Helsevesen

Oslo kommune: Slakter sykehusplaner for Oslo-området

Oslo kommune: Slakter sykehusplaner for Oslo-området

Dersom bystyret følger byrådets forslag til høringsuttalelse på Helse Sør-Øst RHF (HSØ) sin utviklingsplan frem mot 2035 gis planen, og dermed også helseministerens beslutninger, full slakt:

«Kommunen er (..) sterkt kritisk til gevinstrealiseringen HSØ forutsetter med reduksjon av behovet for senger med 15% for alle pasienter. Erfaring viser at mange sykehusprosjekter har endt med underkapasitet. Tallgrunnlaget som er presentert for Oslo kommune synes svært usikkert og har en rekke iboende risiko- og sårbarhetsmomenter som ikke er kommentert eller analysert. Det er krevende å få god oversikt over beslutningsgrunnlaget og prosessene når det fremstår som mangelfullt og lite tilgjengelig.

Konsekvensene av beslutninger fattet i foretaksmøter og forslag som fremmes i planen, har store konsekvenser på kort og lang sikt. Dersom sykehusene i Oslo dimensjoneres som her foreslått overføres det betydelig risiko til kommunen, i tillegg til den oppgaveøkningen kommunen må håndtere uavhengig av sykehusenes utvikling. Kommunen vurderer at det fremdeles er svært høy risiko for utilstrekkelig kapasitet i Oslo. Hvordan denne risikoen skal møtes, er ikke utforsket i stor nok grad,» heter det blant annet i forslaget til høringsuttalelse.

Les hele forslaget på link nedenfor.

Ønsker du å påvirke uttalelsen, så kontakt medlemmene av bystyrets helse- og sosialkomite.

Legg til kommentar