Helsevesen

Aker sykehus som lokalsykehus - NÅ!

Groruddalen trenger Aker sykehus

Helt krystall-klart: Aker sykehus må snarest mulig reetableres som lokalsykehus for Groruddalen.

Det var et klart feilgrep fra Stortingsflertallets side (Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og KrF) når de vedtok at Aker sykehus sine pasienter skulle overføres til Ahus.

Og det er klart bekymringsfullt når alle øvrige partier på Stortinget senest nå i juni avviste et forslag fra SV om å sette av prosjekteringsmidler til å starte byggingen og etableringen av et lokalsykehus på Aker-området. Det haster å starte opp disse planene, og samtidig gi tydelig beskjed til Oslo Universitetssykehus sin ledelse om skrinlegging av Campus-planene.

Aker sykehus som lokalsykehus har utmerkede forutsetninger for å bli et særs moderne og framtidsrettet sykehus. Dette fordi det på Aker er etablert en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune «med tilbud til pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets sluttfase." (foretaksmøtets vedtak). På Aker er det operasjonsstuer, poliklinisk virksomhet, legevakt, øyeblikkelig-hjelp-senger og rehabiliteringsavdeling. Mer enn 1200 ansatte yter viktige helsetjenester til byens befolkning.

Gjennom samlokalisering av samhandlingsarena Aker og ordinære lokalsykehusfunksjoner – og nybygg - vil Aker sykehus kunne bli et av landets fremste sykehusmiljøer, og et godt tilbud til Groruddals-befolkningen. Men det er ikke nødvendig å vente på nybygg: allerede nå kan vi begynne å flytte tilbake pasienter og aktivitet fra Ahus til Aker.