Helsevesen

Ergoterapi: 2 års ventetid på hjelp

Ergoterapi: 2 års ventetid på hjelp

Bente Soløst skriver jeg til meg:

«Jeg ønsker å informere deg om at det er uholdbar lang ventetid på å få ergoterapitjenester i min bydel som er Søndre Nordstrand.

Jeg har sykdommen ME og søkte om ergoterapi for å søke om hjelpemidler i januar 2016. Jeg står fortsatt på venteliste etter 1 1/2 år. Jeg har etterspurt noen ganger hva som skjer og om jeg snart får hjelp, sist i april i år. Da får jeg til svar at de har lang venteliste og ikke kan svare på når jeg får hjelp. Dette anser jeg som uholdbart.

Da er du informert og kan velge om du vil gjøre noe mer ut av saken.»

Parallelt fikk Ergoterapeutforbundet dette nødropet fra Sunnaas Sykehus: "Hei! Jeg var i kontakt med bydel Søndre Nordstrand i forbindelse med behov for hjemmebesøk og vurdering av rullestol. Da dette ikke var en hastesak fikk jeg beskjed om at de har en ventetid på ca 1 (!)  år! Syntes dette er helt forferdelig i forhold til de som bor der og har behov for bistand. Er dette en sak som burde vært meldt videre til forbundet for eksempel? For 1 år ventetid kan man jo ikke akseptere når noen har behov for bistand."

John Abelsen Holdal, Seksjonsleder for Hverdagsmestring i bydelen bekrefter at sånn er det: «Ergoterapitjenesten i bydelen har en ventetid på mellom 1,5 og 2 år på de sakene som har lavest prioritet. Vi benytter prioriteringsnøkkel som benyttes av de fleste andre bydeler i Oslo kommune.

Ergoterapitjenesten har hjemmel for 2,4 årsverk per tiden. I tillegg formidles en stor del enklere hjelpemidler via innsatsteam og hverdagsrehabilitering hvor vi har ergoterapeuter i 1,2 årsverk.

Per 01.07.2017 har vi 98 saker på venteliste."

Jeg tror ikke situasjonen i bydel Søndre Nordstrand er så annerledes enn i de andre bydelene.

Jeg har spurt Ine Ulven, hovedtillitsvalgt for Norsk Ergoterapeutforbund i Oslo kommune om situasjonen på bynivå, og hennes svar ligger under "les mer."

Hvordan er situasjonen for tilgang til fysio- og ergoterapitjenester i andre bydeler? Hva er fagfolks vurdering? Og ikke minst: hva sier de hjelpetrengende?

Byrådets plan for å øke med 500 stillinger i bydelenes hjemmetjenester er et av svarene på denne situasjonen, og der tror jeg det er viktig å ha fokus på å styrke fysio- og ergoterapitjenestene.

 

Jeg har spurt Ine Ulven, hovedtillitsvalgt for Norsk Ergoterapeutforbund i Oslo kommune om situasjonen på bynivå, og hun skriver:

"I min rolle som hovedtillitsvalgt for Ergoterapeutene i Oslo kommune skal jeg forsøke å svare deg. Dessverre kan jeg ikke gi deg oversikt over ventetiden på bydelene i Oslo kommune pt.

Grunnet lite eller ikke eksisterende rutiner på rapportering på ventelister, bli ikke disse tallene kjent i Oslo. Mangelen på rapportering opplever vi undergraver ressursbehov ute i bydelene og fører til dårligere tilbudet til Oslos befolkning.

I 2014 hadde vi en lignende sake/ melding fra en bruker. Vi fant ut at det generelt var store ventelister i bydelene. Ventelistene var fra 3mnd til et år+.  De fleste bydelene bruker ASSS-prioriteringsnøkkelen (laget etter samarbeid med flere store kommuner i Norge) med tilhørende frister. Vi oppmuntret våre medlemmer til å skrive avvik når de ikke kunne gi tilbud innenfor tidsfristene.

I noen bydeler fikk ikke de ansatte ikke lov til å melde avvik. I noen hvor det ble skrevet avvik, ble de lukket uten tiltak og ikke rapportert oppover i bydelen.

I forbindelse med brukersaken hadde vi et møte med daværende byråd, Aud Kvalbein. Vi la frem det vi mente var et uforsvarlig tilbud for Oslos befolkning. Jeg hadde med meg to ergoterapeuter som jobbet ute i bydel, som kunne gi oppdatert informasjon fra sin hverdagen.  Vi meldte også en stor påkjenning for våre medlemmer som jobbet ute i bydelene. På dette møtet ble vi lovet at byråden skulle se på ventelistene og rapporteringskulturen i Oslo kommune. Avtalen var også at vi skulle få en oversikt over ventelistene  i bydelene, men vi fikk aldri noen svar.

Det har i mellomtiden vært nye satsninger i bydelene ved opprettelse av demensteam, hverdagsrehabiliteringsteam og "tillitsreformteam". I de bydelene hvor det ikke er tilført nye ressurser går ergoterapitilbudet til "kronikerne", og de som ikke passer inn i målgruppen til de forskjellige teamene, drastisk ned. Din henvendelse vil jeg anta er fra en bruker i denne kategorien."

Kommentarer   

+1 #11 Bjørn Roger Trollnes 31-08-2017 09:46
Denne saken er så absolutt ikke ukjent. Til daglig jobber jeg i Blindeforbundet s rehabiliterings avdeling der jeg blant annet henviser synshemmede til synskontakter/e rgoterapeuter. For et par år siden endret NAV Hjelpemiddelsen tral i Oslo og Akershus sin praksis og ga oss ikke lenger tillatelse til å søke om utprøving/utred ning direkte til dem. Dette skulle da gå gjennom synskontaktene i kommunen som skal være førstelinjetjen ste. Vi opplevde da at ventetiden økte for de som hadde behov for hjelpemidler. Det samme gjelder de som har behov for reperasjon eller bytte og kontakter synskontakten.

Jeg sitter også som styreleder i Norges Blindeforbund Oslo der vi også får tilbakemeldinge r om lange ventelister og en hjelpemiddeldis tribusjon som ikke fungerer tilfredsstillen de. Blindeforbundet (både sentralt og lokalt) har hatt flere møter med NAV Hjelpemiddelsen tral om denne situasjonen med håp om at de skal gå tilbake til den gamle praksissen med at man kan søke direkte om utprøving til dem. Men her ser det ut til å være en tapt kamp. Dette betyr at ergoterapitjene sten i bydelene får enda større pågang siden flere synshemmede også må gå via dem. Så da er det bare en ting å gjøre; ergoterapitjene sten må styrkes med flere årsverk.

Jeg håper derfor at det settes fokus på dette i årets budsjettarbeid og at det settes av mer penger med øremerkede midler til styrking av ergoterapitjene sten. I tillegg bør det settes et mål om maks ventetid for de som har behov for disse tjenestene. Håper du har mulighet til å støtte oss i denne saken.

Legg til kommentar