Helsevesen

Ullevål-planene: Nytt tverrpolitisk stortingsinitiativ

Ullevål-planene: Nytt tverrpolitisk stortingsinitiativ

 SV, MDG, Rødt og Senterpartiets stortingsrepresentanter tar et nytt initiativ på Stortinget vedrørende planene for Ullevål sykehus. De 4 partiene foreslår at Stortinget vedtar:

1. Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette salg av Ullevål sykehus før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusivt reguleringsspørsmålet.

2. Stortinget ber regjeringen ikke tillate rivning av eksisterende funksjonell bygningsmasse ved OUS før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusivt reguleringsspørsmålet.

3. Stortinget ber regjeringen sikre at Aker Sykehus snarest blir fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen

4. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke planlegges for en reduksjon i den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo

5. Stortinget ber regjeringen å iverksette utredning av alternative utviklingsmuligheter for Oslo Universitetssykehus og komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en utredning av lokaliseringsalternativene kan innrettes.

Les begrunnelsen for forslaget nedenfor, under "les mer." 

Representantforslag ….… S (2020-2021)

 

Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet.

 

Til Stortinget

 

Bakgrunn

Sykehustjenester er en del av velferdsstatens tilbud og er et offentlig ansvar. Det er stort behov for å investere i offentlige sykehus i Oslo, og legge til rette for sykehusbygg og funksjoner i Oslo og Norge som sikrer innbyggerne et tilbud med nok kapasitet og god kvalitet. Ny sykehusutbygging må gi et likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester til alle innbyggere som trenger det, når de trenger det, og motvirke utvikling av et todelt helsevesen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fastsatte i juni 2016 et «målbilde» for Oslo Universitetssykehus som innebærer en radikal omlegging av sykehusstrukturen i Oslo. Dette innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Ullevål sykehus skal nedlegges.

Statsrådens «målbilde» har ikke vært gjenstand for høring. «Målbilde» er definert som en «visjon for framtidig situasjon». Et fastsatt «målbilde» fra statsråden kan etter forslagsstillernes vurdering ikke overstyre regjeringens egen veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. I følge denne skal eier, ved statsråden, komme med sitt vedtak i foretaksmøte ut fra resultatet i konseptvalgutredning. Denne prosessen har statsråden ikke fulgt gjennom sin beslutning i foretaksmøtet i 2016.  

Fastsetting av «målbilde» har ført til en dårlig planprosess, siden vedtak om struktur ble gjort før saken var nødvendig utredet. Oslo universitetssykehus har nå gjennomført en konseptfase basert på ministerens «målbilde». Ansattes organisasjoner har pekt på vesentlige mangler og svakheter i utredningen og beslutningsgrunnlaget, og har gått imot å gå videre til forprosjektfase nå. Styret i Oslo Universitetssykehus har likevel vedtatt oppstart av forprosjektfase – mot de ansattes stemmer. Forprosjektet som nå skal igangsettes innebærer at akuttmiljøene på Ullevål sykehus skal deles opp, og fordeles til nye bygg på Gaustad og Sinsen. Norges største og mest komplette akutt-sykehus, Ullevål sykehus, skal legges ned, og det i en periode med sterk behovsvekst for sykehustjenester. Oslos største sykehustomt skal selges til private eiendoms- interesser. 

Etter at ministeren fastsatte sitt «målbilde» i 2016 har det kommet fram at det ikke vil bli plass på Aker sykehus til somatiske pasienter fra bydelene Stovner og Grorud i utbyggingens første etappe. Det er også innvendt at det ikke er utarbeidet virksomhetsmodeller ved de planlagte sykehusene, at gevinstberegningene er usikre, og at de valgte tomtene er for trange. I en risikovurdering Plan- og bygningsetaten i Oslo utferdiget i november 2018 beskrev etaten «svært høy risiko» for hovedalternativet som var planlagt på Gaustad.

I juni 2020 valgte Helse Sør-Øst å trekke planforslaget sitt i forkant av offentlig ettersyn, etter at Plan og bygningsetaten i Oslo varslet at de ikke ville støtte forslaget. I den videre dialogen mellom Helse Sør-Øst og etaten fremkommer det at alternativene fra konseptfaseutredningen er forlatt, og det utredes andre bygg-løsninger som innebærer at deler av Domus Medica (Preklinisk institutt) rives. Forslaget vil gi betydelig økte kostnader. I skissene som ble lagt fram for styret i Helse Sør-Øst 26. november 2020 er det plassert høye bygg tett opp til muren rundt det gamle Gaustad-anlegget. Dette området er omfattet av fredningsbestemmelsene.

Mer enn fire år etter at statsråd Høie fastsatte sitt «målbilde» er vesentlige forhold stadig uavklart. Det er foreløpig ikke avklart når Aker sykehus kan bli lokalsykehus for hele Groruddalen, også for bydelene Stovner og Grorud. Ansattes organisasjoner har gått imot å starte forprosjekt grunnet svakheter og mangler i beslutningsgrunnlaget. Det er ikke lagt fram virksomhetsmodeller som gjør det mulig å verifisere gevinstanslagene. Dialogen med Plan- og bygningsetaten har ikke ført fram til et planforslag som etaten kan støtte. I styremøte i Helse Sør-Øst 26. november 2020 foreslås det å legge inntil 30 000 kvm av sykehusaktiviteten til et bygg i Gaustadbekkdalen. Det vil i så fall kunne øke kostnadene ved første etappe med flere milliarder.

Oslo by og det sentrale østlandsområdet forventer en sterk vekst i årene som kommer og økt behov for sykehuskapasitet. I en slik situasjon, med stort behov for å øke sykehuskapasiteten, er forslagsstillerne bekymret for at det planlegges for å ta ned sykehuskapasiteten ut fra forventet behov, og selge ut offentlige sykehusareal. I Oslo Universitetssykehus` Utviklingsplan 2035, planlegges det med å redusere den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo med rundt 140 000 somatiske liggedøgn. Forslagstillerne frykter at et kutt på 140 000 liggedøgn i sykehusene i Oslo vil gå ut over sykehustilbudet til de pasientene som trenger det aller mest.

Statsråd Høies prosjekt med den foreslåtte nedleggelsen av Ullevål sykehus har vist at tomtearealene på Gaustad og Aker neppe vil kunne huse hele aktiviteten fra Ullevål nå. De offentlige sykehusene i Oslo vil, etter et salg av Ullevåltomten, da ikke ha noe tilgjengelige tomte-reserver for den framtidige utviklingen. Hvis reguleringsprosessen i Oslo ikke gir et resultat i tråd med statsrådens ønsker, vil Oslo universitetssykehus ikke ha noen plan for hvordan sykehusanleggene skal utvikles de nærmeste årene. Å avhende den 300 dekar store Ullevål- tomta som allerede er regulert til sykehusdrift, innebærer dessuten å rive 110 000 kvadratmeter sykehusbygg som enten er bygget nylig eller renovert til dagens standard. Disse byggene representerer verdier for nærmere 10 mrd. kroner. 

Reguleringssaken i Oslo vil ventelig ikke være avklart før om lag et år. Det finnes i dag ikke støtte til regjeringens sykehusplan for Oslo hos lokal planmyndighet. Bystyret i Oslo trakk i januar 2020 støtten til helse- og omsorgsministerens vedtatte «målbilde» og de gjeldende byggeplanene for Nye Oslo Universitetssykehus. Det var samtidig et klart flertall i Oslo bystyre for å sikre Groruddalen et samlet sykehustilbud på Aker.

Forslagsstillerne mener at planene for Nye OUS også bør vurderes i lys av den pågående koronapandemien. Det er vesentlig at man bygger sykehus som kan forebygge og håndtere sykehussmitte, og som kan tilpasses uforutsette hendelser og i vareta helseberedskapen i samfunnet ved kriser. Planene for Nye OUS må også vurderes i lys av evalueringsrapporten for Kalnes sykehus som ble offentliggjort juni 2020, for å hindre at man gjentar feilen fra Østfold og at det planlegges med for liten fremtidig sykehuskapasitet også i Oslo.

Nye OUS blir en svært kostbar sykehusutbygging, der det er stor usikkerhet knyttet til både investeringskostnader og de driftsøkonomiske konsekvensene.  OUS planlegger med høye krav til effektivisering og innsparing i årene før et nybygg står ferdig, og at det skal oppnås stor driftsøkonomisk gevinst i etterkant.  Forslagsstillerne viser til rapporten Sykehusplaner for Oslo, økonomiske betraktninger for Nye Oslo Universitetssykehus (Holte, Jensen, Christiansen, Winsnes), der det konkluderes med at utbygging av Ullevål sykehus vil være et alternativ som vil være 20 mrd. kroner rimeligere, gi raskere og bedre løsning for pasientene, åpne for at Aker blir lokalsykehus for hele Groruddalen, sikre utnyttelse av funksjonelle sykehusbygg på Ullevål, gi god plass for fremtidens OUS på Ullevål og sikre bedre økonomi i Helse Sør Øst.

Med bakgrunn i dette mener forslagsstillerne at det bør iverksette utredning av alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, i tråd med styrevedtak fattet i Helse Sør i sak 72-2017. I vedtaket påpekte styret at «det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og (styret) ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette». Forslagsstillerne mener at regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en utredning av lokaliseringsalternativene kan innrettes. Det forutsetter at det ikke igangsettes tiltak som kan hindre alternative løsninger mens utredningen pågår, og at det ikke igangsettes salg av Ullevål sykehus eller rivning av eksisterende funksjonell bygningsmasse før det er gjort endelige avklaringer i saken inklusive reguleringsspørsmålet. Forslagsstillerne mener at en investering i sykehustilbudet til Oslos innbyggere må sikre at Aker sykehus raskest mulig blir lokalsykehus for hele Groruddalen, og at det ikke planlegges for en reduksjon i fremskrevet sykehusbehov i Oslo.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

Forslag

1. Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette salg av Ullevål sykehus før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusivt reguleringsspørsmålet.

2. Stortinget ber regjeringen ikke tillate rivning av eksisterende funksjonell bygningsmasse ved OUS før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusivt reguleringsspørsmålet.

3. Stortinget ber regjeringen sikre at Aker Sykehus snarest blir fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen

4. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke planlegges for en reduksjon i den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo

5.  Stortinget ber regjeringen å iverksette utredning av alternative utviklingsmuligheter for Oslo Universitetssykehus og komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en utredning av lokaliseringsalternativene kan innrettes.

Kommentarer   

#1 Trond Buanes 03-12-2020 19:12
Ullevål alternativet bør utreedes!
#2 Ulrich c. Abildgaard 03-12-2020 20:19
Fint initiativ. Punktene kunne være ennå klarere på å fortsatt benytte Ullevål sykehus med regions og lokalfunksjoner .
#3 berit averstad 04-12-2020 07:19
Det bør særlig ses på plassering av psykisk helse i rød støysone på Aker.

You have no rights to post comments