Helsevesen

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene, skriver Sven Erik Gisvold, overlege ved St.Olavs Hospital.

"Antall somatiske sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, fra ca 22000 til drøyt 10 000 i dag. Dette har alvorlige konsekvenser i form av komplikasjoner, dødsfall, korridorpasienter og dårligere arbeidsmiljø.  VG fortalte 16.juni om 1560 gamle pasienter som ble hjemsendt mellom kl 22 og 07, og nylig kom det fram at vi hadde over 16 000 korridorpasienter ved norske sykehus i årets tre første måneder. Det har alvorlige konsekvenser at kapasiteten er så lav ved våre sykehus. Vi har for lengst passert «The safety tipping point»

Sykehusplanene i Oslo må sees i et større perspektiv. Dersom man gjennomfører OUS-planen med nytt sykehus på Gaustad og nedleggelse av Ullevål, vil utvilsomt problemet med for få sykehussenger i hele Østlandsområdet bli forsterket, selv om man gjenoppbygger Aker sykehus (som aldri skulle vært nedlagt).  Sett utenfra synes løsningen åpenbar: VI trenger fortsatt et nasjonalt spesialsykehus som ivaretar de mest spesielle oppgaver. Til dette trenges ingen utvidelse av det Rikshospital et vi har i dag. Bygg opp igjen Aker sykehus og moderniser Ullevål.  Hvis man ikke tar kapasitetsproblemene på alvor og nå stanser nedbygningen av norsk sykehus vil vi være på rask vei mot et sengeløst, hjerteløst og todelt helsevesen," skriver Gisvold.

Les hele artikkelen nedenfor under "les mer".

 

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene

Av Sven Erik Gisvold, overlege St.Olavs Hospital, Professor Emeritus, NTNU

Leder i Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Tove Nakken, har gitt uttrykk for at det vil være en stor verdi  både for pasienter og ansatte i å få et NYTT sykehus på Gaustad.  Det er imidlertid en fattig trøst om et sykehus er nytt dersom det ikke er plass til de pasientene som har behov for å være på sykehus. Dette er et landsomfattende problem og har fått overraskende lite oppmerksomhet i OUS diskusjonen. Det som skjer i Oslo vil åpenbart ha ringvirkninger langt ut over hovedstaden.

Det er blitt bygget flere hypermoderne sykehus de siste årene.  De skulle alle ha pasienten i sentrum og lede til store fremskritt både mht økonomi, logistikk og kvalitet.  Det nye St. Olavs Hospital i Trondheim skulle bli fremtidens «pasientfokuserte sykehus». Arkitektene har fått mange priser for vakker arkitektur og kunst på veggene (visuelle vitaminer!), men ingen for hvordan det fungerer som sykehus. En slik evaluering er ikke gjort. Det har over 200 færre senger enn det gamle sykehuset, og ikke overraskende var sykehuset sprengt fra første stund. De ansatte får regelmessig varsel om fullt sykehus. Det betyr at man skal jobbe smartere og raskere, unngå innleggelser og få pasientene raskere ut. 

I Østlandsområdet skulle det nye sykehuset i Østfold blir et skikkelig løft. Men også dette ble  for lite. Man måtte ta i bruk korridorene og re-aktivere Moss Sykehus. Behovet for utvidelser har for lengst blitt fremmet. Det samme har skjedd med det nye A-hus, også dette sykehuset var sprengt fra første øyeblikk. Her har man inngått et utvidet samarbeid med Ski og Kongsvinger for å bli avlastet. Også Drammen sykehus er sprengt og har flere tusen korridorpasienter. Det samme er tilfellet på Ringerike.Til alt overmål er det nye sykehuset i Drammen er planlagt med langt færre senger enn i dag.  Når skal man lære? Problemet er det samme over hele landet.

Antall somatiske sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, fra ca 22000 til drøyt 10 000 i dag. Dette har alvorlige konsekvenser i form av komplikasjoner, dødsfall, korridorpasienter og dårligere arbeidsmiljø.  VG fortalte 16.juni om 1560 gamle pasienter som ble hjemsendt mellom kl 22 og 07, og nylig kom det fram at vi hadde over 16 000 korridorpasienter ved norske sykehus i årets tre første måneder. Det har alvorlige konsekvenser at kapasiteten er så lav ved våre sykehus. Vi har for lengst passert «The safety tipping point».

Sykehusplanene i Oslo må sees i et større perspektiv. Dersom man gjennomfører OUS-planen med nytt sykehus på Gaustad og nedleggelse av Ullevål, vil utvilsomt problemet med for få sykehussenger i hele Østlandsområdet bli forsterket, selv om man gjenoppbygger Aker sykehus (som aldri skulle vært nedlagt).  Sett utenfra synes løsningen åpenbar: Vi trenger fortsatt et nasjonalt spesialsykehus som ivaretar de mest spesielle oppgaver. Til dette trenges ingen utvidelse av det Rikshospital et vi har i dag. Bygg opp igjen Aker sykehus og moderniser Ullevål.  Hvis man ikke tar kapasitetsproblemene på alvor og nå stanser nedbygningen av norsk sykehus vil vi være på rask vei mot et sengeløst, hjerteløst og todelt helsevesen.  

Kommentarer   

+1 #1 Nils J Johnsen 09-12-2019 07:47
Jeg holder på med en fagbok om bl.a. New Public Management. Her tar jeg også for meg sykehusskandale n i Oslo Litt av tekstutkastet følger her: "Da fylkeskommunene hadde ansvar sykehusene, klarte de seg stort sett med interne planleggingsres surser –blant annet egne leger og annet fagpersonell. Når sykehusene skulle videreutvikles, og sykehusplaner skulle utarbeides.
De siste 15 årene har flere av helseforetakene hyret inn verdens dyreste konsulentselska per. Herunder muligens også det beste - mytiske McKinsey? Men deres råd er dyre, i mer enn en forstand, viser praksis. I dette kapitlet følger utdrag fra noen artikler om den overordnede sykehusplanlegg ingen i Oslo. Med konsulentanalys er som ikke har holdt mål, udemokratiske beslutningspros esser, kaos i pasienttilbudet og hoderulling i toppledelsen. Og ennå er det ikke slutt. Nå er det akuttmedisinens flaggskip, Ullevål sykehus, som skal demonteres. Og inkorporeres i et gigantsykehus et annet sted i byen. Til en uforsvarlig høy investeringskos tnad. .............." Det hører med til historien at fagforeningene varslet til styret at de ikke hadde tillit til Erikstein. Han valgte derfor å gå av som toppleder i juni 2019. Han er den andre topplederen som måtte gå i denne saken.
Med helseforetakene som ble etablert i Stoltenbergs helsereform, har utviklingsarbei det blitt mer lukket og mindre demokratisk. Det tidligere fylkeskommunale helsesystemet hadde sine svakheter. Men det sikret åpenhet og en demokratisk styrt utvikling av sykehusene. Administrasjon og byråkrati var nøkternt dimensjonert. Og topplederlønnin gene var omtent en femdel av nivået i helseforetakene . Samtidig har antall direktører nesten blitt tidoblet. Og kontrollbyråkra tiet har vokst eksplosivt.
Sykehussaken i Oslo ser ut til å ha komme ut av kontroll. Ja, den foreslåtte gigantutbygging en på Gaustad-tomten kan bli realisert. Men hvilket sløseri, økonomisk og ressursmessig, det blir om helseforetaket legger ned flaggskipet i norsk akuttmedisin, Ullevål Sykehus! Som tidligere helsetjenestepl anlegger, blant annet i utvalget som utredet, og fikk gjennomslag for, sykehusstruktur en i Bergen på åttitallet, mener jeg at planene for sykehussektoren i Oslo medfører uforsvarlig høye investeringskos tnader. Og låneopptak som i neste omgang vil gå sterkt ut over helseforetakets økonomiske evne til å dekke Oslo-befolkning ens behov for helsetjenester. Disse planene tar utgangspunkt i McKinseys besnærende og lite gjennomførbare råd. McKinsey, og foretakledelsen har ikke hatt en utviklende dialog med de fagfolkene som kjenner sykehusvirkelig heten. McKinsey har stått for halvfaglig synsing, innhenting av erfaringer fra samfunn ulikt vårt, urealistiske planer om kutt i bemanningen og økonomiske kalkyler uten rot i sykehusvirkelig heten.
#2 Nils J Johnsen 09-12-2019 07:48
Utvikling av sykehus er krevende planleggingspro sesser. Meningene, også blant fagfolkene, kan sprike. Utredningene må derfor være grundige og uhildete. Og de ansvarlige bør vurdere alle innspill med et åpent sinn før beslutningene tas. Forhåndskonklus joner og skjulte agendaer må unngås. Hvis ikke kan den korte veien lett bli den lange.
Helseforetakene har i dag langt større, og bredere, planleggingsres surser enn det fylkeskommunene hadde til disposisjon. For meg er det da uforståelig at bruken av eksterne konsulenter nærmest har «eksplodert» Den overordnede sykehusplanlegg ingen i Oslo kan med denne i mer enn en forstand kostbare konsulenthjelpe n, ende med kollaps.
Og ennå er det ikke slutt. Nå akuttmedisinens flaggskip i Norge, Ullevål sykehus, som skal nedlegges og flyttes inn i et gigantsykehus. Til en astronomisk investeringskos tnad.
Helseforetaket brukte hele 800 millioner til bruk av konsulenter bare i 2008. Resultatet ble blant annet at et stort IKT-prosjektet havarerte – med milliardtap. Et enda verre havari kan være i emning nå.
Fagfolkene i de mange undergruppene har blitt overkjørt. Samtidig som reaksjonene fra tunge fagfolk med omfattende klinisk erfaring, og fagforeningene, har vært kritiske. Da HSØ fikk en kritisk kvalitetssikrin gsrapporter fra Metier, skiftet de leverandør. Bestillingsverk holder sjelden vann.
Nå skal det ansettes en ny toppsjef for HSØ. La oss håpe at vedkommende har den innsikten som skal til for å få denne utviklingsprose ssen på sporet. "
#3 Eilev Groven Myhren 09-12-2019 07:51
Ikkje plass til pasientane? Då kona mi var innlagt med minstemann for noko over åtte år sidan,noterte eg meg korleis avdelingsblokka var innretta. Dei første fire høgdene var for pasientar. Frå og med femte etasje og opp var det krav om nøkkelkort og kode, og alt der oppe var merkt "administrasjon ". Det var halve blokka. Krava til så høge blokker inneber altså at administrasjone n skal få MEIR plass. Du får ikkje fleire pasientplassar av slikt.
-1 #4 Roy Sigurd Karlsbakk 09-12-2019 11:17
En annen ting er veldig lite nevnt. Hvis vi flytter alt vi har til ett stort sykehus på størrelse med Drammen eller noe og noe skjer med veiene dit, vann- eller strømforsyninga dit osv, så har man et lite problem. De-sentralisere r man, kan man opprettholde lokal kunnskap der det trengs, som akuttmottak og sikkert andre ting (ikke mitt fagfelt, så her skal jeg ikke utbrodere) og heller beholde spesialister på ymse nivåer andre steder. Skulle man komme i en krigssituasjon, noe vi selvsagt ikke håper, men som likevel kan skje, så er det jo ganske åpenbart at en sentralisert løsning vil være superbt for okkupasjonsmakt ene og ikke fullt så bra som de okkuperte.
+1 #5 Brit Toril Rekdal 09-12-2019 16:02
Svært mange vet ikke at Ullevål sykehus har mange topp moderne avdelinger som fungere fantastisk i et sentrumsnært område. De tror at det er bare gamle råtne bygninger, slik «onde»krefter har fortalt om.
Særlig viktig m h t akutt, fødeavd og kreftsenter.
Selvinnlysende at her er det bare å bygge nytt på denne store flate og fine tomten og ikke la politikerene få den til å lage en ny bydel med grå blokker til å tjene penger på.
Jeg heier på aksjonen til bevaring av Ullevål, gikk nylig i fakkeltoget.
+1 #6 Ulrich Abildgaard 11-12-2019 20:59
Jeg har vært ansatt i mange år på Aker sh og opplevet nedleggelsen.
Bra innlegg fra Sven Erik Gisvold!
Det som burde være ukontroversielt er å nå starte planlegging og oppbygging av nytt Aker.
Det ville være første mulighet til å få nye sengeplasser.
Som majoriteten av folk og av helsepersonell mener er det galt å legge ned Ullevål.
Der ligger byggeklar tomt når Rikshospitalet om 20-30 år vil trenge plass til nybygg.
Salg av Ullevåltomta vil være en uopprettelig tragedie.
+1 #7 Berit Ovesen 12-12-2019 07:42
Tomta er for liten. Store enheter driftes ikke effektivt. Det er en illusjon at stort er bra. Aker sykehus ble nedlagt for å få «økonomi» i prosjektet nytt Ahus. Pasientgrunnlag et til Ahus skulle inkludere Stovner og Grorud. Ahus som Kalnes har hatt sprengt kapasitet fra første dag.

Beslutningene som har vært tatt om sykehus har dessverre ikke vært godt konsekvensutred et. Utredningene har vært preget av å skape et beslutningsgrun nlag som understøtter det man hadde bestemt seg for.
+1 #8 Torild Bjørlykke 12-12-2019 18:42
Reduserte sykehussenger hadde som intensjon at flere pasienter kunne behandles i kommunene. Derfor kunne de utskrives tidligere( fra 12 dager til 4 i gjennomsnitt). Det var da ikke behov for å bygge like mange senger i nye sykehus, men behovet for behandling økte og medførte behov for større areal og sykehussenger. Overbelegg ble derfor mer vanlig enn uvanlig. Dette har skjedd over tid og ansvaret for underdimensjone ring av nye sykehus har flere regjeringer ansvaret for.
#9 Bjørg Marit Andersen 29-12-2019 16:00
Det trengs fire passelig store sykehus i Oslo for somatikk: Radiumhospitale t som landsdekkende sykehus; 500 -600 senger, Rikshospitalet med 500- 600 senger for spesialfunksjon er, spisskompetanse og second opinion, Ullevål med 800-1000 senger for lokal og regionfunksjone r- + nasjonalt traumesenter, og Aker med 600-800 senger. Dette i tillegg til Diakonhjemmet og Lovisenberg med tilsammen 300 somatiske senger. Likevel blir det for få senger for Oslos befolkning i fremtiden. Det lønner seg med mindre sykehus for effektivitet, fleksibilitet, ansvar og oversikt. Og det lønner seg å ferdigbehandle pasienten ett sted - for pasienten, for personell, for økonomi og særlig mht å redusere smittespredning av resistente mikrober.
#10 Ingeborg Maack 07-01-2020 11:45
Godt og trist å lese.
Alt stemmer...
Jeg har hatt "den store glede" av å være korridorpasient flere ganger i årenes løp, og vet hva det er,
og nå sist hadde jeg et opphold på et slitent "ikkefungerende " Drammen sykehus.
Sykehuspolitikken her til lands er helt uforståelig, når en ser hva som feilaktig er blitt gjort og som planlegges.
Hva tenker de med og for ?
Det er ihvertfall ikke for oss pasientene, selv om de sier det.
Men for å skape gode miljøer med stor kompetanse og utviklingsmupig heter for leger. Og direktører.
Representantene for vår tids
nye arrogante adel.
Det er ikke kompetansen som det er noe i veien med, det er innlevelse, omsorg og tid.
Ikke bevilgningene heller,
men måten de blir brukt på - hvordan og til hva og hvem.
Galskapen vil jo ingen ende ta.
Har "de" ikke forstått hvor galt det var å legge ned Aker Sykehus - DET var/er ett av bevisene på hvor syk sykehuspolitikk en er.
Jeg nekter nå å bli innlagt på Drammen sykehus igjen...
hva som da skjer, blir jo spennende...
Fritt sykehusvalg? For hvem?
Det er bare på papiret ! Kan ikke brukes til noen ting.

You have no rights to post comments