Helsevesen

Bemanningsnorm for skolehelsetjenesten? Byrådet sier nei

Bemanningsnorm for skolehelsetjenesten? Byrådet sier nei

Bystyret ga i vinter dette pålegget til byrådet: "Bystyret ber byrådet legge frem en byrådssak med forslag til bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i Oslo i grunnskolen og videregående skole"

Nå foreligger byrådssaken, og byrådet vil slett ikke ha noen slik bemanningsnorm. Byrådet skriver blant annet:

"Byrådet anbefaler at det ikke innføres en bemanningsnormering. En normering kan bidra til å sikre et nivå for bemanning, men vil i liten grad sikre faglig kvalitet eller resultatoppnåelse i tjenesten. I en tjeneste som skolehelsetjenesten er lokale tilpasninger et sentralt element. En sentral normering av tjenesten vil svekke bydelenes muligheter for lokale tilpasninger. Normering av ressursinnsats er heller ikke forenelig med kriteriefordelingen av midler til bydelene."

Jeg mener dette er et uklokt standpunkt. Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til anbefalt normering for bemanning i skolehelsetjenesten (IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons og skolehelsetjenesten). Her sies det at en helsesøster i 13 % stilling kan følge opp 100 elever i videregående skole, altså kan en helsesøster i 100 % stilling følge opp en skole med ca. 800 elever.

Saken skal nå behandles i bystyret, så fortell gjerne medlemmene av bystyrets helse- og sosialkomite hva du mener. Jeg tror det vil være riktig at bystyret vedtar en bemanningsnorm. Hva mener du om dette?


Kommentarer   

+1 #1 Anders W. Olsen 29-11-2014 23:16
Merkelig argumentasjon fra byrådet. Det er jo ikke akkurat overbemannete tjenester det her. En bemanningsnorm vil jo sørge for at det er personell tilgjengelig rundt omkring på skolene . Det må da være positivt. Her må jo være et enorm underskudd å fylle?
0 #2 Vigdis Fossum Olsen 02-12-2014 09:33
Blir ganske provosert over argumenatsjonen til byrådet som hevder at selv om man sikrer nivå for bemanning i skolehelsetjene sten så vil man i liten grad sikre faglig kvalitet og resultatoppnåel se? På hvilket grunnlag kan byråden hevde dette? Hvem skal så da sikre faglig kvalitet og resultaoppnåels e i tjenesten hvis ikke helsesøster (med kompetanse i forebyggende og helsefremmmende arbeid)er bra nok og tilstede for å møte ulike helsebehov og utfordringer hos barn og unge?
0 #3 Anne Marie Bekkerhus 02-12-2014 22:06
Jeg er helt uenig i Byrådets vurdering mht. bemanningsnorme r. Dette er REN sparepolitikk og bortforklaring av realitetene.
Jeg har jobbet i Bydel Vestre Aker som helsesøster. Der hadde en helsesøster i 100% stilling ansvar for ca 1000 skoleelever fordelt på 2 skoler, Oftest en barne- og en ungdomsskole. Det burde si seg selv at et slikt ansvar gir liten tid til oppfølging av elever som ønsker oppfølging med samtaler og kontakt med de foresatte. En bemanningsnorm ville hjelpe bydelen til å argumentere for at de må ansette flere helsesøstre for å oppfylle Departementets anbefaling. Byrådet bør også øremerke midler til skolehelsetjene sten.
+1 #4 marianne Hauan 04-12-2014 15:41
Hvordan kan byrådet si at en bemanningsnorme ring ikke vil sikre faglig kvalitet eller gi resultatoppnåel se? Dette tyder på at de på nåværende tidspunkt ikke har innblikk over hva vi på nåværende tidspunkt strever å få til med den begrenset tiden vi har til disposisjon nå. Videre nevnes bydelens muligheter for lokale tilpassinger. Hvordan vet byrådet at det da hadde vært behov for "lokale tilpassninger" hvis den nye bemanningennorm en ble innført? Det ble også nevnt en bemanningsnorm for helsestasjonen på 65 fødsler på 100% stilling. Idag så er det for min del ca 62 fødsler pr år på 60% helsestasjonsst illing. Hvis de nye bemannings normtallene både for helsestasjon, barne, ungdom og videregående skoler blir innført så ville det være store muligheter for hjelp før det ble nødvendig å melde barnevernet. Hvem tenker byrådet at skal ellers sikre faglig kvalitet og resultatoppnåel se i det forebyggende helsearbeid?

Legg til kommentar