Helsevesen

Fysio- og ergoterapi i Oslo: Ingen oversikt over ventetid

Fysio- og ergoterapi: Ingen oversikt over ventetid

Jeg får mange henvendelser fra innbyggere og tjenesteapparatet om at ventetider til fysio- og ergoterapitjenester ofte kan være svært lange. Jeg stilte derfor dette spørsmålet til byrådet: «- Hva er byrådets kunnskap om dette, målt opp mot f.eks. ASSS-nettverket anbefalte prioriteringsnøkkel? - Ser byrådet behov for initiativ her?»

Og svaret bekymrer meg: Oslo kommune har ingen oversikt ventetid for fysio- og ergoterapitjenester. Byråden skriver bl.a. til bystyret:

«Muskel- og skjelettsykdommer bidrar til helsetap og på sikt fravær fra arbeidslivet. Det er også vanligere hos personer med lav sosioøkonomisk status. For å bidra til god helse blant byens innbyggere, holde folk i arbeid og å utjevne sosiale forskjeller, er det viktig for byrådet at fysio- og ergoterapitjenesten styres og ledes godt.

For fysio- og ergoterapi har vi kun statistikk for årsverk, og jeg kjenner ikke til statistikk for ventetid for fysio- og ergoterapitjenester, verken i Oslostatistikken eller hos Statistisk sentralbyrå. ASSS (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner) prioriteringsnøkkel er frivillig å bruke i Oslo kommune, og prioriteringsnøkkelen er ikke forankret noe annet sted enn i det faglige nettverket til ASSS som et forslag. Noen benytter prioriteringsnøkkelen på frivillig basis.

For å få helhetsbilde på ventetid, måtte vi også ta med de privatpraktiserende fysioterapeutene med driftsavtale. De behandler de fleste pasientene. Disse er organisert i bydeler og Helseetaten. Forutsetningene for å få til dette, er avhengig av at staten legger til rette for dette både i lovverk og når det gjelder tilrettelegging for å innhente aggregerte data. Det gjenstår dessverre. 

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale trådte i kraft fra 01.01.2018. Den er en presisering av de krav som følger av helse- og omsorgstjenesteloven og annen lovgivning. I § 23 står det at departementet bestemmer når paragraf 16 om krav til rapportering skal tre i kraft.»

Bra at byråden griper fatt i dette, og så må departementet sannelig nå få opp farta! Jeg vil selvsagt fortsatt holde i dette.


Kommentarer   

0 #1 Mette van der Lende 24-02-2018 11:41
Gjør en undersøkelse på ventetid innen psykeriati også. Stort behov med lang ventetid, hvis man i det hele tatt får svar på henvendelsene sine.
0 #2 Øystein Eriksen Søreide 24-02-2018 13:26
Det er dessverre slik på mange områder; at vi vet mye om ressursinnsats men for lite om kvalitet og resultater.
0 #3 Karl-Erik Tande Bjerkaas 26-02-2018 10:05
Sammenligner vi SSBs tall for ergoterapeuter i Oslo med andre store byer, er det godt grunnlag for å stille spørsmål om helsetilbudet til byens befolkning. I Oslo var det i 4. kvartal 2016 (de nyeste tallene som er tilgjengelig) 320 ergoterapeuter. I Trondheim 210, Bergen 158 og Tromsø 102. Uten å ha henta ut innbyggertallen e, kan vi vel likevel fastslå at dekninga er mye lavere i Oslo enn i disse andre storbyene.
0 #4 Marta Camilla Wright 26-02-2018 10:17
Kan ha noe med at det ikke er vedtak på slike tjenester.
0 #5 Nina Torgersen 26-02-2018 10:24
Mange kommer ihvertfall desverre altfor sent til behandling. Primære plager som kunne vært løst med rask behandling utvikler seg helt unødvendig til sekundære problemer og kroniske tilstander med langtidssykmeld ing og uførhet som resultat. Jo raskere behandling jo mer kostnadsbespare nde er det på lang sikt. Hos Helseforum for kvinner ser vi desverre mange eksempler på dette.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode