Helsevesen

Kvalitetskrav i Oslo kommunes pleie- og omsorgstjenester

Byrådet avgir i morgen et viktig dokument, med masser av ord, men treffer den i forhold til den virkelighet brukere og ansatte daglig møter?  Byrådet selv skriver: "Byrådets mål er at Oslo skal være en foregangsby på kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Oslos eldre innbyggere som trenger omsorg, skal ha trygghet for at de får den hjelp og pleie som er nødvendig. Denne målsettingen krever at pleie- og omsorgstjenestene holder høy kvalitet. Byrådet ønsker åpenhet og god forståelse for kvaliteten i våre tjenester og legger frem denne saken for å vise hvilke kvalitetskrav som gjelder i pleie- og omsorgssektoren og hvordan disse systematisk følges opp."  Les dokumentet, som nå skal behandles og vedtas av bystyret. Har den en riktig situasjonsbeskrivelse, og viktigst: Har den de riktige svarene? Jeg tar gjerne i mot innspill.

Byrådet avgir i morgen et viktig dokument, med masser av ord, men treffer den i forhold til den virkelighet brukere og ansatte daglig møter?

Byrådet selv skriver: "Byrådets mål er at Oslo skal være en foregangsby på kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Oslos eldre innbyggere som trenger omsorg, skal ha trygghet for at de får den hjelp og pleie som er nødvendig. Denne målsettingen krever at pleie- og omsorgstjenestene holder høy kvalitet. Byrådet ønsker åpenhet og god forståelse for kvaliteten i våre tjenester og legger frem denne saken for åvise hvilke kvalitetskrav som gjelder i pleie- og omsorgssektoren og hvordan disse systematisk følges opp."

Les dokumentet, som nå skal behandles og vedtas av bystyret. Har den en riktig situasjonsbeskrivelse, og viktigst: Har den de riktige svarene? Jeg tar gjerne i mot innspill.


Kommentarer   

0 #1 Cato Brunvand Ellingsen 21-08-2013 07:12
Kort kommentar etter en svært kort gjennomgang av dokumentet:

- Dette forstår jeg som en gjennomgang av kvalitetssystem ene i kommunen, ikke en gjennomgang av den faktiske kvaliteten. Det er et viktig skille.
- Enig at her er det mange flotte ord. Lister opp mange (gode) ordninger, men sier lite om disse kvalitetssystem ene faktisk fungerer.
- Og; Pleie- og omsorgstjeneste r handler ikke bare om eldre, selv om det i dokumentets innledning kun henvises til denne gruppen. Det bør avklares om dette er et dokument rettet mot alle tjenestene, eller kun de som er rettet mot eldre.
- Mulig det står noe om det, men hvordan sikrer kommunen at vedtak om tjenester faktisk blir fulgt opp i praksis, at vedtak blir endret som en konsekvens av endrede behov og at det gis tjenester som faktisk tjenestebruker ønsker og har behov for (eksempelvis BPA)432
0 #2 Toril del 1 21-08-2013 10:33
Du ønsker innspill til byrådssaken om kvalitetskrav i pleie- og omsorgstjeneste ne i Oslo kommune. Selv om jeg ikke hører hjemme i Oslo, og har svært begrenset erfaring fra tjenesteytingen i Oslo (har vært «gjestebruker» på besøk i byen noen ganger, og benyttet hjemmesykepleie da kommunen min sa nei til å la meg bruke personlige assistenter når jeg var bort fra hjemkommunen – fikk forresten veldig bra service da, stort sett), har jeg noen korte enkle innspill:

Det er en påfallende mangel på tenkning og tiltak rundt begrepene

Livsløp

Livsfase

Livssituasjon

i redegjørelsen. Begrepet «eldre» er brukt noen ganger, noe som indirekte gir inntrykk av at tjenestene kun går til eldre. Det vet vi jo ikke stemmer. Skal man få på plass tjenester av god kvalitet, må det tas hensyn til hele livsløpet, og de ulike livsfaser og livssituasjoner folk har gjennom livsløpet. Det eneste jeg kan finne av tiltak som går på dette, er Sambogarantien. Den er fin – om den faktisk følges – for de det gjelder. Men livsløpsperspek tiv som hensyntar ulike livsfaser og livssituasjoner må omfatte mer – på et overordnet og systematisk plan:

Helse- og omsorgstjeneste ne har sitt juridiske rammeverk, som er det samme uavhengig av alder. Det er ikke separate lover for ulike aldersgrupper. Kvalitetsforskr iften m.m. skal gjelde folk i alle aldre og livssituasjoner . Noen eksempler på livsfaser og livssituasjoner der man kan ha behov for disse tjenestene:
0 #3 Toril del 2 21-08-2013 10:33
· Barn under skolepliktig alder som bor hjemme/skal ha mulighet til å bo hjemme

· Barn i skolepliktig alder som bor hjemme/skal ha mulighet til å bo hjemme (og som skal ha mulighet til å fullføre skolegang på så like vilkår som mulig sammenlignet med andre barn)

· Unge i «løsrivelsesfase»

· Unge studenter som har forelesninger, praksisperioder osv

· Voksne i yrkesaktiv alder – som har en jobb og arbeidstider å passe, som skal på tjenestereiser, «lønningspils», julebord osv

· Voksne som etablerer seg i eget hjem, med og uten familie

· Foreldre med forsørgeransvar for mindreårige barn – med og uten partner – der enten barn eller forelder har behov for pleie- og omsorgstjeneste r

· «Deltidsforeldr e» (skilte) med forsørgeransvar - – der enten barn eller forelder har behov for pleie- og omsorgstjeneste r (hvordan løser Oslo kommune behovet for tjenester i to ulike hjem – i hver sin bydel? Jeg vet det er utfordringer her, når foreldrene bor i hver sin bydel, og barnet med assistansebehov skal veksle mellom de to)

· Og til slutt: «unge seniorer» - før de når en alder der de «passer inn» i «eldreomsorgen»

Legg til kommentar