Helsevesen

Oslo-sykehusene: Økt plass for de diakonale sykehusene

Oslo-sykehusene: Økt plass for de diakonale sykehusene

En enstemmig bystyre vedtok onsdag at "Byrådet bes ha tett kontakt med HSØ og de ideelle sykehusene i Oslo og gjennom aktiv dialog fremme Oslos innbyggeres interesser i den fremtidige lokalsykehusstrukturen som planlegges for Oslo." Kanskje ikke kiosk-velter av et vedtak.

Men selv understreket jeg særlig at de to diakonale sykehusene øker dekningsgraden med utvidet sykehusdrift på sine eksisterende tomter. I dag er det slik at 71 % av innbyggerne i Lovisenbergs opptaksområde og 56 % av innbyggerne i Diakonhjemmets opptaksområde får sine sykehustjenester fra andre sykehus enn lokalsykehuset. De fleste lokalsykehus i Norge, med langt mindre opptaksområde enn Lovisenberg og Diakonhjemmet, har en dekningsgrad på rundt 60 %. Dette sikrer bedre pasientforløp der pasientene i større grad kan forholde seg til ett, i stedet for flere, sykehus, og dermed god samhandling med kommunen.

Og det opplagte: Vi trenger maksimalt trøkk i forhold til snarllig å få nytt lokalsykehus på Aker på plass.

Les mitt innlegg under "les mer."

 

Oslo bystyre 10. mai 2017

Ivar Johansen, SV

 

Privat forslag fra James Stove Lorentzen og Eirik Lae Solberg om Aker sykehus

 

Ordfører,

For noen av oss som har vært med her i bystyret en stund er det interessant å registrere at Høyre og den borgerlige flokken nå argumenterer for å gi Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus utvidet ansvar ved å planlegge, finansiere, bygge og drifte et nytt Aker lokalsykehus.

For alle venner av Lovisenberg Sykehus var det en lykke at Ap og SV vant valget i 1991. Det borgerlige bystyreflertallet hadde planer for å vingeklippe sykehuset ved å nedlegge Lovisenberg som lokalsykehus. Med rødt byråd ble lokalsykehuset reddet.

Det er prisverdig når Høyre nå har snudd, og vil gi de diakonale sykehusene større ansvar. Her er Høyre og SV på samme lag.

Men fra SVs side mener vi dette først og fremst bør skje ved at de to diakonale sykehusene øker dekningsgraden med utvidet sykehusdrift på sine eksisterende tomter. I dag er det slik at 71 % av innbyggerne i Lovisenbergs opptaksområde og 56 % av innbyggerne i Diakonhjemmets opptaksområde får sine sykehustjenester fra andre sykehus enn lokalsykehuset. De fleste lokalsykehus i Norge, med langt mindre opptaksområde enn Lovisenberg og Diakonhjemmet, har en dekningsgrad på rundt 60 %. Dette sikrer bedre pasientforløp der pasientene i større grad kan forholde seg til ett, i stedet for flere, sykehus, og dermed god samhandling med kommunen.

Sykehusdiskusjoner i Oslo fortoner seg ofte litt spesielle for folk som bor andre steder i landet, særlig når det gjelder avstander. Korte avstander gjør at vi har kunnet samle spissfunksjoner til et sykehus, og dermed fått en god ressursutnyttelse. Og ikke minst: få opp volumer. For det er jo et riktig uttrykk at øvelse gjør mester.

Så skal vi selvsagt alle her i bystyret, på våre forskjellige arenaer, bidra til at Helse Sør-Øst, regjering og Stortinget har fullt trøkk på snarlig å få et lokalsykehus på Aker. Det er grunn til å merke seg byrådets godt dokumenterte understrekning av at Høyres forslag vil forsinke etablering av Aker lokalsykehus. Det tåler vi ikke.

Ap og MDGs forslag i komiteen åpner for å gi Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus ytterligere oppgaver, og styrke deres posisjon som lokalsykehus. Det er i tråd med SVs syn, og vi følger derfor de to partienes stemmegivning i komiteen.

Kommentarer   

+1 #1 Thomas Bøhmer,overl.prof.em 15-05-2017 11:04
Akers nedleggelser var en medisinsk ulykke, tap av kompetanse og sendte 160 000 pasienter til Ahus som ikke har hatt kapasitet til disse. Mange pasienter som legges inn på Ahus flyttes over til Lovisenberg/Dia konhjemmet når det ikke er plass på Ahus. Dette fører til et brudd i diskontinuitet i behandlingen.
Alle sykehusutbyggin ger tar minst 5-8 år.
Stå fast ved Aker sykehus på Akers omaråde.I sin tid var det eneste av Oslosykehusene som drev med overskudd og hadde et godt miljø. Utbygging på Diakonhjemmet og Lovisenberg vil bare forstyrre storbysykehuset og prioriterin gene.
+1 #2 Thomas Bøhmer,overl.prof.em 15-05-2017 11:27
Oslo politikerne var samlet med på å legge ned Aker syhkehus og sende 160 000 Oslo borgere til Ahus som ikke hadde kapasitet for dem. Har ført til at en rekke pasienter må overføres til Lovisenberg/Dia konjhemmet pga plassmangel med brudd i behandlingen. Utbygging av Diakh.og Lovisenb. vil også ta 5-8 år. Bedre å stå på for utbygging av Storbysykehuset Aker på Akers tomt. Det var tidligere det eneste av Oslo-sykehusene som drev med overskudd og høy faglighet (Akerånden). Her er 60- kirurgiske senger for urologi, overvekt,og karsykdommer;rt gavd.,sentralla b.,spesiallab for Hormon- og Vitaminanalyser . Ta tilbake bygningene til medisinsk formål og ikke driv utleie til andre aktiviteter.
+1 #3 Ivar J 15-05-2017 12:40
Thomas Bøhmer: Ingen tvil, og vi er selvsagt enige her. Vi trenger maksimalt trøkk i forhold til snarlig å få nytt lokalsykehus på Aker på plass. Dette har prioritert nr. 1
#4 maj-Len Sundin 20-05-2017 11:31
Jeg er enig med prof. Bøhmer at det var en ulykke at Aker sykehus ble nedlagt. Videre bør det reetableres snarest mulig og det kan gjøres raskt. Videre skulle byggetrinn 2 også ha blidt realisert. Det er absolutt det første som må gjøres. AHUS har for liten kapasitet og det hadde de allerede ved etableringen og visse krefter ville gjerne ta bydeler fra Grorud og Aker uten at volumene ble beregnet godt nok eller befolkningsutvi klingen tatt med i regnskapet. Oslos befolkning vokser så fort og befolkningsveks ten vil også gå vest og østover fra Oslo og langt inn i Hedmark. Aker må utvides/gjenåpn es først. Det var en stor ulykke at det gode miljø ble splittet etc. Et nytt Rikshospital er helt bortkastet og dyrt!!! Det er gigantomani!!!D en prislappen blir så stor (bygging over ringveien etc.) at for mindre kostander får en bruke Ullevål og Aker. Barnavdeling, som var ny på Ullevål og funksjonell bør fortsatt brukes til barn. Flytt barna fra Rikshospitalet til Ullevål å la fortsatt akuttfunksjonen ene være der. Utbyggingen med akuttmottak, intensiv etc. er bygget for det. Ullevål er outstanding på det område og har alltid vært det. La øye-, hud- og øren/nese/hals- avdelingene bli liggende på Rikshospitalet.
Hovedtyngden av barnavdelingen flyttes tilbake til Ullevål og la de deker av barnavdelingen som er knyttet til transplantasjon er etc. bli værende på Riket. Barnavdelingen på Riket er trang og har ikke de utrymmen for barn , som Ullevål fikk med sin nye barnavdeling.
og

La alle multitrauma funksjonene bli på Ullevål og de funksjoner som sogner til det. Rehabiliter/riv bygninger på Ullevål og ta byggetrinn 2 på Aker.

I tillegg kan sikkert noe utvides på Lovisenberg/Dia konhjemmet, men begynn ikke der enn i forhold til hva de kan gjøre innenfor sine rammer.

Så er det ikke hensiktsmessig å ha en ledelse for UIO. Hvorfor er det ikke noen som har sjekket hva denne administrasjon med alle sine lederledd og konsulenter koster og hva de skaper av mistillit til de som arbeider nærmest pasientene og er de virkelige verdiskaperne for pasienter og samfunnet. Bort med New Public Management tenkingen det er byråkratenes eldorado og nedlegg helseforetaksmo dellen. Størst er ikke best eller billigst!! Den synergien man har håpet på forsvinner i et meget topptungt byråkrati, tungrodde og lange kommunikasjonsv eier, som ikke er verdiskapende for pasientene og samfunnet.

Tenk at ingen har forsket/beregne t de kostander på det!!

Maj-len Sundin, tidligere sjefsykepleier på Ullevål, Direktør på Aker og direktør på Karolinska sjukhuset i Stockholm.
jeg har 47 års erfaring fra sykehus/helseve sen i Finland, Norge og Sverige.


.

You have no rights to post comments