Helsevesen

Byrådssak om rehabilitering: Treffer den?

Byrådssak om rehabilitering: Treffer den?

Rehabilitering og forebygging er et stort satsingsområde innen helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder både innenfor statlige og kommunale tjenester. Hensikten er å se på ressurser til den enkelte som har behov for hjelp fra det offentlige og finne ut hvordan disse kan benyttes på en god måte. Gjennom forebygging kan den enkelte borger unngå eller redusere funksjonsfall, mens god rehabilitering etter funksjonsfall bidrar til at den enkelte kan oppnå best mulig funksjon og oppleve selvstendighet i eget liv. 

Byrådet har lagt fram en sak for bystyret om rehabilitering og er aktuell i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Oslo. Byrådet mener at rehabilitering trenger økt fokus framover. Dette skyldes særlig at andelen i aldersgruppen 67-79 vil øke sterkt, men også at flere overlever etter alvorlige skader og sykdommer fordi det er bedre behandlingstilbud. Saken avgrenses mot rehabilitering innen rus/psykiatri. 

Saken gir en beskrivelse av ulike rehabiliteringstiltak i Oslo kommune og et overblikk over den rehabiliteringsinnsatsen som gjøres. Særlig innen pleie- og omsorgstjenestene og for eldre er rehabilitering viktig. Byrådet vil videreutvikle rehabiliteringstjenestene i Oslo. Hverdagsrehabilitering skal nå innføres i alle bydelers hjemmetjenester i forbindelse med at det er utarbeidet en Oslomodell for hverdagsrehabilitering. De nye helsehusene har hovedfokuset sitt på rehabilitering. I tillegg bygges det opp gode støttefunksjoner, kunnskapsinnsamling og erfaringsutveksling om rehabilitering bl.a. gjennom det sammenslåtte utviklingssenteret på Aker Helsearena og andre innovative tiltak på Aker i samarbeid med forskningsmiljø.

Liten grunn til å være uenig i noe av dette, men treffer den i forhold til behovene? Er det perspektiver eller vinklinger som mangler?


Kommentarer   

+1 #1 Rolf-Andre Oxholm 18-05-2015 12:06
Med reservasjon for at jeg ikke har lest hele rapporten:

Rapporten nevner spesielt fysio- og ergoterapeuter som viktige. Det er bra, for de er grunnleggende for god rehabilitering. Men det er veldig mye annet personell som ikke nevnes, for den relativt beskjedne tilgangen på terapeuter gjør at annet personell utfører mye av oppgavene innenfor rehab. Spesielt tenker jeg på behov for sykepleiere og spesialsykeplei ere, sosionomer. Videre er det jo en stor andel ufaglærte i Oslo kommune, og disse er med og utfører rehabilitering. Hvordan kvalitetssikre tjenesten da?

Så er det heller ikke nevnt noe om hvordan man skal sikre nok fastplasser i sykehjemmene. Hvordan skal man forhindre at pasienter som skulle hatt langtidsplass på sykehjem ikke blir sendt i en runddans mellom sykehus, helsehus og eget hjem? Det er jo et problem flere steder enn i Oslo. Her tenker jeg at bedre tilgang på langtidsplasser vil gjøre jobben med å tilby rehabilitering til de som trenger det blir lettere, om de som trenger langtidsplass og ikke rehabilitering får sin faste plass.
+1 #2 Lisbeth Myhre 18-05-2015 12:35
Hørselshemmede har behov for rehabilitering og vil i perioder ha behov for audiopedagog og audiograf. Om få år vil det være 1 million hørselshemmede i Norge og mange blant eldre. Blant demente er det et stort behov for avklaring om tapt hørsel bidrar til forvirring og manglende kommunikasjon. Kunnskap om hørsel og kommunikasjonsh jelpemidler er viktig når velferdsteknolo gien skal tas mer i bruk.
+1 #3 Karianne Bruun Haugen 18-05-2015 23:22
Flott at Oslo kommune satser på rehabilitering! Jeg syns det er svært gledelig at de har bruker/pasient i fokus og at det i rapporten legges vekt på hvor viktig det er at rehabilitering er en tverrfaglig innsats. Spesielt hyggelig at fysioterapeuter trekkes frem som kjernepersonell .

Jeg er imidlertid litt bekymret over at det satses så voldsomt på hverdagsrehabil itering uten at det kommer friske midler. Det taes personell fra døgnrehabiliter ing, dagrehabiliteri ng og flyttes over på hverdagsrehab. Dette er to forskjellige ting - og de er like viktige. I tillegg vet vi at det også legges ned veldig godt fungerende dag rehabiliterings tilbud til fordel for helsehus og tidlig innsats, f.eks på Østensjø. Dette er svært beklagelig, og mange pasienter blir rammet. De forteller oss at de savner sitt tidligere tilbud og at det tilbudet de får nå, ikke er like godt. Men alt i alt - flott at det satses så bredt på rehabilitering. Mvh Karianne Bruun Haugen, regionleder i Norsk Fysioterapeutfo rbund

Legg til kommentar