Helsevesen

Sykehusplaner i Oslo: Planlegges for lav kapasitet

Sykehusplaner i Oslo: Planlegges for lav kapasitet

Oslo Legeforening har et prisverdig engasjement for sykehus-planer for Oslo.

I et brev til meg skriver leder Kristin Hovland blant annet:

"Jeg tillater meg å kontakte deg som medlem i finanskomiteen.

Jeg er bekymret for at ansvaret Oslo kommune har for helsetilbud til befolkningen ikke blir ivaretatt på en god måte om Ullevål selges. Helse Sør-Øst selger tomta, men Oslo kommune vet ikke(?) til hvem.  Selv om staten er ansvarlig for sykehus, må Oslo stille egnet tomt til rådighet.

I verste fall står vi i samme situasjon igjen som på Aker nå, hvor en må kjøpe tilbake tomt som er solgt "på billigsalg" tidligere, jmf artiklene i Dagens Næringsliv siste ukene.

Jeg ser at deler av tomta på Ullevål er planlagt til bolig med høy tetthet (arealplan 2015), og i Kommuneplan 2018 står området nevnt som aktuelt innovasjonsdistrikt.

Ullevål sykehus har 110-130 000 m2 gode bygg, hvor ca 80 000 m2 er av nyere dato (eks kreftsenteret/amk/mor-barn). I et miljøperspektiv er det svært uheldig om en "skroter" denne bygningsmassen. På Gaustad er reguleringsrisikoen svært høy/høy, jmf Plan- og bygningsetaten sin siste uttalelse til Helse Sør-Øst.  Jeg forstår at det kan være økonomiske fordeler ved å bygge ut Ullevålstomta, men mener at dere som politikere har ansvar for å tenke "helse først" i denne situasjonen.

Med foreliggende planer er vi bekymret for

- for lav kapasitet på sykehusene i Oslo (omegn)

- for høye kostnader, med påfølgende dårligere tilbud til pasientene, og manglende gjennomføring av andre planer i regionen.

- både reguleringsrisiko og gjennomføringsrisiko er svært høy."

Jeg deler Legerforeningens bekymring, og oppfordrer folk til å delta i åpent folkemøte om fremtiden til Ullevål sykehus 10. desember og Luciatog med fakler for Ullevål og sykehusene i Oslo 13. desember.

Kommentarer   

0 #1 Hans Erik Heier 08-12-2018 15:15
Støttes helhjertet. Utbyggingsplane ne på Gaustad forutsetter eksremt korte liggetider og at Oslo kommune bygger ut en rekke "ekstrasykehus" for for- og etterbehandling . Dessuten forutsettes bygninger på Gaustad som overstiger alt som ellers er bygd i Oslo.Gevinsten for samfunnet som helhet og for pasientene er med sikkerhet negativ.
0 #2 Gudveig Havstad 08-12-2018 20:01
Enig med.legeforenin gen (og de andre fagforeningene) Pasienthotellet er også nytt og laboratoriebygg et noen. år eldre. Et høyhus mellom Rikshospitalet og Gaustad vil ta ettermiddagssol en fra innlagte på Gaustad, og fjerne den siste rest av landlige omgivelser som skulle være en av de legende forhold for folk med alvorlig grad av sinnslidelse som jeg regner med fortsatt sognet til Gaustad. Planen med å selge Ullevål og bygge mellom Gaustad og Rikshospitalet planlegges også ut i fra totalt urealistiske planer om « effektivisering » som Helseforetaket planlegger til tross for at de ansatte som skal møte pasientene vel alt i mange år har prøvd å få foretaket til å akseptere at også fagfolk trenger nok tid om alle krav om læring av feil, dokumentering, deling av informasjon skal kombineresmed gode samtaler med god informasjon og forståelse for pasienters raksjoner .
0 #3 Reidar Schwebs 10-12-2018 10:38
Det lover ikke så bra at vi har ansvarlige i Helse Sør-Øst som godtar å planlegge stort akuttsykehus på Aker, noe vi allerede har på Ullevål, og regionsykehus på Gaustad, noe vi også allerede har på Ullevål. Og det skal endatil bygges på en tomt som er uegnet.
0 #4 Thomas Bøhmer, prof em. 13-12-2018 13:01
Utbyggingen på Rikshospitalet med et 16 etages stjernebygg over 62 meter høyde er håpløs. Vertikal transport en etage kan omregnes til 100 meter horisontal transport. Pasienter over 6 etage hvor stigebilene ikke når er i brannfeller. Saksbehandler i byggeetaten opplyste at sikkerhets-mome ntet var foreløpig ikke tatt med i planleggingen!!

Legg til kommentar