Helsevesen

Fastlegeordningens fremtid

Fastlegeordningens fremtidDet brukes for tiden betydelige ressurser på omorganisering av spesialist-helsetjenesten uten at omorganiseringen er satt i sammenheng med oppgaveløsning i fastlegeordning og kommunehelsetjenesten forøvrig. Manglende helhetstenkning er ikke smart og vil koste oss dyrt.  Innbyggerne må stå i sentrum for det vi tenker og gjør i helse- og omsorgstjenesten. Stortinget har bestemt at førstelinje i helsetjenesten skal være fastlegeordningen.  Helsereformer bør starte med en vurdering av hva som kan gjøres i førstelinjen av fastleger og deres medarbeidere og i deres samarbeid med kommune- og spesialisthelsetjenesten og NAV, skriver Kjell Maartmann-Moe, fastlege på Grünerløkka.

Bydel Nordre Aker: Hver femte fysioterapeut er fjernet

I løpet av de siste fem årene er fysioterapitilbudet i bydel Nordre Aker kuttet med 21 prosent. Bydel Nordre Aker burde vært full av fysioterapeuter: Den ligger på tredje plass på listen over bydeler med flest virkelig gamle mennesker. Ikke nok med det, bydelen har også størst vekst av alle bydeler når det gjelder befolkningsgruppen «90 år +». Dermed er det kun et tidsspørsmål før bydelen topper listen over størst andel «90 år +»

– Befolkningen blir eldre og sykere. Bydelens behov for fysioterapi er stigende, sier Reidun Feiring, fysioterapeut og førstekonsulent ved bydelenes søknadskontor. Virkeligheten er imidlertid en ganske annen. Siden 2004 er hver femte fysioterapeut forsvunnet fra bydelen. Den pressede økonomien i Oslo kommune har gjort at bydelen har måttet kutte i alle tjenester. Derfor er det også blitt kutt i fysioterapitilbudet, men ikke så store. Poenget er at det ikke skulle vært kutt i det hele tatt. Veksten i andelen eldre over 90 år tilsier snarere en vekst, sier Feiring.

Les mer hos Fysioterapeuten

Helsepolitisk gruppe i KS

Helsepolitisk gruppe i KSI KS sitt hovedstyre har vi nedsatt en helsepolitisk gruppe. Gruppa skal initiere og følge opp viktige helsepolitiske prioriteringer på vegne av kommunesektoren og KS. Helsegruppa fungerer som referansegruppe for KS` administrative helseprosjekt, og tar ansvaret for å følge opp KS` synspunkter og initiativ overfor Regjeringen, Stortinget og de politiske partiene. Helsegruppa rapporterer tilbake til Hovedstyret. Jeg selv er valgt til leder for gruppa, som forøvrig består av Line Vennesland (Fr.P), Hilde Onarheim (Høyre), Solveig Kvidal (Ap) og Harald Danielsen, rådmann.

Legeforeningen i Oslo og Nordland vil ha bort stykkpris

Legeforeningen vil ha bort stykkprisDet er behov for andre suksessmål i spesialisthelsetjenesten enn overskudd/underskudd. Man må bort fra stykkprisfinansiering som gjør at det konkurreres om de samme pasientene internt i helseforetaket og mellom helseforetakene, samt mellom offentlig og privat helse­vesen, sier styrene i Oslo Legeforening og Nordland legeforening i en henvendelse til den politiske ledelse i Helse- og Omsorgsdepartementet.

Les mer

Samhandling og utvikling i helse og omsorg - kontinuerlig endring

Samhandling og utvikling i helse og omsorg - kontinuerlig endringAnette Fosse er sentral i norsk helsevesen. I roller som fastlege og sykehjemslege i Rana kommune, styremedlem i Universitetssykehuset i Nord-Norge og ikke minst nå sist; som medlem i ekspertgruppa for helseminister Bjarne Håkon Hanssens helsereform. Les hennes tanker, slik de ble presentert for SVs kommunalpolitiske konferanse sist helg.

Les mer
Foredraget består av PowerPoint-plansjer som krever at du har Microsoft Office, eller tilsvarende program (Open office), med Power Point installert på egen pc. Hvis problemer: forsøk å last ned dokumentet først på egen PC, før det åpnes.

Oslo kommune kutter ungdomstilbud innen seksuell helse

Oslo kommune kutter ungdomstilbud innen seksuell helseSex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning) må etter 37 års drift stenge dørene i hele november og desember grunnet kutt i driftstilskudd fra Oslo kommune. Rundt 2500 brukere vil bli rammet. Resultatet kan bli økning i antall aborter og flere jenter vil kunne bli sterile på grunn av ubehandlet klamydia. Sånn er prioriteringen i det borgerlig styrte Oslo.

Betalingsordning egnet virkemiddel for å få ut utskrivningsklare pasienter?

Betalingsordning egnet virkemiddel for å få ut utskrivningsklare pasienter?God sykehusdrift og høy pasienttilfredshet forutsetter at utskrivning skjer så snart pasienten er klar for det. For å stimulere til god pasientflyt har staten opprettet en betalingsordning for utskrivningsklare pasienter ved somatiske sykehusavdelinger. I Oslo var alderspsykiatriske avdelinger med i ordningen frem til 2002. En sammenligning av den gjennomsnittlige ventetiden før utskrivning for pasienter ved somatiske og alderspsykiatriske avdelinger i Oslo viser at den er en uke for somatiske pasienter, mens det er 6 uker innenfor alderspsykiatrien.

Ikke urimelig argumenterer derfor fagfolk i alderspsykiatrien for å gjeninnføre en betalingsordning for uskrivningsklare pasienter i alderspsykiatrien. Kan godt være at det er rimelig å behandle dette likt innenfor somatikk og psykiatri, men som virkemiddel mener jeg betalingsordning ikke er det beste virkemiddel for å få god samhandling mellom sykehus og kommunen. Illustrerende nok praktiserer de 4 sektorsykehusene i Oslo betalingsordning, og har mange ferdighandlede pasienter som ikke kommer ut, mens A-hus - Akershus Universitetssykehus - (som betjener 2 av Oslos bydeler) ikke benytter betalingsordning og har få ferdigbehandlede pasienter. Kan derfor hende at andre samhandlingsformer kan ha vesentlig større effekt.

Les artikkelen i Tidsskrift for Den norske Legeforening

Pasienttransport helt bak mål?

Pasienttransport helt bak mål?Pasienttransportordningen for funksjonshemmede i Oslo er helt bak mål. Vi i Oslo har, fra brukernes ståsted, gått fra en helt super ordning der alle TT-brukere kunne trekke sitt TT-kort for behandlingsreiser og jeg som pårørende kunne bestille reisene ved å sende en e-post til Oslo Taxi med jevne mellomrom, til et byråkrati jeg ellers heldigvis ikke møter i min hverdag, skriver en funksjonshemmet i en henvendelse til meg. Og dette er dessverre en konsekvens av at de statlige helseforetakene har overtatt ansvaret.

Lovisenberg har lagt ned sitt daghospital

Lovisenberg har lagt ned sitt daghospitalFra 1. september la Lovisenberg sykehus ned sitt daghospital; et todelt tilbud:  Et daghospital for hukommelse og geriatri (5 dager i uken) og et for demente (2 dager i uken). "Merkelig å gjør dette i en tid da vi trenger dagtilbud både som forebyggende og rehabiliterende", undres det i en henvendelse jeg har fått. Jeg har bedt om sykehusets kommentar.

Varmebad: Krever redegjørelse fra byrådet

Varmebad: Krever redegjørelse fra byrådetIvar Johansen (SV) har sendt brev til byrådet og ber om redegjørelse for hva byrådet har gjort for å realisere bystyrets vedtak fra desember i fjor om å oppgradere et av Oslobadene til 34 grader av hensyn til personer med revmatiske lidelser. Han er ikke imponert over begrunnelsen til byråd Anette Wiig Bryn (bildet) for at dette ikke er plass om at det ikke fulgte med penger i vedtaket, skriver Nordstrand Blad.

Les mer i Nordstrand Blad