelsforskjeller, og forbedringsmuligheterMangeårig bydelsoverlege i bydel Sagene, Henning Mørland, la før jul fram en viktig masteroppgave: "Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av rehabiliteringstilbudet i Oslo." Her søker han å kartlegge og beskrive rehabiliteringsfeltet på en systematisk måte, gjennom bruk av statistiske data og en semistrukturert intervjuundersøkelse i bydelene. Resultatene viser til dels store variasjoner mellom rehabiliteringstjenestene i bydelene, som nok er et resultat av ulik prioritering av fagområdet.

Det er særlig 2 observasjoner jeg merker meg:

Hans understreking av behovet for å bedre tjenestetilbudet for yngre personer med sammensatte behov.

Og hans påpekning av at rehabilitering på sykehjemmene svikter: Som han skriver: "Gjennom bydelsintervjuene ble det opplyst om flere uheldige erfaringer med rehabiliteringsopphold i institusjon. Det ble beskrevet pasientforløp preget av institusjonalisering og passivisering, og tiltak i institusjon med liten overføringsverdi til hjemmesituasjonen. I mange tilfeller måtte rehabiliteringen ”starte på nytt” når brukeren ble utskrevet fra institusjon til hjemmet. Flere bydeler ønsket å sette inn sterkere innsats for at pasient/bruker skal utskrives direkte til hjemmet fra sykehus og med styrket oppfølging fra innsatsteam eller annen hjembasert tjeneste."

Her det det mye fakta og gode anbefalinger. Les masteroppgaven her.

Kommentarer   

0 #1 Kristin Jess-Bakken 20-02-2013 11:08
Viktig lesning. Min egen erfaring er at også bestillerkontor et "feilsender" pasienter, som bør ha et langt bedre tilbud til steder som ikke har rehabilirerings tilbud. I slike saker er det viktig å gi tilbakemelding til bestillerkontor for å forsøke å endre oppholdssted. Uansett er det viktig å unngå institusjonalis ering av beboere på sykehjem så lang det lar seg gjøre.
0 #2 Lisbeth Myhre 21-02-2013 17:13
Interessant oppgave. Jeg ser at rehabilitering, slik det gis i bydelene, handler mest om trening og praktisk tilpasning i hjemmet. Det legges vekt på at dette gjelder for eldre pasienter utskrevet fra sykehus. Rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient/brukers mål om mestring og deltagelse i samfunnet. For funksjonshemmed e vil det være behov for rehabiliterings forløp selv om man ikke har vært innlagt på sykehus på lang tid. Jeg er bekymret for at fokus på trening av eldre (hverdagsrehabi litering) som kommer fra sykehus vil gjøre det ytterliegre vanskelig for yngre å få tverrfaglig bistand til individuelle rehabiliterings forløp. Oversikten over hvilke bydeler som har koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering samsvarer ikke med praktisk erfaring og heller ikke med oversikten fra Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst som viser at Oslo har 12 koordinerende enheter og ikke 15.

Legg til kommentar