Helsevesen

Sykehusorganisering i Oslo: Pasienter blir kasteballer

Sykehusorganisering i Oslo: Pasienter blir kasteballer

"Strategiplanen for Oslo Universitetssyekhus (OUS) 2013-2018 er ambisiøs, med mange flotte ord. Vi skal ta utgangspunkt i pasientens behov! Men gjør vi det i virkeligheten? Når spesialkirurgi flyttes til Rikshospitalet krever dette flere intensivplasser som MÅ utredes før iverksetting. Slik er ikke virkeligheten i OUS.

Kritisk syke intensivpasienter, hjertepasienter og nevrokirurgiske pasienter har blitt (og blir) flyttet til Rikshospitalet for operasjon som tidligere ble gjort på Ullevål. Dette fører til risikabel pasientransport av kritisk syke, utsettelser pga kapasitetsproblemer og fysisk fraværende operatør i den videre intensivbehandlingen når pasientene sendes i retur pga intensivplassmangel. Kritisk syke pasientgrupper utredes på ett sykehus, opereres på et annet og tilbakeføres!

Pasientene har dermed blitt kasteballer mellom intensivavdelinger innen OUS og også sykehus utenfor. Dette tar IKKE utgangspunkt i pasientens behov og derfor reagerer fagfolk. OUS har i dag en enorm administrasjon og ledelsesstruktur med lojalitet oppover, og beslutninger gjøres for langt unna pasientene og behandlerne. Fagfolk som kjenner det daglige trykket, og som ser alle logistikk-problemene som oppstår fordi vi skal tilfredsstille OUS-fusjonen, blir ikke hørt!

Som assistentlegetillitsvalgt på anestesiavdelingen i 1995 var det to sjikt fra meg opp til direktøren, idag som professor og fagansvarlig på intensivavdelingen er det seks! Jeg mener vi kan tilfredsstille pasientens behov bedre ved å fjerne administrative sjikt, ha en vertikaldelt organisasjon på hvert sted og la fagfolk samarbeide om de store prosessene," skriver Kjetil Sunde, overlege ved Avdeling for anestesiologi ved Oslo Universitetssykehus i sykehusets internavis.

Klokt sagt. New Public Management- og markedstankegangen som nå gjennomsyrer våre sykehus skaper et særs kostbart byråkrati. Og det fører blant annet til at pasienter blir kasteballer mellom sykehus og andre hjelpetilbud.