Helsevesen

Sykehusplanleggingen i Oslo er gått av sporet

Sykehusplanleggingen i Oslo er gått av sporet

"Planene for «målbildet» i utbyggingen av Oslo universitetssykehus, OUS, vedtatt av helseministeren i 2016, er som kjent kort sagt at innholdet i Ullevål sykehus skal flyttes til Gaustad og Aker, Ullevål legges ned og tomten selges. Når Ullevål legges ned må de bydeler som har lokalsykehus der fordeles på Gaustad og Aker.

For Stovner og Grorud bydeler bygges det ikke på Aker i fase 1, vi skal bli på det overbelastede Ahus. Fase 2 i OUS-utbyggingen vil tidligst gi de to bydelene sykehus på Aker i 2036, men fase 2 kan bli droppet „om det er senger nok“. Den vurderingen gjøres av helsebyråkrater med hensikt å spare utgifter, og å overføre pasienter til kommunen."

Bente Odner og Randi Werner-Erichsen gjennomgår sakens behandling og oppdater oss på status pr. i dag.

DET er sannelig ikke noen lystelig lesning. Hva tenker du?

Les deres artikkel under "les mer."

Sykehusplanleggingen i Oslo er gått av sporet

Av

Bente Odner, arkitekt MNAL

Randi Werner-Erichsen, cand. pharm

Planene for «målbildet» i utbyggingen av Oslo universitetssykehus, OUS, vedtatt av helseministeren i 2016, er som kjent kort sagt at innholdet i Ullevål sykehus skal flyttes til Gaustad og Aker, Ullevål legges ned og tomten selges. Når Ullevål legges ned må de bydeler som har lokalsykehus der fordeles på Gaustad og Aker.

For Stovner og Grorud bydeler bygges det ikke på Aker i fase 1, vi skal bli på det overbelastede Ahus. Fase 2 i OUS-utbyggingen vil tidligst gi de to bydelene sykehus på Aker i 2036, men fase 2 kan bli droppet „om det er senger nok“. DEN vurderingen gjøres av helsebyråkrater med hensikt å spare utgifter, og å overføre pasienter til kommunen.

Det bygningsvolumet Helse Sør-øst, HSØ, som nå er ansvarlig for utbyggingen, vil presse inn på Gaustad og Aker sprenger begge områdene. Plan- og bygningsetaten (PBE) og HSØ er i harde diskusjoner.

15.6.2017, i sak 72, pkt 5, gjorde HSØ-styret et vedtak som nå bør brukes:

«5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette……»

Kort om den siste utviklingen

29. mai i år varslet PBE til HSØ at de ikke ville anbefale foreslått reguleringsplan for Gaustad/Rikshospitalet.

For Aker-området ville PBE fremme justeringer ved offentlig ettersyn.

HSØ ba 1. juni om møter med PBE for å se på planforslagene og diskutere ny tid for offentlig høring.

PBE har vært skeptiske til utbyggingsplanene fra oppstart. De fleste OUS-ansatte og andre fagfolk innen medisin og arkitektur, og flere, er negative til planene.

Disse hovedfakta har ikke HSØ tatt hensyn til.

Det har vært møtevirksomhet fra 5. juni om planene mellom PBE og HSØ. OUS deltar.

Referater skal offentliggjøres i reguleringssakene i PBEs saksinnsyn, for Gaustad saksnr 201704683;  for Aker se saksnr 201704677.  – Referatene kan være noe forskjøvet i tidslinjen. Det gir en god innføring i de vanskelige diskusjonene å lese referatene.

Det er store innsigelser fra PBE. Byggvolumet må skjæres ned.

For Gaustad sies:

- Tomtearealet for nybygg er for lite i forhold til utnyttelsen.

- Vi anbefaler ikke byplangrepet som dominerer kulturmiljøet og landskapet.

- PBE mener at utnyttelsen på Aker er over områdets tålegrense. Der er flere mangler, som at lokaler for psykiatriske langtidspasienter er plassert i rød støysone.

Det ses også sykehuspolitiske utsagn fra PBE:

- Planforslagene har ikke tydeliggjort at man løser et langsiktig sykehusbehov.

-  PBE mener  at det faller inn under deres byplanfaglige ansvar å tydeliggjøre den helhetlige virkningen prosjektene har, og å få innsikt i hvor forberedt Oslo kommune er for premissene ved prosjektet.

I referat fra direktørmøtet 19.6. ser vi at PBE understreket at flest mulig endringer bør gjøres før offentlig ettersyn. I dialogmøte 14 (om Gaustad) presiseres at utredninger og undersøkelser må oppdateres før off. ettersyn.

En vanlig borger  ser det som en selvfølge at planene for hva som skal bygges må være i vesentlig grad fastlagt før offentlig ettersyn ?

Referat fra dialogmøte 15, 20.8. om Gaustad, er offentliggjort. Her er bl.a. presisert at HSØ må legge fram et fullverdig plan-alternativ hvor bygghøydene er under 42 m.

HSØ foreslår vanskelige omrokkeringer av bygg. Tomtene er fulle.

HSØ planlegger nytt sykehus i sør-øst for å dekke videre behov. Planer og tomt finnes ikke.

HSØ-ledelsen tar sikte på å levere planforslag i oktober. Offentlig ettersyn kan da bli på nyåret 2021; da vil den sterke motstanden komme fram. Oslofolk regner med at Bystyret forkaster reguleringsplanen. Statlig regulering er mulig.

Styrebehandling av reguleringssakene   

I HSØ- sak 50; 20.6.19, ble vedtatt overføringer av akuttfunksjoner, og opprettelse av plass for 30 000  pasienter til i lokalsykehusunderlaget i fase 1 på Gaustad . Det er uklart om arealbehovet er tatt inn i reguleringsunderlaget. Det er også uklart om kostnadene er tatt med i lånesøknaden til statsbudsjettet 2020.

At PBE ikke anbefaler reguleringsforslaget for Gaustad nevnes ikke i styredokumentene til OUS møte 16.6.i år, heller ikke av leder i møtet.

Til styremøtet i HSØ 25.6. i år ble reguleringsproblemene omtalt svært moderert fra ledelsen. - Styret vedtok forslag om plan om oppstart av forprosjekt 1.11. Rapporter fra OUS om organisering av kirurgi og akuttfunksjoner, og hensyn til smittevern, i følge vedtak HSØ-50/2019, skal være ferdige til samme dato. Rekker man da å evaluere rapportene?

Forprosjektet er en stor prosess. HSØ-ledelsen mener forprosjekt og reguleringsprosess kan tilpasses hverandre. Forprosjektet kan bli så «låst» at det blir et press på reguleringsprosessen.

I dokumentene til styremøtet i HSØ 20.8 sto det bare at risiko forbundet med styring og gjennomføring av prosjekt Nye Oslo universitetssykehus er HØY. Det kom ikke fram noe om problemene i reguleringssaken i møtet 20.8..

 - HSØ er så stille som mulig nå.

Både HSØ og OUS skal ha styremøte 24.9. I dokumentene framkommer lite nytt. Det er laget et tidspress for å vurdere underlagsrapporter om fordeling og oppbygging av Gaustad og Aker samtidig som det store forprosjektet planlegges satt igang 1. november. For vanlige Oslo-folk virker det absurd.

HSØ har posisjon. De informerer Storting og regjering, deres informasjon kommer igjen i Stortingets og Regjeringens standpunkter.  

Verken „målbilde“-tilhengerne eller HSØ selv har vært villige til å høre på motstandernes synspunkter for Ullevål som regionsykehus.

Forutsetningene for Stortingets lånetilsagn høsten 2019 kan nå bli endret, da må lånetilsagnet trekkes tilbake.

r konklusjon blir at det er på høy tid at HSØs ledelse innser, og styret vedtar, at det må settes i verk tiltak som er vedtatt mulige i sak 72/2017, pkt 5, som siteres i innledningen.

 

Kommentarer   

#1 Randi Werner-Erichsen 01-10-2020 12:04
Vi gir oss ALDRI! Målbildet er FOR galt, de får ikke plass. Jeg tror det må gå i stykker nå. Alt press, demonstrasjoner , saklige henvendelser, til Stortingets kontrollkomite, samt enkeltrepresent anter, Riksrevisjonen, Helse Sør-Øst, helsedepartemen tet, mm., må hjelpe - Vi ser jo at fagetaten Plan- og bygningsetaten ikke godtar HSØs opplegg. Bystyrets nåværende flertall vil ikke godta reguleringsplan enen for Gaustad. Staten kan da ikke gå inn med en statlig regulering som bryter med Plan- og bygningsloven? Hilsen en av forfatterne
#2 Inger Sethre 01-10-2020 20:17
HSØ sliter med å lage skreddersøm til et målbilde som for lengst er utdatert på alle plan! Det er dyrt og tidsødende. Men fremfor alt tegn på dårlig lederskap.
Stø kurs rett i grøfta.....
#3 May Nilsen 01-10-2020 20:58
Det er ikke holdbart at vi i bydel Grorud og Stovner skal tilhøre Ahus. Det er lengre unna enn Aker, det er vanskelig å komme seg til Ahus med offentlig transport (særlig når man er syk og må bruke flere transportmidler ). Jegføler heller ingen tilhørighet til Ahus, jeg bor i Oslo! Jeg har uhelbredelig kreft, og når jeg blir innlagt på Ahus er det vanskelig for min lille familie på to (mor på snart 80 og min datter) å besøke meg. Ingen av dem har bil og begge har helseproblemer.
#4 Gudveig Havstad 03-10-2020 21:38
Jeg mener at planen er skadelig av flere grunner:
Gaustadsykehus var det første godt tilpassede sted å gi hjelp til folk med de alvorligste psykiske lidelsene, og tomten er fortsatt godt tilpasset folk som i kan trenge skjerming fra uten verden i første omgang, da er uteområdet av vesentlig betydning. Tomten på Aker sykehus som tenkes brukt til langtidsbehandl ing rus og psykiatri er ikke bare for liten , men et sinnet som med for høyt støynivå. Det er ikke hensiktsmessig for mennesker som trenger omgivelser som bibringe litt ro,hvile i urolige sinn. Ikke stjel det gode området disse pasientene har nå til kontorer for ansatte i somatikken som ønskes presset inn i på for liten tomt.
Planen går også på omorganiseringe r, sammenslåinger . OUS er i seg selv resultat av omorganiseringe r gjentatte ganger. Tror det bare er økonomer som kanskje tror på at uttrepåførte omorganiseringe r og sammenslåinger er kostnaddeffekti v for god drift. Nå er det nok mulig at nedvurdering av fagfolkenes vurderinger om hva som tjener sykehusdriften i OUS alt har skadet virksomhetene. ( Jeg husker hvor gleden og stoltheten jeg følte når vår overlege på BUPen jeg jobbet på i 1992 hadde fått gehør hos helsemyndighete ne at vi ikke skulle skulle bruke like mange timer inne på poliklinikken som behandlere i VOP, fordi vi skulle også ut på helsestasjonene i vårt område, hvor vi skulle samarbeide med helsesøstrene slik helsestasjonen opplevde samarbeidet nyttigest, og også samarbeide med barnehager osv, om henviste barn, men også anonymisert omkring barn de lurte på om burde henvises .) Det var noe annet enn å bli målt på Høyes venteliste garantier, og det kunne jo godt ført til tidligere hjelp når helsesøster formidlet møte mellom foreldre og barn og BUP behandler som kunne si noe om hvordan vi kunne undersøke problem og lete etter løsning. ) Fagpersoner som ikke blir mistrodd og presset , men lyttet til gir bedre tilbud, og om de får dannet gode samarbeidsteam, gir det økt trygghet som pasientene nyter godt av. Mens omorganisering gif uro og frykt for å miste jobben, miste dem man jobber best sammen med, og dessuten kan to ulike, men gode avdelingsrutinr r/ kulturer tilsammen gi lang tid med utrygge arbeidsforhold.
#5 Maj-Len Sundin 06-10-2020 14:44
Dette er galskap og har vært det hele tiden. Det finnes ingen gode argumenter for dette tullet. Bare prestisje! Finnes ingen gode faglige argument for tretten etasjers sykehus på et for trangt Gaustad. Driftsmessig koster det mer å bygge i høyde. En trenger mer personell, brannteknisk helt forkastlig å evakuere sengeliggende pasipenter via trapper!!! Heiser kan ikke brukes ved brann. Har ingen av politikerne tenkt på det.
Driftsmessig er Ullevål med maks tre til fire etasjer ideelt. Selv kvinneklinikken på Ullevål er for høyt.

Det krevs mer personell i driften i høyhus.

Skandalen med Nye Karolinksa i Stockholm vil politikerne i stortinget gjenta uten blygsel og med bare prestisje.
dl

Maj-Len Sundin, tidligere ansatt i 22 år på Ullevål , hvorav 12 år som sjefsykepleier, direktør på Aker sykehus og adm. dir. på gamle Karolinska sjukhuset i Stockholm.

You have no rights to post comments