Helsevesen

Svein Aarseth, Oslo Legeforening: Kompetanse og lederansvar i bydelene

Svein Aarseth, Oslo Legeforening: Kompetanse og lederansvar i bydelene

Levekårsforskjeller krever helsekompetanse i bydelenes ledelse, understreker Oslo Legeforening.

"Det er betydelige forskjeller på helsetilstanden i befolkningen i de forskjellige bydelene i Oslo. Sykdomspanoramaet er forskjellig – ikke minst uttrykt som livsstilsykdommer. Det er opp til ti års forskjell i forventet levealder. Folkehelseloven er viktig og pålegger kommunen et stort ansvar for å bedre folkehelsen i all sin virksomhet. Den skal også ha ansvar for å ha oversikt over folkehelsen. Med Oslos bydeler er det rimelig at dette ansvaret ligger i bydelene.

Da Oslo sist hadde en bydelsreform i 2003–04 klargjorde Byrådsavdelingen at det i hver bydel burde være minst ett legeårsverk knyttet til bydelsoverlegefunksjonen. Videre sa man: «For å kunne utøve sin funk-sjon som medisinsk-faglig rådgiver, må bydelsoverlegen ha kort vei til, og god kommunikasjon med, bydelens administrative ledelse. Dette kan oppnås ved at bydelsoverlegen inngår i lederteamet, med eller uten linjeansvar, eller på annen formalisert måte.»

Det kan virke som om dette er glemt. Oslo kommune tenker stort. Man ønsker færre etater og oppbyggingen av en stor helseetat (HEL) med samfunnsmedisinsk kompetanse er et produkt av det. Noen bydeler synes nå å mene at man ikke trenger å ha en bydelsoverlege knyttet opp mot ledelsen i bydelen, men at man i stedet kan kjøpe samfunnsmedisinske helsetjenester fra fastleger eller fra Helseetaten.

Oslo legeforening mener at dette blir feil. Bydelsoverlegen ivaretar viktige funksjoner, og særlig den nye Folkehelseloven stiller krav til samfunnsmedisinsk kompetanse i alle bydelens oppgaver. For at bydelsoverlegen skal få utøve sin funksjon, og for at bydelen skal kunne nyttiggjøre seg vedkommendes kompetanse er det helt sentralt at bydelsoverlegen har tilstrekkelig stor stillingsbrøk i bydelen og er knyttet tett nok opp mot bydelen ledergruppe. Det er også slik at det er de bydelene som har innrettet tjenesten slik som har de mest stabile og fornøyde bydelsoverlegene. Oslo legeforening er f.eks. forundret over at en bydel som Sagene med ca 38 000 innbyggere nå bare utlyser en 50 % bydelsoverlegestilling. Man må gjerne lage stillingene slik at det blir et samfunnsmedisinsk faglig fellesskap i en sentral helseetat, men tilknytningen til bydelene er helt essensiell.

Oslo legeforening mener også at bydelsoverlegen er viktig for å få til en god dialog med bydelens fastleger," skriver Svein Aarseth, leder i Oslo Legeforening i deres medlemsblad Journalen. Et klokt standpunkt.


Legg til kommentar