Helsevesen

Er det klokt å legge ned Ullevål sykehus?

Er det klokt å legge ned Ullevål sykehus?

Dagens planer er ikke resultatet av en grundig utvelgelsesprosess, men en ad-hoc løsning beheftet med mange problemer, skriver Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Ullevål sykehus.

"Dagens planer er ikke resultatet av en grundig utvelgelsesprosess, men en ad-hoc løsning beheftet med mange problemer. Hovedproblemet med forslaget er at det er uklart hva vi vil oppnå. Vi styrker ikke kapasiteten i nevneverdig grad. Og vi risikerer å svekke akuttfunksjonene. Nedleggelse og oppdeling av Norges største akuttsykehus er et drastisk grep. Å blande sammen akuttvirksomheten på Ullevål med Rikshospitalets planlagte virksomhet vil også skape utfordringer. De avanserte behandlingsmiljøene skal samles på Rikshospitalet. Men hva da med det sykehuset på Aker? Fagmiljøene er urolige for at sykehuset vil kunne komme til å mangle mange viktige funksjoner. Tilsvarende bekymringer gjelder virksomheten som skal drives på Ullevål framover. Hvordan vil kreftsenteret, fødeklinikken og barnevirksomheten klare seg når lyset i resten av sykehuset slokker? Dette er forhold som må avklares.

Nedleggelse av sykehus, har skapt store problemer blant annet i Stockholm, hvor det nye sykehuset har blitt for lite, og med uhensiktsmessige løsninger. I Oslo universitetssykehus har vi allerede brent oss da vi la ned Aker. Nå er det Ullevål som foreslås nedlagt. I sykehuset er mange bekymret for at de fremlagte planene vil svekke behandlingstilbudet," skriver Aasmund Bredeli blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor.

 

Er det klokt å legge ned Ullevål sykehus?

Av Asmund Bredeli

Helseminister Bent Høie uttrykker helhjertet støtte til forslaget om å legge ned Ullevål. Direktør Bjørn Erikstein ønsker å flytte aktiviteten fra Ullevål til nybygg på Rikshospitalet og Aker. Alle ser at bygningsmassen i Oslo universitetssykehus må oppgraderes. Men Eriksteins prosjekt er beheftet med vesentlige uløste problemer. I sykehusenes behandlingsmiljøer skaper derfor ledelsens forslag bekymring, og det helt betimelig å diskutere alternative løsninger.

Sykehusets tidligere direktør Siri Hatlen la fram en ganske annen plan for 7 år siden. Hennes utredning viste at tomta der Rikshospitalet ligger var uegnet for utbygging. Hvis sykehusene skulle samles måtte det derfor skje på Ullevål-tomta. Hatlen valgte en mer pragmatisk løsning, med mindre nybygg både på Rikshospitalet og Ullevål. Første steg skulle være å sette opp et nytt klinikkbygg på Ullevål-tomta. Prosjektet kom aldri i gang fordi Hatlen fratrådte kort tid senere.

Erikstein ønsket å bringe sykehusene i en annen retning. Allerede før han tiltrådte syslet han med tankene om storstilt utbygging på Gaustad. Med Erikstein på plass startet omkampen om Hatlens planer. Det ble bestilt konsulentrapporter som problematiserte forholdene på Ullevål. Dette ga Erikstein anledning til å legge Hatlens planer til side, og i stedet utrede full samling på den trange tomta ved Rikshospitalet. Plassproblemene ville han løse ved å legge Ringveien i tunnel.

Direktørens planer ble stoppet av ulike realiteter. Veimyndighetene avviste tunnelløsningen. Den eksterne kvalitetssikringsrapporten var også særdeles kritisk.Planene er nå omarbeidet. I stedet for full samling på Gaustad ser nå direktøren for seg en oppdeling av Ullevål. Deler skal inngå i et nytt lokalsykehus på Aker, deler skal forbli på Ullevål i de nærmeste tiårene, og de mest avanserte funksjonene skal flyttes til Rikshospitalet. I første fase vil kostnadene beløpe seg til om lag tjue milliarder kroner.

Mye er uavklart. Vil det være plass nok på Rikshospitalet? Vil vi få lov å bygge inn i det fredede Gaustad-anlegget? Finnes det økonomi til en så storstilt utbygging? Hva med trafikkavviklingen – med en vei inn til anlegget på Gaustad? Selv om planene er omfangsrike og kostbare er de neppe store nok til å erstatte dagens Ullevål. Behovet for sykehustjenester vil øke betydelig i de nærmeste årene. Løsningen tar ikke høyde for dette. Pasienter ”skrives ut av ligningen” ved at de overføres til kommunen eller sykehotell. Nær 150 000 liggedøgn skal effektiviseres bort. I første fase blir det ikke plass til Groruddalens innbyggere. Flere bydeler vil fortsatt måtte bruke Akershus universitetssykehus. Der er det som kjent trangt om plassen, og Ahus melder om manko på mer enn 150 senger allerede om drøyt ti år.

Dagens planer er ikke resultatet av en grundig utvelgelsesprosess, men en ad-hoc løsning beheftet med mange problemer. Hovedproblemet med forslaget er at det er uklart hva vi vil oppnå. Vi styrker ikke kapasiteten i nevneverdig grad. Og vi risikerer å svekke akuttfunksjonene. Nedleggelse og oppdeling av Norges største akuttsykehus er et drastisk grep. Å blande sammen akuttvirksomheten på Ullevål med Rikshospitalets planlagte virksomhet vil også skape utfordringer. De avanserte behandlingsmiljøene skal samles på Rikshospitalet. Men hva da med det sykehuset på Aker? Fagmiljøene er urolige for at sykehuset vil kunne komme til å mangle mange viktige funksjoner. Tilsvarende bekymringer gjelder virksomheten som skal drives på Ullevål framover. Hvordan vil kreftsenteret, fødeklinikken og barnevirksomheten klare seg når lyset i resten av sykehuset slokker? Dette er forhold som må avklares.

Nedleggelse av sykehus, har skapt store problemer blant annet i Stockholm, hvor det nye sykehuset har blitt for lite, og med uhensiktsmessige løsninger. I Oslo universitetssykehus har vi allerede brent oss da vi la ned Aker. Nå er det Ullevål som foreslås nedlagt. I sykehuset er mange bekymret for at de fremlagte planene vil svekke behandlingstilbudet. Jeg har til gode å møte fagfolk som støtter løsningsforslaget. De mange uavklarte spørsmålene bør avklares før vi går videre. Dette har også sykehusets eier erkjent. I Helse Sør-Øst sitt siste styrevedtak i saken – i juni 2017 – bemerket styret at «det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene». Styret ba om alternative løsninger ikke ble utelukket. Å fremme andre løsningsforslag er ikke uønsket omkamp, men bidrag til at andre alternativer også vurderes, før endelig avgjørelse fattes i en stor og viktig sak for innbyggerne i hele regionen. Helseministeren bør legge til rette for en god dialog.


Kommentarer   

0 #11 Lene Haug 06-08-2018 12:16
Det er viktig å avklare hva som er drivkraften bak disse gigantplanene ut over det som står i sakspapirene:

1)Snill beskrivelse:Hol de et voksende offentlig byråkrati sysselsatt.(All e kulturer kommer om sider til dette utviklingstrinn e før forfallet.Reste n finnes til slutt bare i språket.("senio r' fra "senator").
Slem beskrivelse:Gra dvis overføring av store fellesskapsverd ier til lukkede byråkratmiljøer som etterhver blir autonome økonomisk aktører og til slutt private.

2)Økonomisk vinning.(Hvor mye har det gamle Rikshospitalet steget i verdi?
Hvem fikk kjøpe leilighetene?)

Dette klarer ikke det svake norske demokratiet å stoppe da det bare har "høringer" som påvirkningsinst rument.I verste fall blir det et stadsrådskifte. Riksrett er avviklet i Norge og bare det sier sitt.
Resultatet er at tusenvis av mennesker lever på ruinen av "Det norske hus" og flere blir det.

Dette er den nye hypermoderne kapitalismen som sluker absolutt alt.(President Trump er den første som har klart å komme helt rundt
i et demokrati dog "with a little help from my friends".)
0 #12 Maj-Len Sundin 27-08-2018 10:21
Det er absolutt ikke hernsiktsmessig å legg ned Ullevål sykehus!!

Nye Karolinska er et skrekk eksempel på dårlig planlegging, trangt og lite hensiktsmessig i tillegg til en gigantisk kostnadsbombe.

jeg advarte mot det den gangen jeg var direktör på KS, Jeg og Locum Fastighetsforva ltningen i Sthlm. Vi hadde et helt annet forslag som var billigere og bedre, men det passet ikke rektor på Karolinska Instituttet og Landstingsledni ngen. Nå sliter de med et kostandsbilde som vil belaste Stockholms Läns Landsting i tiltals år.

Direktøren på UIO + Helseminstern er i ferd med p gjøre samme dumhet!!1

Staten kan umulig å råd til å bygge dyrt, trengt og dårlig på Gaustadgjorde + at de i tillegg må bygge mye på Aker og allikevel vil ikke det månne når en ser befolkningsutvi klingen i Østlands område. Hvor i verden er fornuften???

Ullebål ligger sentralt, har godt om plass, et nytt akutt mottak med hele sentralblokken. stor fødeavdeling, et barnesenter som er skreddersydd for barn og nå brukes til annet. barnavdelingen på RGHaistadgjorde er for lite og trengt og det er dårlig plass for de pårørende. Alt det har de på Ullevål. Flytt barn avdelingen tilbake . Bygg og utvid på Ullevål og bruk så Gaustad sykehuset som lokalsykehus i stedet for å rive og bygge på Aker. Der må medisin blokken rives eller brukes til oppegående pasienter pga høyden og uegnede rømningsveier ved brann for dårlige pasienter.
Det finnes ingen gode argumenter for å bygge på Gaustadgjorde mere å flytte Ullevål dit. Det er direktørens og Høyes forledede prestisje!!

Maj-Len Sundin

Legg til kommentar