Helsevesen

Samhandlingsreformen: Betydelig press på bydelene

Samhandlingsreformen: Betydelig press på bydelene

Samhandlingsreformen har svært gode formål: Målet er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor. De skal få rett behandling til rett tid, på rett sted, gjennom et helhetlig og koordinert tjenestetilbud for helse- og omsorg. Reformen skal være fullfinansiert fra Statens side, ved at kommunene har fått statsmidler i forhold til forventede kostnader.

Men nå sprekker det for Oslos del. Oslo-sykehusene utskriver pasientene raskere, og flere, enn statsbudsjettet har forutsatt:

I andre tertial 2011: Gjennomsnittlig antall meldinger til bydelene om utskrivningsklare somatiske pasienter per måned i var 554, eller 18 meldinger per dag

I andre tertial 2012 kom det gjennomsnittlig 885 meldinger per måned eller 29 meldinger per dag

I andre tertial 2013 var det i gjennomsnitt 1018 per måned eller 33 meldinger per dag

Det betyr at det er en økning på 13 % i antall meldinger fra 2012 til 2013. Dette indikerer en vesentlig aktivitetsvekst som er høyere enn forutsatt i statsbudsjettet for 2013.

Dette skaper et betydelig press på tjenesteapparatet i bydelene, ikke minst av økonomiske årsaker: Fra det tidspunkt bydelen har fått melding fra sykehuset om en utskrivningsklar pasient påløper en betalingsplikt overfor sykehuset på kr. 4.000 pr. døgn.

Det er bra at ferdigbehandlede pasienter kommer raskest mulig ut når de er ferdigbehandlet på sykehuset, blant annet for å komme i gang med rehabilitering og opptrening. Men jeg spør meg om de økonomiske incentivene nå er blitt så høye for sykehusene at pasientene skrives ut uforsvarlig tidlig? Er det syke og hjelpetrengende pasienter som nå blir skviset mellom pressede sykehusbudsjetter og de altfor knappe bydelsbudsjetter? Er bydelene dimensjonert tilstrekkelig i forhold til dette, og hvilke andre grupper av hjelpetrengende må bydelene prioritere ned?


Legg til kommentar