Helsevesen

Norsk gap mellom rike og fattiges helse

Forskjellen mellom de rikes og de fattiges helse i Norge er større enn i resten av Europa, viser en internasjonal undersøkelse. Nordmenn med god utdannelse, høy inntekt og sosial status er blant de friskeste i Europa. Samtidig er forskjellen til dem som er lavest nede på rangstigen større enn i noe annet europeisk land. Vi lever stadig lenger, og levestandarden er i gjennomsnitt blant de beste i Europa. Likevel utmerker Norge seg, sammen med Sverige og Danmark, med store forskjeller helseforskjeller mellom sosiale lag. Forskerne har ingen entydig forklaring på de store forskjellene.

Les mer i Aftenposten

Klasseforskjellene i Oslo øker

Skilnadene i Oslo dei seinare åra har utvikla seg slik at dei rike har blitt mykje rikare og dei fattige litt fattigare, og det har blitt både fleire rike og fleire fattige – både i aust og i vest.  – Dette forsterkar faenskapen, seier forsker Ivar Brevik, og understrekar at det blir ikkje lettare å vera fattig når du får rike naboar.

Les intervjuet

De lønnsomme, og de ulønnsomme pasienter

Det er etablert et finansieringssystem som skiller mellom lønnsomme og ikke-lønnsomme pasienter. "Nå, i krisetider, må jeg imidlertid begynne å skille mellom de pasienter som lønner seg og de som ikke lønner seg. De som ikke lønner seg, må jeg sette på venteliste, forsøke å få overført til en annen institusjon eller la dø i fred", skriver professor Knut Rasmussen ved Regionsykehuset i Tromsø. Han beskriver stykkprisfinansiering og DRG-systemet, som stortingsflertallet er så fornøyd med.

Les mer i Dagbladet

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbol

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, - mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbolpriser: Høyre-byrådet bryter gjerne  kommunens juridiske strategi og  opptrer på tvers av alle regler om anbud og konkurranse for å inngå forlik i en sak om restaurantvirksomhet. Mens en samtidig lar en annen sak gå helt til Høyesterett for å få slått fast at en kreftsyk mann selv skal måtte betale for operasjonen. Her er det noe som skurrer for meg. Men når Høyre-byrådet sier det skal prioritere 'det viktigste først' så er det kanskje viktigere å imøtekomme restauranteieren enn den kreftsyke? spør Ivar Johansen.
Les artikkel

På vei mot et amerikansk helsevesen?

Når sykehusene nå omgjøres til fristilte statsforetak, vil vi sannsynligvis oppleve langt større politisk ansvarsfraskrivelse. Se bare hvordan Storting og regjering toer sine hender for de fristilte særlovselskapene NSB og Posten. Tilhengere av å fristille og «konkurranseutsette» offentlige sykehus, hevder dette vil gjøre sykehusene bedre og mer effektive.Erfaringene fra USA og England viser det motsatte, skriver Mads Gilbert og Dag Johansen.

Les deres artikkel

Sykehusdrift - produksjon eller menneskebehandling?

Det er bekymringsfullt når vårt helsevesen skal styres av siviløkonomer og teknokrater som tydeligvis ikke har forståelse for målsetningen ved en medisinsk institusjon, skriver seksjonsoverlege dr. med Thomas Bøhmer ved Aker sykehus i en lesverdig Aftenpostenkronikk. Og når vi i tillegg legger til at han er bystyremedlem for Høyre, byrådspartiet som nettopp ansetter blårussene til å styre byens sykehus skjønner vi at kronikken har en klar adresse til hans egne partifeller.

Les hans kronikk i Aftenposten

Dobbelt så dyrt å bli syk

Neste år vil rundt 300 000 færre nordmenn få dekket helseutgiftene sine av folketrygden. Uføre, som MS-syke Anna Lena Berglund, må betale nesten dobbelt så mye før de får frikort. Jeg er virkelig sjokkert! Syke og uføre som har anstrengt økonomi, vil oppleve denne ekstra tusenlappen som en ekstrem ekstrautgift, sier Anna Lena Berglund. 49-åringen har muskelsykdommen MS. Hun har store utgifter til lege, fysioterapi, medisiner og kommunale egenandeler. I tillegg bor hun alene i leiligheten på Grünerløkka i Oslo - med de ekstrakostnadene som følger med det å være eneforsørger. Likevel mener regjeringen at hun kan tåle dette: Frikorttaket øker med 85 prosent - fra 1350 kroner i år til 2500 kroner neste år.

Les mer i Dagbladet

TT-ordningen må forbli kollektivtrafikk-tilbud

"Slik jeg ser det er det svært viktig at vi legger til grunn at TT-ordningen er et kollektivtrafikk-tilbud og ikke sosialomsorg. Det bør derfor være de samme offentlige aktører som har ansvaret for den ordinære kollektivtrafikk som også må ha ansvar for særskilt tilrettelagte transportordninger for forflytningshemmede som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære transporttilbudet. Derfor er det galt å flytte dette ansvaret over til bydel", skriver Ivar Johansen i et svar på en henvendelse fra Norges Blindeforbund.

Svekket arbeidervern bør bekymre legestanden

I februar 2004 la Arbeidslivslovutvalget frem sitt endringsforslag til arbeidsmiljøloven. Flertallet går inn for svekket lovregulering av arbeidstiden, større adgang til å bruke midlertidige ansettelser og overgang til individuelle avtaler om forhold som nå er regulert av lov eller kollektiv avtale. Ebba Wergeland og Steinar Westin kommenterer hovedpunktene i forslaget og trekker linjene tilbake til debatten om vår første arbeidervernlov fra 1892.

Større ulikheter i helse

Helse og uhelse er knyttet til sosiale forhold, også i Norge. Selv om spedbarnsdødeligheten er redusert i alle utdanningsgrupper de siste tiårene, viser en analyse av data fra Medisinsk fødselsregister at forskjellen i postneonatal dødelighet (fra 28 dager til ett år) for barn av mødre med høy og lav utdanning, er blitt større.