Helsevesen

NAVs fylkesdirektør svarer fastlegen

NAVs fylkesdirektør svarer fastlegen

Jeg ba fylkesdirektør for NAV Oslo kommentere fastlege Harald Sundbys bekymringsmelding.

Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo, har denne kommentaren:

"Vi i NAV Oslo ønsker å være åpne om hvordan vi behandler enkeltsaker og praktiserer regelverket. De sakene som er beskrevet i fastlege Harald Sundbys innlegg er anonyme. Vi kan derfor ikke sette oss inn i sakene, og vi kan hverken bekrefte eller avkrefte de historiene som fortelles. Dersom vi hadde kjent brukernes identitet og blitt fritatt fra taushetsplikten, ville vi hatt en mulighet til å evaluere vår egen praksis og å opplyse leserne om hva som ligger til grunn i disse sakene.

Innlegget fra Sundby illustrerer noen av dilemmaene NAV-ansatte står overfor i arbeidshverdagen. Våre ansatte skal ivareta arbeidslinjen og hjelpe brukerne inn i arbeid og aktivitet, men samtidig påse at vilkårene for å motta en ytelse er oppfylt. Vi skal ivareta den enkelte bruker, men har også et samfunnsoppdrag: Vi skal bidra til at flere er i arbeid og aktivitet, og at færre er på stønad.

Arbeid gir helse! Dersom du deltar i arbeidslivet holder du deg friskere enn hvis du står utenfor – selv om du er syk i utgangspunktet. Og det er gode muligheter for å delta i arbeid selv med helseutfordringer. Vi forvalter en rekke tiltak og virkemidler som skal bidra til å gjøre veien inn i eller tilbake til arbeid kortere og enklere.

Det politisk vedtatte regelverket for ordninger som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger reflekterer også denne tankegangen, og for de midlertidige ytelsene er det et krav om aktivitet i den grad det er mulig. Sosiale og økonomiske forhold er ikke en del av vurderingen av arbeidsuførhet i folketrygdloven, men vi har forståelse for at dette er av stor betydning for de det gjelder.

Når vi skal se på brukernes muligheter for å skaffe eller beholde arbeid, er legeerklæringer en del av denne helhetsvurderingen, men også arbeidserfaring, kompetanse, familiesituasjon og situasjonen på arbeidsmarkedet spiller inn. Derfor er det viktig at legene i tillegg til god medisinsk dokumentasjon, også tydelig beskriver hva som er konsekvensen for funksjons- og arbeidsevnen. Hvilke funksjonstap foreligger på grunn av sykdom eller skade? Vil aktivitet forverre den medisinske tilstanden? Hva skal til for at aktivitet kan prøves? Når kan pasienten eventuelt gjenoppta tidligere eller begynne i nytt arbeid?

Vårt felles mål er at flest mulig skal være i arbeid eller annen aktivitet. Det vil lønne seg både for den enkelte og for samfunnet – og vi er helt enige med Sundby om at tettere og bedre samhandling mellom NAV og helsevesenet vil være avgjørende for å få dette til."

Hva tenker du, etter dette?