Helsevesen

NAVs fylkesdirektør svarer fastlegen

NAVs fylkesdirektør svarer fastlegen

Jeg ba fylkesdirektør for NAV Oslo kommentere fastlege Harald Sundbys bekymringsmelding.

Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo, har denne kommentaren:

"Vi i NAV Oslo ønsker å være åpne om hvordan vi behandler enkeltsaker og praktiserer regelverket. De sakene som er beskrevet i fastlege Harald Sundbys innlegg er anonyme. Vi kan derfor ikke sette oss inn i sakene, og vi kan hverken bekrefte eller avkrefte de historiene som fortelles. Dersom vi hadde kjent brukernes identitet og blitt fritatt fra taushetsplikten, ville vi hatt en mulighet til å evaluere vår egen praksis og å opplyse leserne om hva som ligger til grunn i disse sakene.

Innlegget fra Sundby illustrerer noen av dilemmaene NAV-ansatte står overfor i arbeidshverdagen. Våre ansatte skal ivareta arbeidslinjen og hjelpe brukerne inn i arbeid og aktivitet, men samtidig påse at vilkårene for å motta en ytelse er oppfylt. Vi skal ivareta den enkelte bruker, men har også et samfunnsoppdrag: Vi skal bidra til at flere er i arbeid og aktivitet, og at færre er på stønad.

Arbeid gir helse! Dersom du deltar i arbeidslivet holder du deg friskere enn hvis du står utenfor – selv om du er syk i utgangspunktet. Og det er gode muligheter for å delta i arbeid selv med helseutfordringer. Vi forvalter en rekke tiltak og virkemidler som skal bidra til å gjøre veien inn i eller tilbake til arbeid kortere og enklere.

Det politisk vedtatte regelverket for ordninger som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger reflekterer også denne tankegangen, og for de midlertidige ytelsene er det et krav om aktivitet i den grad det er mulig. Sosiale og økonomiske forhold er ikke en del av vurderingen av arbeidsuførhet i folketrygdloven, men vi har forståelse for at dette er av stor betydning for de det gjelder.

Når vi skal se på brukernes muligheter for å skaffe eller beholde arbeid, er legeerklæringer en del av denne helhetsvurderingen, men også arbeidserfaring, kompetanse, familiesituasjon og situasjonen på arbeidsmarkedet spiller inn. Derfor er det viktig at legene i tillegg til god medisinsk dokumentasjon, også tydelig beskriver hva som er konsekvensen for funksjons- og arbeidsevnen. Hvilke funksjonstap foreligger på grunn av sykdom eller skade? Vil aktivitet forverre den medisinske tilstanden? Hva skal til for at aktivitet kan prøves? Når kan pasienten eventuelt gjenoppta tidligere eller begynne i nytt arbeid?

Vårt felles mål er at flest mulig skal være i arbeid eller annen aktivitet. Det vil lønne seg både for den enkelte og for samfunnet – og vi er helt enige med Sundby om at tettere og bedre samhandling mellom NAV og helsevesenet vil være avgjørende for å få dette til."

Hva tenker du, etter dette?


Kommentarer   

+4 #11 Yanni Vikan 08-04-2016 11:58
Hun beskriver det oppdraget NAV har på en ryddig måte. Så spørs det om det er overens med forventningene fra samarbeidspartn ere og befolkningen.
De fleste glemmer at NAV er et forvaltningsorg an, og ikke en servicebedrift. Av de 90000 som hvert år besøker mitt lokale NAV-kontor, tenker jeg det er mange som også har gode erfaringer fra etatens arbeid.
+5 #12 John Earhart 08-04-2016 12:32
Min erfaring som psykiatrisk sykepleier i Oslo kommune i mange år er at det IKKE ligger faglige vurderinger bak avgjørelse om brukernes arbeidsevner. Isteden blir NAV styrt av en skjemavelde eller "sjekkliste" der hovedideologien er "alt skal prøves" Det tas ikke hensyn til sykdomshistorie n til de enkelte brukerne eller hva som har blitt prøvd tidligere. Brukerne opplever stadig vekk bytting av saksbehandlere med nye runder om hva som skal prøves. Mine klienter hadde ofte lange sykdomshistorie r og masse erfaring med hva som IKKE har fungert. Å få nye runder med NAV som ofte resulterte i nye nederlag førte til nye runder med depresjon og angst. Man fikk følelsen av at denne "sjekkliste" var viktigere enn en konkret faglig vurdering av de enkelte klientene. Drivkraften bak dette, tror jeg, er å få tallene til å se bedre ut når det gjelder antall folk på trygd.
+2 #13 Elisabeth Thoresen 08-04-2016 15:45
Slik jeg opplever NAV så er de for opptatt av arbeid og aktivitet i stede for å ha fokus på at en del brukere av NAV trenger ro, utredning, behandling og tid til å bli friske.
Det er også på bakgrunn av dette jeg mener at mang syke ikke burde vært knyttet opp mot arbeid (men dette gjelder spesielt gruppen langtidssyke, de som går på AAP)
Som jeg har skrevet tidligere så synes jeg det er helt uhørt at NAV kan overprøve en sykemelding fra en fastlege, som i utganspunktet burde kjenne sin pasients sykdoms historie, arbeidssituasjo n og bakgrunn. Noe en saksbehandler i NAV ofte ikke gjør på dette tidspunkt.
En fastlege burde ha så mye tillit av NAV at dette er legens ansvarsområde.
At NAV skal inn med sine dialogmøter og tiltak er bra, men det leger og NAV alltid skal huske, er at det må være pasient/bruker som skal stå i sentrum. Ikke statistikker, pene tall eller prestisje, det er ikke samfunnstjenelige.
Forøvrig så har NAV et stort forbedringspote nsiale i forhold til oppfølging av sykemeldte.
Og igjen så sier jeg at legene må gripe fatt i dette problemet.
Den som alltid vil lide, og bære konsekvensene under manglende kommunikasjon og samhandling mellom leger og NAV, er pasient/bruker, og det er dette som burde stå i sentrum for videre diskusjon
+1 #14 Trine Olsen 08-04-2016 16:44
I dette tilfellet var det jo snakk om hvordan NAV overprøver legens diagnose i feksf eks sykemeldingsake r. Hvordan kan en rådgivende lege i nav måle graden av en fødselsdepresjo n og finne at den ikke er alvorlig nok til å gi grunnlag for sykemelding?
+3 #15 Wenche Solberg 09-04-2016 17:08
Hvorfor har vi et system med fastleger i Norge når systemet (NAV) ikke stoler på disse legene? Som pasient er man forpliktet til å bruke en bestemt lege som derfor burde ha god oversikt over pasientene sine. Men nei da, enhver saksbehandler hos NAV kan i utgangspunktet bestemme seg for at de vet bedre, for så å sende pasienten videre til rådgivende lege med sine kommentarer vedlagt, som ofte i beste fall er veldig overfladiske., ofte rådgivende. De som uttaler seg på NAV's vegne gjemmer seg som vanlig bak regelverk og taushetsplikt. Lurer på om noen noensinne skal ta ansvar for at de faktisk fører en gruppe mennesker lenger vekk fra arbeidsliv og helse enn man skulle tro var mulig.
0 #16 Nina Furuvald 10-04-2016 22:40
Hvis en får til et tettere og forpliktende samarbeid mellom personen det gjelder, helseansvarlig og Nav-veileder, vil en raskere komme til felles forståelse, riktig tiltak, bedre støtte og gode avklaringer. Dette krever større åpenhet, flere fellesmøter og en holdningsendrin g i forhold til at man faktisk har felles mål!; Gode og riktige veivalg for den enkelte!

Legg til kommentar