Helsevesen

Ytterligere styrking av skolehelsetjenesten

Ytterligere styrking av skolehelsetjenesten

På initiativ fra Ungdommens bystyremøte har vi i Oslo bystyre diskutert skolehelsetjenesten.

Med de penger som nå ligger i revidert budsjett vil vi oppfylle bemanningsnormen for barnetrinnet. For første gang oppfyller dermed Oslo bemanningsnormen i skolehelsetjenesten på alle trinn – på bynivå. Skolehelsetjenesten må styrkes ytterligere med ressurser, slik at vi når bemanningsnormen også på skolenivå.  

I alt for liten grad har man hatt tid til å jobbe med for eksempel psykisk helse og vold i nære relasjoner, eller å bare være tilstede for å lytte til elevene. Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2018 viser at økningen av selvrapporterte psykiske plager fortsetter, som den har gjort siden første kartlegging i 1996, særlig for jenter. Nytt i 2018, er en økning i psykiske helseplager også blant gutter. Vi må få flere psykologer i skolehelsetjenesten og sørge for at rask psykisk helsehjelp når ut til de som trenger det, så vi unngår fravær og frafall.

Les mitt innlegg nedenfor.

 

Oslo bystyre 19. juni 2019

Ivar Johansen, SV

 

Sak fra Ungdommens bystyremøte. En skolehelsetjeneste tilpasset eleven

Jeg er imponert over Ungdommens bystyremøte. Nivået er så høyt og innspillene så kloke, at kanskje vårt eget bystyre burde tatt fri fra et møte og satt inn vikarer fra Ungdommens bystyremøte.

Det er SÅ bra med engasjementet for å styrke skolehelsetjenesten, og at de ikke slipper saken. Skolehelsetjenesten var i mange år grovt underbemannet og underfinansiert. Som ungdommen selv skriver: «Den dekker de mest elementære behovene elevene trenger som plaster, kondomer eller sanitærprodukter. Men mange elever i Osloskolen opplever å møte en lukket dør eller fulle avtalelister når de trenger hjelp.»

Det er selvsagt riktig som Ungdommens bystyremøte skriver: Det er alt for få helsesykepleiere.

Men du verden hvor mye bedre det har blitt i forhold til hvordan det var for få år siden.

Vi har styrket skolehelsetjenesten med hele 112 nye årsverk i løpet av denne bystyreperioden og åpnet flere Ung Arena, fordi alle barn og unge må ha tilgang til helsehjelp når de trenger det. 112 nye årsverk innebærer nær en fordobling. Med de penger som nå ligger i revidert budsjett vil vi også oppfylle bemanningsnormen for barnetrinnet. For første gang oppfyller dermed Oslo bemanningsnormen i skolehelsetjenesten på alle trinn – på bynivå. Vi har større pågang enn noen sinne på helsestasjonene for ungdom. Fordi ingen ungdom er like, og fordi alle skal kunne være den de er, har vi også en egen helsestasjon for kjønn og seksualitet.

Skolehelsetjenesten må styrkes ytterligere med ressurser, slik at vi når bemanningsnormen også på skolenivå.  I alt for liten grad har man hatt tid til å jobbe med for eksempel psykisk helse og vold i nære relasjoner, eller å bare være tilstede for å lytte til elevene. Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2018 viser at økningen av selvrapporterte psykiske plager fortsetter, som den har gjort siden første kartlegging i 1996, særlig for jenter. Nytt i 2018, er en økning i psykiske helseplager også blant gutter.

Vi trenger flere type fagfolk i skolene. Helsepersonellet må ut av siloene, ut av kontorene, og jobbe sammen på tvers, slik at vi kan gi best mulig hjelp til barn og unge. Vi må få flere psykologer i skolehelsetjenesten og sørge for at rask psykisk helsehjelp når ut til de som trenger det, så vi unngår fravær og frafall.

Takk til Ungdommens bystyremøte. Det er bra dere er utålmodige, for dere sloss for en viktig sak.

SV støtter den enstemmige innstillingen fra helse- og sosialkomiteen.