Helsevesen

Migrasjonshelsekutt: Bystyret griper trolig inn

Migrasjonshelsekutt: Bystyret griper trolig innDet ligger nå an til at bystyret foreløpig stopper planene om nedleggelse av Migrasjonshelsetjeneste, og forslaget om å splitte kompetansedelen (flyttes til Aker) og klinikkdriften (overtas av bydel).  Fagmiljøene har kommet med mange sterke advarsler, og det ligger an til at et flertall i bystyret, gjennom en innstilling fra bystyrets helse- og sosialkomite, foreløpig vil stoppe planene, og pålegge Byrådet å legge saken fram for bystyret.

Dette er forslaget Arbeiderpartiet fremmer i bystyrets helse- og sosialkomite 3. april, og som det ligger an til vil få flertall:

1.       Byrådet legger nedleggelsen av klinikken ved senter for migrasjonshelse i bero i påvente av behandling av saken i bystyret

2.       Byrådet bes fremme en byrådsak om organiseringen og driften av senteret, både kompetansedelen og klinikkdriften. Ved saken må det ligge en konsekvensutredning av hva en evnt nedleggelse av klinikken betyr. Uttalelser fra bydeler, faginstanser og brukere skal også være med i saksgrunnlaget.

3.       Saken fremmes for bystyret innen september 2013

Jeg anmoder deg om å påvirke resultatet ved å ta kontakt med komiteens medlemmer, f.eks. ved å sende mail.Forslag fra A

Sak 20 Orientering fra byrådet

Saken gjelder notat 39/13 av 13.02.13 vedrørende senter for migrasjonshelse.

Komiteens medlemmer fra A viser til at komiteen lenge har vært informert om at senter for migrasjonshelse skulle inn på samhandlingsarena Aker. Det faktum at byrådet mener klinikken ved senteret skal legges ned ble først tydelig for komiteen gjennom byrådsnotat 39/13.

Komiteens medlemmer fra A viser til at det var bystyret som i 1996 vedtok å opprette både kompetansesenteret og klinikken. Forretningsutvalget har presisert overfor byrådet at vedtak i bystyret som ikke gjennomføres ikke kan utkvitteres i notat, men skal fremmes som sak. Disse medlemmer mener derfor byrådet må legge frem en sak for bystyret dersom det ønsker å legge ned klinikken.

Komiteens medlemmer fra A viser til at flere faginstanser, bla lokalforeningen for helsesøstre i Oslo og nasjonalt kompetansesenter for migrasjonshelse (NAKMI), har påpekt at nedleggelsesforslaget ikke er basert på en konsekvensanalyse, ei heller en risiko og sårbarhetsanalyse. Faginstansene mener nedleggelse kan føre til flere negative enn positive konsekvenser for denne sårbare gruppen og samfunnet for øvrig. Disse medlemmer mener det er viktig å fatte beslutninger på trygt faglig grunnlag og mener derfor en slik analyse må gjennomføres før noen beslutning om nedleggelse fattes.
 

Forslag:

1.       Byrådet legger nedleggelsen av klinikken ved senter for migrasjonshelse i bero i påvente av behandling av saken i bystyret

2.       Byrådet bes fremme en byrådsak om organiseringen og driften av senteret, både kompetansedelen og klinikkdriften. Ved saken må det ligge en konsekvensutredning av hva en evnt nedleggelse av klinikken betyr. Uttalelser fra bydeler, faginstanser og brukere skal også være med i saksgrunnlaget.

3.       Saken fremmes for bystyret innen september 2013

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev