Helsevesen

Samhandlingsreformen og utskrivningsklare sykehuspasienter: Varig forbedring?

Samhandlingsreformen og utskrivningsklare sykehuspasienter: Varig forbedring?

Oslo-statistikken leverer en analyse av samhandlingsreformens resultater for Oslo kommune og Oslo-sykehusene når det gjelder utskrivningsklare pasienter. I Peter Martin, Svenn Alexander Hansen og Martin Fjordholms artikkel heter det:

«I 2007 måtte sykehuspasienter med behov for kommunale helse­ og omsorgstjenester ofte vente i flere dager etter ferdig behandling før de kunne skrives ut til egnet tilbud i kommunen. Rundt  60 prosent av disse pasientene ble utskrevet til korttidsplass på sykehjem.  Ti år senere kunne de fleste tas imot av kommunen samme dag som de ble meldt utskrivningsklar, og to tredjedeler ble utskrevet til eget hjem. I desember 2016 var gjennomsnittlig ventetid 0,2 døgn. Samtidig ble antall pasienter som var meldt utskrivningsklar fra sykehus fordoblet. Den store endringen skjedde i overgangen 2011–2012 da nytt regelverk for håndtering av utskrivningsklare pasienter trådte i kraft i forbindelse med samhandlingsreformen. Det ble et stort fremskritt i en langsiktig utvikling mot kortere liggetid for utskrivningsklare pasienter og økt tilbud av kommunale helse­ og omsorgstjenester i pasientens hjem heller enn i institusjon.»

Og de oppsummerer slik:

«Regelverksendringen i forbindelse med samhandlingsreformen medførte en vesentlig reduksjon i tiden utskrivningsklare sykehuspasienter med behov for helse­ og omsorgstjenester i Oslo måtte vente for å få et kommunalt tilbud. Flere pasienter meldes utskrivningsklar fra sykehus enn tidligere og andelen som får tilbud i eget hjem har økt. Utviklingen mot kortere ventetid på sykehus og flere som får tilbud i eget hjem heller enn i institusjon har foregått gjennom hele tiårsperioden fra 2007 til 2016, men den store endringen skjedde på veldig kort tid mellom desember 2011 og januar 2012. Etter de første fem årene med det nye regelverket har reduksjonen i ventetiden vedvart og det tyder på at det i Oslo har forekommet en varig forbedring i systemet for overføring mellom tjenestenivåene av pasienter med pleiebehov som skal skrives ut fra sykehus.»

Her er jeg sikker på at synspunktene er delte. Hva er andres erfaringer? Skriv gjerne kommentarer nedenfor.


Kommentarer   

0 #1 Reidar Schwebs 09-04-2018 23:06
Antagelig er de fleste av disse pasientene eldre mennesker. Antall sykehussenger er blitt kraftig redusert over en årrekke, og pasientene henvises derfor til kommunal omsorg. Det er simpelthen ikke plass til dem på sykehuset. Disse pasientene har fortsatt en lang rekke helseutfordring er når de skrives ut. Deres funksjonsnivå er nedsatt, og de er avhengige av å få hjelp. Ofte er de ikke en gang forberedt på at de skal skrives ut. Mange får bare oppholde seg midlertidig på et nytt sted.
Regelverksendringen i forbindelse med samhandlingsref ormen ser ut til å ha innført en «sømløs» ansvarsoverføri ng, men om det er en forbedring er ikke mulig å si uten at kvaliteten i omsorg og behandling er kartlagt.
0 #2 Per W Jesnen 11-04-2018 11:31
Jeg tiltrer Reidar Schwebs kommentarer! Godt at det er kompetente og ansvarlige mennesker som har registret og påpeker åpenbare svakheter i omsorgen for våre syke og eldre.
0 #3 William Jørgen Koren 12-04-2018 10:54
Mange pasienter skrives ut før de er fardigbehandlet og må reinnlegges. Antall sykehussenger må økes igjen. Dere har kuttet for dypt denne gang, Bent Høie. New Public Management (NPM) har ingenting i helse å gjøre.
0 #4 Randi Werner-Erichsen 15-04-2018 22:28
Egen erfaring fra 78-åring.
Jeg vred og brakk leggbeina på venstre bein 7. januar. Som Stovner-beboer var jeg heldig og kom på Diakonhjemmet,s om avlaster Ahus. Heldig også å bli operert om kvelden innen 6 timer etter brudd. Dagen etter fikk jeg beskjed om at venstre bein ikke kunne belastes på 10 uker.Fysio- og ergoterapeut og fler satte i gang og skulle vise meg hvordan jeg kunne bevege meg, fikk rullestol og prekestol-rulla tor. Dagen etter skulle jeg hjem. Det ble for mye for meg å få med meg hvordan jeg skulle bevege meg rundt hjemme (jeg bor alene). Prøvde med å hinke, det var utmattende. En hjemmesykepleie r med noe innsikt i slikt hjalp med å få meg til å forstå at jeg kunne sette fra meg beinet, touchbelaste. Men jeg var veldig usikker, og ba om å få snakke med en fysioterapeut. Nei, det kunne jeg ikke før dag 10. Hjemmesykepleie n var OK ellers, et såkalt "mestringsteam" tok imot da jeg kom hjem, og fulgte opp. Jeg sendte en mail med overskrift "Systemsvikt" til ledelsen fordi man ikke kunne oppfylle mitt ønske om å få snakke med en fysioterapeut, det var frustrerende. Jeg ble fortalt at jeg hadde besøk av en fysioterapeut på dag 3. Det hadde jeg først fortrengt, men så kom jeg på at det stemte jo. Men det vesentlige hun gjorde var å ta tiden på meg på en gådistanse i leiligheten. Det var så irrelevant at jeg bare kuttet ut. Nå, etter vel tre måneder, er jeg mye bedre, men fordi beinet ble så vridd tar dette tid- om det blir helt bra.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode