Helsevesen

Oslo-sykehusene: Antallet re-innleggelser øker

Oslo-sykehus: Antallet re-innleggelser øker

Oslo ligger dårligere ann en landet forøvrig når det gjelder ikke-planlagte re-innleggelser.

Hver syvende eldre pasient legges inn igjen i norske sykehus innen 30 dager, men blant pasienter med kroniske lungesykdommer er andelen dobbelt så høy. Reinnleggelser i sykehus varierer mye, både mellom kommuner og mellom sykehus.

Helsedirektoratets samhandlingsstatistikk (se rundt side 160) viser at for Oslos del at andelen reinnleggelser for pasienter som ble skrevet ut til helsehjelp har økt de siste årene. Helse Sør-Øst var den helseregionen som hadde den høyeste andelen reinnleggelser av pasienter som var skrevet ut for videre oppfølging i kommunene. Og: pasienter fra Oslo kommune har høyere sannsynlighet for reinnleggelse enn pasienter fra de fleste andre kommunene i Helse Sør-Øst.

De er påpekt tre mulige forklaringer til økningen i reinnleggelser:

- Reduksjonen i liggetid ved sykehusene har medført at pasientene som skrives ut til kommunene er sykere enn før. Flere har dermed behov for en reinnleggelse.

- Pasientene må reinnlegges fordi kommunens behandlingstilbud ikke er faglig godt nok.

- Pasientene fikk en tettere oppfølging fra sykehjem eller hjemmesykepleie som resulterte i en vurdering av at pasientene er så syk at en reinnleggelse er nødvendig.

Og så kan dette være en konsekvens av betalingsincentiver.

Ikke-planlagte re-innleggelser kan indikere for rask utskrivning for sykehusets del, eller for dårlig tilrettelegging/oppfølging fra kommunen. Her er det opplagt forbedringspotensiale.

Har du synspunkter eller erfaringer?


Kommentarer   

+1 #1 Dagne Groven Myhren 26-05-2015 09:40
Viser til mitt innlegg i Klasskempen 19.05.2015.Konk lusjon: Sykehjemmene må rustes opp faglig og økonomisk når de er pålagt å ta seg av sykehusoppgaver . Sykehusene må få flere geriatriske plasser, ikke stadig færre.
0 #2 Tone Vågbø 26-05-2015 09:51
Selv om befolknings-ant allet var lavere før, oljen gjorde sitt inntog og vi ikke var så rike, så var det en selvfølge for legene at pasientene skulle være friske før de ble skrevet ut og ble sendt hjem.Legene den gangen hadde som mål å gjøre folk friske - det var en selvfølge det. Pasientene da, ble sett på som levende vesener og ikke en " ting på et samlebånd ", som de blir sett på i dag ! Re - innleggelser er et ord i nyere tid, som betyr, hvis jeg ikke tar helt feil : Vi sjanser bare på at pasienten er frisk nok til å sendes hjem. Dette er en forferdelig uting og for ikke å snakke om lite økonomisk. Nå må altså landets helsemyndighete r snart innse, at sykehus ikke skal være en post det skal spares mest mulig penger på! Vi har jo sett lenge nå at det er helt feil ! Det er jo litt merkelig da, at jo rikere et land blir, jo fattigere blir bl.a helse- Norge !
0 #3 Inger Karlson 26-05-2015 11:12
At pasienter blir skrevet ut av sykehus føre de burde, er det ikke tvil om. De blir en kasteball fram og tilbake og blir sykere av det. Om helsenorge tror de sparer penger på det, må de være idioter. Menneskelig sett er det grusomt for pasienten og de pårørende som ikke blir hørt.
0 #4 Unni Fonneland 26-05-2015 12:30
Pas. blir skrevet ut for tidlig, lenge før de er friske. (ihvertfall i mange tilfeller) Det er jo helt opplagt at det skaper re-innleggelser . Noen som vet om det er mer lønnsomt for sykehusene å ha reinnleggelser fremfor å ha folk liggende der til de blir friske nok til å klare seg hjemme?Tipper det er en eller annen finansieringsnø kkel her, knyttet til hvor mange ganger folk blir lagt inn og skrevet ut for samme diagnose.
0 #5 Tore G. Bareksten 26-05-2015 21:09
Problemet er at målstyring bare kan måle det som passer inn i firkantene på excelregnearket . Når man skal vurdere efffektivitet på sykehus og NAV kontor kan man derfor ikke ta hensyn til ikke tallbare verdier som selvtillit, selvfølelse, livsglede, selvstendighet etc, men antall utskrivninger og samtaler. Jo flere sykehuset skriver ut, jo mer effektivt er det. Og må samme pasient legges inn og utskrives tre ganger i løpet av ett år er man målstyringsmess ig tre ganger så effektiv som det sykehuset som bare skriver ut en pasent en gang, fordi han er for frisk til å bli lagt inn på nytt. På NAV-kontor vil ansatte helst ikke snakke med somaliske kvinner. De krever lange og flere samtaler før man for dem i jobb. Og siden effektivitet måles i antall samtaler, er man tre ganger mer effektiv om man har tre korte samtaler med etniske nordmenn som ikke fører til noen som helst form for arbeid slik at de kommer tilbake for nye effektive og målbar samtaler.
0 #6 Unni FOnneland 26-05-2015 23:02
Det var akkuart som jeg trodde! Burde ikke være sjokkert men blir stadig akkurat det!
0 #7 Observatør 27-05-2015 23:25
Sykehjemmene er i dag å regne som B-sykehus. Uten nødvendig faglig kompetanse og tilstrekkelig med personellresurs er. Hvem har ansvaret?
0 #8 Unni FOnneland 30-05-2015 12:03
Jobber selv på sykehjem, nattsykepleier. Har overordnet ansvar for 96 pas. Noen av dem kanskje nylig utskrevet fra sykehus, eks. etter opr for lårhalsbrudd, pneumonier, ev. andre tilstander. Det sier seg selv at det er katastrofalt dårlig. Bemanningen er designet etter helt rolige netter hvor alle 96 sover godt gjennom hele natten. Det forekommer jo men ikke ofte.

Legg til kommentar