Helsevesen

Obligatorisk tvangsvaksinasjon av barn?

Obligatorisk tvangsvaksinasjon av barn?

Barnevaksinasjonsprogrammet er det beste helseforebyggende tiltaket innenfor medisinfeltet. Gjennom vaksinasjonsprogrammet har norske barn opp gjennom årene blitt vaksinert mot smittsomme og dødelige sykdommer. Det har resultert til at omtrent 95 % av den norske befolkningen i dag er vaksinert mot alle de kjente smittsomme sykdommene, inkludert meslinger. Siden 1969 da første vaksinen mot meslinger ble en del av vaksinasjonsprogrammet har antall dødsfall på grunn av meslinger gått ned. Siste dødsfall ble registrert i 1989. I følge WHO (World Health Organization), er det registrert en økning på 300 % i meslingtilfeller i Europa fjor. I 2016 døde 13 mennesker av meslinger, mens i 2017 var antall døde opp i 35. Dette uroer mange, også i Norge.

Oslo Arbeiderparti har derfor i bystyret fremmet forslag om at "Oslo Kommune skal søke opp mot nasjonale myndigheter for å få til en hjemmel for et prøveprosjekt i Oslo med obligatorisk barnevaksinasjon." I bystyrets helse- og sosialkomite onsdag gikk Arbeiderpartiet, MDG og Fremskrittspartiet inn for dette. SV sitter ikkeden komiteen, og SVs standpunkt vil avgjøre hva som får flertall og blir vedtatt i bystyret. Jeg heller mot å si ja til forslaget, men er i tvil -særlig knyttet til tvangssituasjonen.

Om tvang skriver Ap i sitt tilsvarende forslag på Stortinget:

"Mulige sanksjoner knyttet til obligatorisk innkalling bør ikke være like strenge som i Frankrike eller Italia. Det er ikke straff av foresatte som er poenget, men beskyttelse av barn mot sykdom, slik de har rett på etter norsk lov og FNs barnekonvensjon. I utgangspunktet virker det for strengt å nekte barn skolerett eller at familier skal fratas barnetrygd. En mulighet som kan gi barn økt beskyttelse og bør vurderes, er at myndighetene nekter uvaksinerte barn å dra til områder hvor risiko for sykdomsutbrudd er forhøyet. Regjeringen bør se på denne og andre mulige sanksjonsmuligheter når den utarbeider forslag til lovendring."

Det er altså ikke snakk om svært inngripende sanksjoner, og det omfatter ikke alle vaksiner. For folk flest vil det bety at man slipper å gi samtykke til vaksinasjon. For de som nekter å motta vaksine vil det kunne innebære bøter eller utreisenekt dersom de velger å ta med barna til land som er utsatt for meslinger, kusma og røde hunder. Hvordan eventuell utreisenekt skal håndteres er uklart.

Hvilket standpunkt mener du jeg og SV skal innta i bystyret?

Kommentarer   

+1 #1 Cathrine Eide Westerby 14-09-2018 07:02
Jeg mener dere skal gå for obligatorisk vaksinering. Vi kan ikke tillate at for eksempel meslinger blusser opp igjen her til lands. Når foreldre ikke er smarte nok til å høre på ekspertisen, og ikke klarer å beskytte barna, så må noen gripe inn før vi får et større problem.
+1 #2 Øystein Gudim 14-09-2018 07:05
Dette handler ikke om "tvang" men om å beskytte barn. På grunn av vaksinemotstand ser vi at flokkimmunitete n er for lav i mange land. Europa har det siste året hatt en eksplosiv økning av meslinger og minst 37 barn er døde.
Folk har glemt "barnesykdommen e" fordi vaksiner har holdt dem i sjakk. De er ikke ufarlige. Selv om få dør får langt flere seinskader som hjerneskade (meslinger), hørselskade og sterilitet (kusma) osv.
At noe er obligatorisk betyr ikke tvang. Det er undervisningspl ikt for barn i Norge = "tvang"? En mulig sanksjon er at barn må være vaksinert (med mindre det er medisinske grunner til at de ikke tåler vaksiner) for å få starte i barnehage og skole. Velger foreldrene bort vaksinering må de da ta konsekvensene.
#3 Lea Inger-Helene Hiorth 14-09-2018 14:26
Jeg synes ikke foreldre skal ha rett til å sette eget og andres barns liv i fare ved å nekte vaksinering. Så vidt jeg har skjønt kan man heller ikke nekte blodoverføring på vegne av barn. Mener dere virkelig at det er totalitært?
#4 Ingvar Tølløv Skjerve 14-09-2018 14:27
Det er sikkert ikke mulig å hindre at dette blir en kvasidebatt om «valgfrihet» eller «samvittighetsf rihet», men jeg har, som sykepleier, en instendig bønn til Oslos politikere; hva enn dere gjør så ikke gi vaksinemotstand ere inntrykk av at dere tror de har en legitim sak eller noe å fare med! Ikke gi en tomme til kvasivitenskap og konspirasjonste orier! Politikere som gjør det er et folkehelseprobl em!
#5 Lars Kristian Stige 14-09-2018 14:31
Tvangsvaksineri ng smaker litt av 60-tallets «Vi vet best»-samfunn. Det er 60 år siden - og bør være historie nå.
#6 Kjellbjørg Lunde 14-09-2018 14:34
Så vidt eg har forstått tilrår ikkje helsestyresmakt ene tvangsvaksineri ng. Det er mogeleg å oppnå tilstrekkeleg høg vaksinasjonsgra d utan, ved å bruke andre måtar å nå ut til dei foresette på. Eg meinar SV ikkje skal støtte tvang.
#7 Knut Fagerbakke 14-09-2018 14:38
Du må stemne ja. Det er jo nettopp fordi ei lita gruppe som ikkje lar barna bli vaksinert, som førar til at sjukdommar som var utrydda her i landet, no er i ferd med å spre seg på nytt i Norge og andre land. Då må det tvang til. Då må det vera obligatorisk .
#8 Eva Torp 14-09-2018 14:39
Hvor sikker er du på at alle disse vaksinene ikke har bivirkninger som kan være fatale, for da vil de som blir rammet ha krav på store erstatningsbelø p for ikke snakke om de menneskelige lidelsene. De fleste barn i dag tåler sykdom uten å få varig men pga styrket immunforsvar.
#9 Gro Balas 14-09-2018 14:40
Her er bare å si JA! Fordi det er viktig for hvert enkelt barn. De har egne rettigheter. Og fordi det er viktig for fellesskapet at farlige, smittsomme sykdommer forbli utryddet! Heldige oss, som har tilgang på vaksiner.
+1 #10 Stian Amadeus Antonsen 14-09-2018 14:42
Lover har en stekt normativ virkning. Når situasjonen er slik den er nå;hvor tallet på vaksinerte barn synker, mener jeg at det er riktig å gjøre dette obligatorisk. Dette handler om barns rettigheter, også rettigheter til de barna som er allergiske og som er avhengig av at vaksinasjonsgra den i samfunnet er høy nok.
#11 Nina Dessau 14-09-2018 14:46
Jeg anbefaler at man ikke snakker om "obligatorisk tvangsvaksinasj on". I bare to ord bruker man både "tvang" og "obligatorisk", det er så fullstendig overflødig, at det virker veldig partisk. Dette er ord med sterk følelsemessig vekt, i en sak som er følelsesladet nok fra før. Bruk enten "obligatorisk" eller "tvang-", ikke begge. Obligatorisk virker å være det beste ordet så lenge det ikke er sanksjoner.
#12 Anne Ardem 14-09-2018 15:49
Ved å ikke vaksinere barna dine utsetter du barn som av ulike grunner ikke kan vaksineres, for fare.
Jeg heller til obligatorisk vaksinering.
#13 Brit Huse Fredriksen 14-09-2018 15:50
Ja hva med de som kommer til Norge fra andre verdensdeler. Voksne og barn. Skal de også tvangsvaksinere s. Skal en få bukt med smitte så må flest mulig bli vaksinert. Det holder heller ikke med vaksine når en er under ett år. Den vaksinen må gjentas etter ca 10 år. Så vi har en stor voksen befolkning som kan spre smitte.
#14 Erik Lunde 14-09-2018 15:51
Helsevesenet er snart det eneste stedet der man ikke møter mennesker med trusler om sanksjoner. Så lenge vi kan klare en høy vaksinasjonsgra d uten tvang og sanksjoner, er det det beste. Jeg vil anbefale SV å støtte forslaget fra Rødt, Venstre, KrF og Høyre: Få en utredning om situasjonen i Oslo, hvilke tiltak som kan settes inn, herunder vurdering av for- og motargumenter for obligatorisk vaksinering.
#15 Caroline Engh Persson 14-09-2018 18:51
Det er så få barn som ikke kan ta vaksiner på grunn av helsesituasjon, men de er noen barn og har rett på beskyttelse ved at resten av befolkningen får vaksine. Bør ikke være et valg. Autismekortet kan man dra langt ut på landet med, har null med vaksiner å gøre.
#16 Lise Christoffersen 14-09-2018 18:53
Godt forslag. Vaksinasjon er viktig for det enkelte barnet, men også for alle andre. Vaksinsjonsgrad en må være høy for at vi ikke skal få tilbake alvorlige sykdommer som vi har greid å kvitte oss med. Særlig viktig i dagens verden der vi reiser mye og har mange som innvandrer til Norge. Synes ikke at tvangsspørsmåle t er avgjørende. Kan aldri huske at vi i min tid på skolen fikk spørsmål om vi skulle ta vaksiner. Det bare skjedde, og bra var det.
#17 Paul Bunk 14-09-2018 18:54
Ikke aktuelt. Det mennesker spiser, drikker, puster og putter i blodet sitt, må fortsette å være frivillig. Det er en rett som er mer grunnleggende enn de fleste.
#18 Morten Muggerud 14-09-2018 19:01
Vaksinemotstand er å gamble med egne og andre barns helse. Hvis ikke noe annet får foreldrene på bedre tanker så bør det påbys med vaksiner
#19 Kåre Ertresvåg 14-09-2018 19:11
Si ja! Absolutt! Å la barn gå uvaksinerte gitt den enorme gevisnten i fravær av farlig sykdom som vaksinene gir, er grovt uansvarlig. Se bare på meslingepidemie n i Europa.
#20 Lovise Omoijuanfo Ribe 15-09-2018 05:41
Tvang er helt feil, og vil sannsynligvis skape mer motstand. For ikke å snakke om at man risikerer å sette det enkelte barn i en potensielt vanskelig situasjon. Som alt annet, finnes dessverre ingen quick fix! informasjon, opplæring og holdningsendrin g er veien å gå.
#21 Helle Linné Eriksen 16-09-2018 15:19
Det er et godt forslag. Innenfor rammene du beskriver (prøveordning, ikke strenge sanksjoner som kan ramme barnet indirekte osv.) ser det veldig bra ut. Av hensyn til de som av helseårsaker ikke kan vaksineres er gruppeimmunitet det eneste fornuftige - og ikke minst solidariske.
#22 Gudmund Kollung Selvåg 16-09-2018 15:52
Er det heilt greitt å gå rundt å smitta folk med tuberkulose? Det er så mange som er for frivillighet her, skal alt innan helse vera frivillig, skal du kunne nekte barnet ditt helsehjelp? Eig foreldre barna sine? Skal det vera forbudt å slå barnet sitt, men heilt greitt å la barnet døy av sjukdomar vi kan helbrede/foreby ggje? Ja, det er sikkert interessante akademiske diskusjonar, men sjølvsagt meiner eg at alle barn skal vaksinerast og dersom foreldre nektar, kan dei midlertidig fråtas foreldreretten.
#23 Siv Henriette Jacobsen 16-09-2018 16:32
Vaksine er en nødvendighet og en solidarisk handling i forhold til de svakeste blant oss - det er ikke alle som tåler å bli syke. Ganske mange dør av smittsomme sykdommer!
#24 Asbjørn Eidhammer 16-09-2018 17:38
Tvangsvaksineri ng? Eg ser for meg helsepersonell som med politiets hjelp bryt seg inn i hus for å få sett sprøyta i ein unge. Obligatorisk er OK, viss det betyr for eks bøter eller andre former for sanksjonar. Men aldri bruk av makt.
#25 Monica Nuth 16-09-2018 17:40
Nix, nix, nix. Forsiktig, partiet mitt !!!!

You have no rights to post comments