Helsevesen

Helsetjenesteaksjonen: Ta faget tilbake!

Helsetjenesteaksjonen: Ta faget tilbakeEn klok aksjon er på gang: Helsetjenesteaksjonen, som sier: "Norge har forutsetninger for å ha en helsetjeneste i verdensklasse. Den bør nyte tillit i alle samfunnslag, organiseres av det offentlige og gi mest mulig igjen for det fellesskapet investerer. Alle er enige om disse overordnede målene. Uenigheten gjelder virkemidlene. Statsråden foreskriver stø kurs. Vi mener at nåværende kurs fører oss stadig lenger vekk fra målene. Vi ser klare tegn på forfall i helsetjenesten. En radikal kursendring er nødvendig."

De understreker at en viktig årsak til dette er styringsideologien «New Public Management» (NPM), ny offentlig styring, som blant annet kjennetegnes av:


samtidig innføring av både markedsmekanismer og byråkratiske kontroll- og rapporteringssystemer

krav om lojalitet til nærmeste leder

delegering av dilemmaer nedover, slik at «fotfolket» kommer i knipe mellom for få ressurser og for mange oppgaver.

Jeg synes dette er et bra initiativ!

Les deres artikkel i Tidsskrift for den norske Legeforening
Gå til aksjonens nettside.Ta faget tilbake!
Sammendrag av kronikk:  Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 6, 2013. 

Helsetjenesten i Norge er i verdensklasse, men viser økende tegn på forfall. En viktig årsak til dette er styringsideologien «New Public Management» (NPM), ny offentlig styring, som blant annet kjennetegnes av:

samtidig innføring av både markedsmekanismer og byråkratiske kontroll- og rapporteringssystemer

krav om lojalitet til nærmeste leder

delegering av dilemmaer nedover, slik at «fotfolket» kommer i knipe mellom for få ressurser og for mange oppgaver.

 NPM har en rekke negative effekter:

De kliniske tjenestene blir dårligere. Tallrike medieoppslag (bl.a. om Oslo Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og den kommunale eldreomsorgen) vitner om dette

Det sløses med penger. Å slå sammen sykehus, slik som i Oslo, gir høyere – ikke lavere – kostnader

Demokratiet forvitrer. Nå tas viktige beslutninger av sykehusstyrer og byråkratiske enheter, ikke av valgte og ansvarlige politikere

Kompetansen forsvinner. Når lojalitetskravet til ledelsen stadig kolliderer med de faglige forpliktelsene til pasientene, søker dyktige helsearbeidere seg vekk

Moralen forfaller. Når fag fortrenges av økonomi, blir helsetjenesten brutal og umenneskelig. Pasienten blir et nummer i rekken.

 

 

For å sikre god, solidarisk og offentlig helsetjeneste må NPM erstattes av en annen styringsideologi som bygger på helsefagenes tradisjonelle verdigrunnlag: Omsorgen for den enkelte. En ny styringsideologi innebærer at:

helseprofesjonene får større innflytelse over ledelse, fagutvikling og egen arbeidshverdag

politikerne får tydeligere ansvar for å definere rammebetingelser for helsetjenesten

befolkningen får bedre innsyn i driften av helsetjenesten og dermed større tillit. Tillit er en forutsetning for all pasientbehandling

ressursutnyttelsen blir bedre.

For å oppnå disse overordnede målene må alle helseprofesjoner vise sterkt samhold, ha en åpen holdning til uheldige hendelser, og synliggjøre at vi i Norge ikke bruker spesielt mye penger til helse sammenliknet med andre europeiske land.

Videre foreslår vi følgende 10 konkrete endringer:

Avskaff sykehusstyrene

Avskaff «tverrgående» avdelinger på tvers av medisinske fag og/eller geografiske lokalisasjoner, hvis ikke dette er forankret i fagmiljøene

Avskaff de regionale helseforetakene

Slutt å bruke innsatsstyrt finansiering for fordeling internt i sykehusene

Forby fakturering innen den offentlige helsetjenesten

Slank Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet

Slank sykehusenes eget byråkrati

Skill klart mellom utgifter til investeringer i nybygg, oppussing og utstyr på den ene siden, og utgifter til pasientbehandling på den andre

Hindre ytterligere sentralt drevne unyttige skrivebordsreformer

Gjenreis tilliten mellom arbeidere og ledere på alle nivåer i helsetjenesten


Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev

 

Kommentarer   

0 #1 Haakon 25-03-2013 14:08
Ikke så verst å komme frem til dette etter 8 år i maktens korridorer.
Målet må være at det ikke skal være behov for alternative tilbydere av helsetjenester.
Inntil da må vi ha fokus på å gjøre folk friske. uansett hvem det er som gjør folk friske.

For - når sykepengene overgår prisen på å gjøre en person frisk så bruker man utrolig mye penger som kunne blitt brukt på de tiltakene du nevner.

Det handler ikke om å gjøre noen rike. Det handler om å gjøre noen friske. Og samtidig spare penger som staten kan bruke til å gjøre de private overflødige.
0 #2 Sigrun Tømmerås 10-06-2013 11:30
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid støtter denne aksjonen.
nfph.blogspot.no/.../...

Legg til kommentar