Helsevesen

Folkehelsearbeid et felles ansvar

Folkehelsearbeid et felles ansvar

Byrådets forslag til Folkehelseplan for Oslo 2017 - 2020 er en strategisk plan som viser retning for Oslo.

Som byrådet selv skriver:

"En by med små forskjeller, hvor mennesker møtes på tvers av klasse, kjønn, alder, funksjonsnivå, etnisk og kulturell tilhørighet, er en by som blir både varmere, mer inkluderende og mer skapende. Oslos mangfold er en styrke for byen som må utnyttes.

Oslo skal involvere sine innbyggere i utvikling av tjenester, nærmiljø og lokalsamfunn og fremme god helse for alle.

Byrådet legger stor vekt på Oslos klima - og miljøansvar, noe som gir økte muligheter for en bedre folkehelse. Å få flere til la bilen stå når det er mulig og nødvendig, og samtidig tilrettelegge for grøntområder, friluftsliv, gående og syklende, vil kunne føre til at flere får muligheter til daglig fysisk aktivitet. Mindre trafikk vil også føre til mindre svevestøv og helsefarlige gasser som vil være helsemessig gunstig for alle og særlig for gruppen som sliter med hjerte- og luftveislidelser.

Dette er tydelige eksempler på at klima/miljøarbeidet og folkehelsearbeidet går hånd i hånd.

Helsetilstanden i Oslos befolkning er i hovedsak god. Men det er sosiale ulikheter i helse mellom bydeler og innenfor bydelene. Sykdomsbildet i Oslo preges, som i landet for øvrig, av ikke - smittsomme sykdommer. De fleste av sykdommene som bidrar til størst sykdomsbyrde kan forebygges.

Ensomhet, sosial isolasjon og utenforskap bidrar til økt sykdomsbyrde uavhengig av alder og sosial klasse.

Dårlig helse og vanskelige levekår kan også føre til isolasjon og utenforskap. Dette kan forebygges og byrådet legger stor vekt på dette arbeidet i denne planen uttrykt i alle tre hovedsatsinger og annet tilstøtende planverk."

Planen skal nå behandles av bystyret. Om du ønsker å påvirke så skriv dine kommentarer nedenfor, eller henvend deg til medlemmene i bystyrets helse- og sosialkomite.

 

Byrådets sammendrag av planen:

Byrådets visjon er at Oslo skal være en grønn, varm og skapende by med plass til alle.

Byrådet vil føre en aktiv politikk for sosial utjevning og for trygg og utviklende oppvekst for alle barn.

Byrådet vil legge til rette for sosiale fellesskap og inkludering på tvers av alder, og en grønn byutvikling som tilrettelegger for fysisk aktivitet.

Byrådet legger FNs barnekonvensjon til grunn for sitt arbeid. En by som er god for barn, er god for alle.

Folkehelsearbeidet er et prioritert område for byrådet.

Sammenhengen mellom oppvekstvilkår og senere helseutvikling gjør at vi spesielt styrker innsatsen for de yngste barna. Vi mener at de psykiske og fysiske helseplagene som følger mange barn med dårlige oppvekstvilkår gjennom livet er et underkommunisert folkehelseproblem. Ikke minst gjelder dette livslange plager som kan følge av vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep i barndommen. Med denne planen ønsker Oslo kommune å gå foran i dette folkehelsearbeidet.

Byrådets satsing kalles Barnehjernevernet. Sentralt står et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av tjenestene,at barn og unge skal møte barnevernet og ha kunnskap om vold og overgrep, hjemmebesøksordninger fra svangerskapet av og barnevernøvelser på de viktigste arenaene for barn og familier.

Et av de viktigste forebyggende og helsefremmende tiltakene er å sikre at alle barn får en trygg oppvekst i nærvær av ansvarlige voksne som er glad i dem.

Byrådet skal legge til rette for helsefremmende skoler og barnehager, hvor barn får både sin fysiske og psykiske helse ivaretatt.

Byrådet legger med denne planen fram tre hovedsatsingsområder:

- Trygg og sunn oppvekst for alle barn og unge

- En grønn og aktiv by som fremmer fysisk og psykisk helse

- En inkluderende by som fremmer deltakelse og medborgerskap Oslo skal være en by med plass til alle.

Byrådet vil skape et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø for alle generasjoner. Oslo skal være en aldersvennlig by som er god og trygg for alle.

Byrådet vil bekjempe ensomhet og motvirke utenforskap gjennom å legge til rette for gode sosiale fellesskap.

En by med små forskjeller, hvor mennesker møtes på tvers av klasse, kjønn, alder, funksjonsnivå, etnisk og kulturell tilhørighet, er en by som blir både varmere, mer inkluderende og mer skapende. Oslos mangfold er en styrke for byen som må utnyttes.

Oslo skal involvere sine innbyggere i utvikling av tjenester, nærmiljø og lokalsamfunn og fremme god helse for alle.

Byrådet legger stor vekt på Oslos klima - og miljøansvar, noe som gir økte muligheter for en bedre folkehelse. Å få flere til la bilen stå når det er mulig og nødvendig, og samtidig tilrettelegge for grøntområder, friluftsliv, gående og syklende, vil kunne føre til at flere får muligheter til daglig fysisk aktivitet. Mindre trafikk vil også føre til mindre svevestøv og helsefarlige gasser som vil være helsemessig gunstig for alle og særlig for gruppen som sliter med hjerte- og luftveislidelser.

Dette er tydelige eksempler på at klima/miljøarbeidet og folkehelsearbeidet går hånd i hånd.

Helsetilstanden i Oslos befolkning er i hovedsak god. Men det er sosiale ulikheter i helse mellom bydeler og innenfor bydelene. Sykdomsbildet i Oslo preges, som i landet for øvrig, av ikke - smittsomme sykdommer. De fleste av sykdommene som bidrar til størst sykdomsbyrde kan forebygges.

Ensomhet, sosial isolasjon og utenforskap bidrar til økt sykdomsbyrde uavhengig av alder og sosial klasse.

Dårlig helse og vanskelige levekår kan også føre til isolasjon og utenforskap. Dette kan forebygges og byrådet legger stor vekt på dette arbeidet i denne planen uttrykt i alle tre hovedsatsinger og annet tilstøtende planverk.

Hovedmålet for folkehelsearbeidet i Oslo for ny planperiode er: «Innbyggerne opplever god helse og trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i Oslo». Planen inneholder to strategier med tilhørende mål og tiltak: «Folkehelsearbeid der folk lever sine liv» og «Folkehelsearbeid - et felles ansvar». Strategiene har igjen mål og tiltak som skal integreres og tilpasses til de kommunale virksomhetenes planer og daglige arbeid.

Folkehelseplan for Oslo 2017 - 2020 er en strategisk plan som viser retning for Oslo.