Helsevesen

Legeplan for Oslo de kommende 4 år

Legeplan for Oslo de kommende 4 år

Byrådet fremmer nå legeplan for vedtak i Oslo bystyre. Byrådet presenterer planen slik:

"Byrådets visjon er at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Gjennom alle livsfaser skal Oslos befolkning få den legehjelpen de trenger for å oppleve trygghet og mestring. Byrådet legger til rette for mer helhetlige helsetjenester som styrker mulighetene for at innbyggerne kan bo trygt hjemme og leve aktive liv i sine nærmiljø.Uavhengig av helseutfordringer skal behandling og oppfølging være lett tilgjengelig og tilpasses ut fra enkeltmenneskers behov.

Oslo har ca. 200 faste ansatte leger i sykehjem, legevakt, ved kommunal akutt døgnenhet (KAD) og i rusomsorgen. I tillegg har Oslo ca. 530 fastleger som i hovedsak er selvstendige næringsdrivende. For å sikre at legeressursene blir anvendt til pasientenes beste, mener byrådet det er behov for en tydeligere styring og ledelse av Oslo kommunes legetjenester. For å få tilgang til god styringsinformasjon, skal det systematisk innhentes opplysninger om kvaliteten på legetjenestene. Dette for å vite om pasientene får den hjelpen de skal ha, samt for å gjøre tjenestene enda bedre.

Etter innføring av samhandlingsreformen har legene i Oslos kommunehelsetjeneste fått stadig mer ansvar for pasienter med komplekse sykdommer og stort behov for helsehjelp. Godt og tett samarbeid mellom leger, hjemmesykepleie, NAV og andre instanser er en forutsetning for trygge og helhetlige tjenester. Byrådet mener det er nødvendig at legenes arbeid blir en mer integrert del av de øvrige helse-og omsorgstjenestene, slik at pasientene i større grad kan motta tverrfaglig og god helsehjelp ut fra egne behov. Legene skal også i større grad involveres i kvalitetsforbedring og fagutvikling av Oslos kommunehelsetjeneste.

Fravær av journalsystem som kommuniserer digitalt med hverandre er en av de største utfordringene for å få til trygg og effektiv utveksling av viktig pasientinformasjon mellom ulike tjenestesteder. Oslo kommune skal fortsatt være pådriver for at det utvikles bedre journalsystem, og for å etablere nødvendig infrastruktur som muliggjør bruk av tilgjengelige og kommende digitale løsninger.

Nye myndighetskrav medfører at en stor andel av Oslos leger må videreutdanne seg de kommende årene for å bli spesialister i allmennmedisin. Byrådet har etablert et prosjekt i Oslo kommune som skal sikre gode utdanningsløp for å gi legene påkrevd spesialistkompetanse.

Legeplan for Oslo kommune 2020-2024 skisserer hvordan kommunen skal lede, utvikle og forbedre legetjenestene i tråd myndighetskrav, befolkningens behov og fremtidige utfordringer. Dette er vesentlig for en solid helsetjenesteog for fortsatt god rekruttering av leger til kommunehelsetjenesten. Innen utgangen av 2020 skal bydelene, Helseetaten, Sykehjemsetaten og Velferdsetaten i samarbeid med tillitsvalgte og brukerrepresentanter, utarbeide egne, lokale handlingsplaner for sine legetjenester basert på føringer gitt i Legeplan for Oslo kommune 2020-2024. Bydelene og etatene skal vektlegge hvordan legetjenestene skal ledes og bli en mer integrert del av de øvrige helse-og omsorgstjenestene."

En god plan kan alltid gjøres ennå bedre. Kom derfor gjerne med innspill til behandlingen i bystyret.

Kommentarer   

0 #1 Liv Langberg 24-12-2019 17:58
Dette var ulne greier - Når det står «legeplan» kunne man jo bli lirt til å tro at det er en handlingsplan det dreier seg om, men her er det bare gode ønsker og håp om bedre tider ...
0 #2 Harriet Rogg 25-12-2019 19:20
Det er skremmende å se h flott det skal bli når alle skal bo hjemme. Med roboter som kommer med maten og medisiner. Som varsler pårørende hvis du ikke har tatt medisiner. Hvor er de varme hendene? Hvor er det menneske du kan snakke med? Kamera på veggen og en robot som svarer? Har vært på foredrag og synes ikke om at alle skal bo hjemme!
0 #3 Heidny Hansen 25-12-2019 19:37
Fine ord, hadde vært flott om det virket i praksis. Men det gjør det ikke. Altfor få leger hvis de skal pålegges alle disse nye oppgavene. Også innen hjelpetjenesten mangler det folk. her trengs mange flere hvis man skal få til ett verdig opplegg. Virkeligheten er dessverre noe helt annet enn hva de skisserer her!
0 #4 Turid Hesselberg 26-12-2019 09:29
Det kan virke som om det vektlegges at vi skal bo i hjemmet, og at tjenestene fokuserer på det. Tanken i seg selv er nok god, da de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Da må det en kraftig omorganisering til. Samtidig kommer vi ikke unna at mange er for syke til å bo hjemme. Dermed må også leger på sykehjem styrkes. For det tredje, så er det mange idag, i og med at vi blir eldre, som får demens. Noen får dette i ung alder også. Jeg ser mange som sliter seg ut på sin demente mann/ kone/ samboer. Avlastningstilb ud her er for dårlig, og tilbudet til demente i sykehjem må styrkes. Det er mye å si om dette

Legg til kommentar