Helsevesen

Hvorfor får ikke Groruddalsbydelene komme samlet tilbake på Aker sykehus?

Hvorfor får ikke Groruddalsbydelene komme samlet tilbake på Aker sykehus?

Inger Ljøstad reagerer på at etter Helse Sør-Øst sine planer får ikke alle Groruddalsbydelene Aker som sitt lokalsykehus:

"På høringen i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre svarte administrerende direktør Lofthus at overføring av Stovner og Grorud i 2027 ville gi ledig kapasitet på Ahus. Den påstanden har hun ikke dekning for.

Ifølge Regional utviklingsplan vil Ahus trenge nærmere 300 flere senger i 2035, etter at Helse Sør-Øst omsider har erkjent at både Ahus og Østfoldsykehuset på Kalnes var for små allerede på åpningsdagen. Derfor skal nye sykehus bygges med lavere beleggsprosent, 85 % mot tidligere 90 %. Beleggsprosent er det samme som utnyttelsesgraden av den totale sengekapasiteten. Det er bra at beleggsprosenten er satt ned. Å planlegge med 90 % belegg betyr i realiteten at man planlegger å ha korridorpasienter, siden det er store sesongvariasjoner. Influensaen kommer omtrent på samme tid hvert år, glatt føre øker antallet lårhalsbrudd. Da vil belegget være høyere enn ellers. Sykehus som er beregnet for 85 % belegg i gjennomsnitt gir rom for å ta toppene. Når sykehus planlegges med lavere beleggsprosent øker behovet for senger, polikliniske rom og areal.

Ahus har i dag et gjennomsnittsbelegg på 96 % og mangler allerede 69 senger for å komme ned på 85 %. Men 85 % skal bare gjelde for nye sykehus, ifølge utviklingsplanen. I eldre bygg som Ahus, Kalnes og Drammen sykehus (under prosjektering) skal man «jobbe smartere, endre logistikk og pasientflyt, såkalt ompakking av sykehusarealer». Ahus har holdt på med det i noen år, og det er grenser for hvor langt strikken kan tøyes. Utbyggingsplaner med sikte på å redusere dagens kapasitetsunderskudd og eller øke kapasitetsøkningen i framtida foreligger ikke. Så hvor skal pasientene i Groruddalen ta veien, om ikke til Aker?

Regional utviklingsplan konsentrerer seg om utviklingen av Oslo Universitetssykehus  og har ingen samlet framstilling av forventet befolkningsvekst, alderssammensetning og sykelighet i Oslo og Akershus. Påstanden om at samlet overføring av Groruddalsbydelene i 2027 vil gi ledig kapasitet på Ahus er tatt ut av løse lufta.

Dessuten er samlet og samtidig overføring av Ahus-bydelene og Bjerke til Aker bra for pasientene. Vi oppholder oss ikke i enten spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten, vi veksler mellom dem. Egen sykehussektor som samsvarer med Oslo kommunes inndeling i helseregioner vil bidra til bedre samhandling, mellom bydelene og mellom sykehuset og kommunen. HSØ planlegger klattvis overføring og Bjerke til Gaustad. Det vil spre Groruddalen på tre forskjellige sykehus og føre til mer fragmenterte helsetjenester. På høringen sa Lofthus riktignok at nå skal HSØ regne på Ahus sitt behov. Det er på overtid. Avgjørelsen om å holde våre bydeler på vent er allerede nedfelt i Regional utviklingsplan. Uten at Helse Sør-Øst har tatt hensyn til eksisterende underkapasitet og uten at foretaket har brydd seg med å skaffe oversikt over hva framtida vil bringe. Hadde rekkefølgen vært omvendt og hensynet til pasientene ivaretatt ville konklusjonen blitt en annet," skriver Inger Ljøstad, medlem av styret i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.

Legg til kommentar