Helsevesen

Er det et problem at pasienten har innsyn i journalen?

Er det et problem at pasienten har innsyn journalen?

Litt overraskende for meg problematiserer Tidsskrift for Den norske Legeforening på lederplass det at vi som pasienter har en rett til kopi av/innsyn i pasientjournalen. 

"Det har tidlegare vore debattert om pasienten sitt innsyn gjer det vanskelegare å ta hand om pasienten og usikkerheita hennar samstundes som ein må formidle tvil og tankar kring differensialdiagnosar til kollegaer. Andre meiner derimot at ein bør dele all tvil med pasienten og journalføre tilsvarande for å bygge tillit.

Vi kjenner til at elektronisk innsyn er problematisk også i andre spesialitetar enn psykiatri. Fleire unnlet å dokumentere ting som kan oppfattast som ufordelaktige av pasienten, men som har betydning for helsehjelpa. Dette skjer av frykt for at det vil gå ut over pasientrelasjonen. Resultatet blir ein mangelfull og mindre presis journal, og informasjonsoverføring skjer delvis i uoffisielle forum. For å forseinke det elektroniske innsynet til den akutte fasen er over, blir ikkje dokument godkjende direkte. Ein ønsker å skåne pasientar og pårørande for usikkerheit og vanskelege avvegingar om til dømes liv-og-død-avgjersler."

Hvordan ser folk på dette?

Kommentarer velkomne i dette blogginnleggets kommentarfelt.