Helsevesen

Tydelig beskjed fra LO i Oslo: Stopp sykehusplanene på Gaustad

I bystyret onsdag skal vi behandle Helse Sør-Øst sine planer for organisering og dimensjonering av sykehusene i Oslo. Beskjeden fra LO i Oslo er klar:

"Vi er kjent med at Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Stortinget har fremmet forslag som ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker. Partiene ber videre om at fortsatt sykehusdrift på Ullevål skal utredes og at eventuelle planer om tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil utredning av Ullevål som alternativ for utbygging er gjennomført. Dette innebærer også at videre utbyggingsplaner på Gaustad settes på vent, slik at tomtealternativene kan sammenliknes og den ønskede utbyggingen av Aker kan prioriteres.

Styret i LO i Oslo støtter stortingspartienes forslag og oppfordrer alle partier i bystyret til å gjøre det samme eller fatte liknende vedtak."

Dette er et klokt standpunkt og jeg vil i bystyret onsdag på vegne av SV fremme et slikt forslag, og håper bystyreflertallet støtter appellen fra LO i Oslo. Send gjerne en melding til bystyrets gruppeledere, om du vil påvirke.

Les hele uttallelsen nedenfor, under "les mer."

 

Stopp sykehusplanene på Gaustad

Ansattes representanter, Oslo Legeforening, helseøkonomer og andre fagfolk advarer mot Helse sør-østs (HSØ) planer og vedtak om utbygging av nytt sykehus på Gaustad. Advarslene begrunnes med at utbyggingen vil være et milliardsluk, samtidig som planene vil medføre for lav sykehuskapasitet i hovedstadsområdet i åra framover. Det er heller ikke framlagt noe miljøregnskap for utbyggingen og mange reagerer sterkt på om det i det hele tatt er klokt å legge ned Ullevål. Konsekvensene er langt fra skikkelig utredet. Derfor er kostnadene ved ulike alternativer høyst uklare.

Ahus har i dagens situasjon for liten kapasitet til å ta i mot alle pasientene som hører til deres område. Det viser at det var feil å legge ned Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalen og overføre pasientene til Ahus.

Selv om sykehus angår alle er dagens foretaksmodell slik at plassering og utbygging normalt ikke bestemmes av de folkevalgte. Helseminister Høie er likevel øverste myndighet for HSØ. Stortinget kan derfor gripe inn og vedta at sykehusplaner skal revideres.

Vi er kjent med at Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Stortinget har fremmet forslag som ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker. Partiene ber videre om at fortsatt sykehusdrift på Ullevål skal utredes og at eventuelle planer om tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil utredning av Ullevål som alternativ for utbygging er gjennomført. Dette innebærer også at videre utbyggingsplaner på Gaustad settes på vent, slik at tomtealternativene kan sammenliknes og den ønskede utbyggingen av Aker kan prioriteres.

Styret i LO i Oslo støtter stortingspartienes forslag og oppfordrer alle partier i bystyret til å gjøre det samme eller fatte liknende vedtak.

Vedtatt på LO i Oslos styremøte 15. oktober 2018