Innvandrere, antirasisme

Skryt til somaliske mødre

Skryt til somaliske mødreHer er forskningsresultater som du trolig aldri vil høre Siv Jensen og hennes partikolleger referere til:

Somaliske mødre i Norge er svært opptatt av sine barns utdanning, og imponerer norske lærere. Det fant Inger Marie Holm i sin doktorgradsstudie av somaliske foreldrepar i Norge. Holm forsket på forholdet mellom somaliske foreldre og lærere i den norske skolen, og i hvilken grad foreldrene tok del i barnas utdanning. Hun fant at somaliske mødre står på som bare det.

- Somaliske mødre er solide omsorgspersoner og ressurspersoner for sine barn, sier Holm. De ønsker at barna skal klare seg bra på skolen, de står på for å organisere barnas leksearbeid, eller de jobber aktivt for å få barna inn på organisert leksehjelp. Holm sier at dette funnet må ses i sammenheng med tidligere forskning på feltet, som har vist at minoritetsspråklige foreldre i større grad enn majoritetsspråklige er fraværende i skolen. Fraværet av foreldres involvering er spesielt stort på ungdomsskoletrinnet.

Holms studie viser at dette ikke er tilfellet hos de somaliske mødrene hun intervjuet, og Holm presiserer at dette er et solid funn som samsvarer med tidligere studier av somaliske foreldre. - Det står ikke så galt til som det ofte blir fremstilt i media, sier hun.

Les mer her
Og les hele oppgaven

AP i KS-hovedstyret: Asylsøkere må ha rett til sosiale tjenester

AP i KS-hovedstyret: Asylsøkere må ha rett til sosiale tjenester"KS støtter utvalgets flertalls forslag om at asylsøkere gis en rett til sosiale tjenester etter § 4-2 i sosialtjenesteloven, og at retten til tilsvarende tjenester videreføres i ny kommunal helse- og omsorgslov."

Dette var at - av flere - forslag jeg fremmet da vi i KS sitt hovedstyre behandlet Berge-utvalgets innstilling om mottakstilbudet for asylsøkere. Jeg fikk støtte fra Arbeiderpartiets hovedstyremedlemmer på alle mine endringsforslag, men ikke tilstrekkelig flertall.

Forslaget om at "KS ser det som rimelig at kommunene bistår med sin barnevernsfaglige kompetanse i forbindelse med utarbeidelse av oppfølgingsplaner for gruppen enslige mindreårige asylsøkere 15 – 18 år, forutsatt at det etableres en tilskuddsordning for å dekke utgiftene" ble vedtatt av et klart flertall (Ap, Kr.F, V, SV, Sp og bedriftsrepresentant, mens kun H og F stemte imot ).

Les innstilling/saksframstilling fra administrasjonen (Word)
Les utvalgets innstilling
Les mine endringsforslag nedenfor

Hemmelig Ap-notat: Svikter Oslo Arbeiderparti de papirløse migranter?

Hemmelig Ap-notat: Svikter Oslo Arbeiderparti de papirløse migranter?Der Arbeiderpartiets folkevalgte i Trondheim, Bergen og Stavanger er krystall-klare ser det ut til at Oslo Arbeiderparti svikter. 

– Vi ønsker å sende et signal til regjeringen og til høyresiden i norsk politikk om at man må tenke seg om en gang til, sier leder Rune Olsø i Trondheim Arbeiderparti til NRK.

Han mener at de papirløse innvandrerne må ha muligheter, rettigheter og plikter i samfunnet i påvente av å bli sendt ut av landet. De papirløse innvandrerne er mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlige oppholdspapirer. – Det må være slik at folk som er papirløst i Trondheim, har jobb, betaler skatt og kan klare seg selv til de blir sendt ut av Norge. Det hander om menneskeverd, men det handler også om at de skal delta og bidra til fellesskapet, fortsetter Olsø.

I et hemmelig notat til Arbeiderpartiets bystyregruppe (se under) anbefaler gruppestyret, med tidligere statsssekretær Libe Rieber-Mohn i spissen, bystyregruppa å si nei til Marianne Borgen og mitt forslag vedrørende en mer verdig behandling av papirløse migranter. Bystyrets finanskomite planlegger å avgi sin innstilling 30. november, og deretter bystyrebehandling.


Si din mening til Arbeiderpartiets bystyrerepresentanter
eller skriv dine synspunkter under.
Les mer hos Papirløse.no

Verdig behandling av papirløse immigranter

Verdig behandling av papriløse immigranterRepresentantskapet i Oslo SV har blant annet vedtatt følgende:

"Norge er i ferd med å få en voksende underklasse av mennesker som har levd i landet i mange år, noen helt opp til 17 år, nesten helt uten rettigheter og ofte i stor nød. Oslo SV krever at regjeringen straks finner en varig oppholdsløsning for flyktninger som ikke kan returneres til sine hjemland.

Oslo SV representantskap viser til vedtak i Trondheim, Bergen og Stavanger bystyre og støtter forslaget fra Marianne Borgen og Ivar Johansen til Oslo Bystyre og ønsker å se følgende punkter realisert:  

1. Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse immigranter kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. Dersom det ikke er utsikter til retur, skal folk kunne få opphold som arbeidsinnvandrer etter fem år. I mellomtiden bes Byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger.

2. Bystyret ber byrådet sørge for at papirløse flyktninger i Oslo mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer

3. Byrådet bes igangsette et arbeid i kommunen for å bedre sitasjonen for barn av papirløse/barnefamilier. Byrådet bes inngå en nær dialog med talspersoner for papirløse immigranter, og med helsesenteret for papirløse som drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors for å få et slikt tilbud på plass."


Les hele uttalelsen under

Hvem forsvarer rettsstaten?

Hvem forsvarer rettsstaten?"Politiets Fellesforbund vil låse inn kriminelle og ID-løse asylsøkere i lukkede mottak. Det vil etter Arne Johannessens mening kraftig begrense overfallsvoldtektene, melder Dagbladet fredag 28. oktober.

Lørdag følger ordfører Fabian Stang opp i Aftenposten. «Vi må diskutere om alle uten videre skal ha full tilgang på samfunnet, uavhengig av status på asylsøknad. (...) Jeg er redd for at tiden er moden for å se på en form for begrensning av bevegelsesfriheten, selv om det sitter langt inne for meg,» sier han.

Hvor er det blitt av den innsikten ordfører Fabian Stang ga uttrykk for i en av Oslos moskeer like etter 22. juli. «Morderen var hvit, kristen og bodde i mitt område, men dere stempler meg ikke som drapsmann. Takk for det.»

La oss spole tilbake og begynne der. Det er ikke slik at vi i rettsstaten Norge kan stemple en hel gruppe som kriminelle uten bevis. Skal vi klare å beholde en åpen, demokratisk og trygg rettsstat, må vi faktisk etterforske en og en forbrytelse, finne en mistenkt, stille ham eller henne for retten og få vedkommende dømt. Og så kan de låses inne. Vi kan faktisk ikke begynne å lage særordninger eller særlover som gir mulighet for å låse folk inne på ubestemt tid, uten lov og dom, skriver Gerd Inger Polden i et debattinnlegg i Klassekampen."

Fabians innvandrerfengsler.....

Fabians innvandrerfengsler.....Fabian Stang er på førstesida i dagens Aftenposten, og jeg velger å referere kloke reaksjoner fra min Facebook-venn Patricia Kaatee:

"Flott morgen inntil jeg hører ordfører Fabian Stang på radioen fortelle at han vil sperre inn alle asylsøkere fordi de voldtar "våre jenter". For det første, Stang, jeg er ikke jente di. For det andre, Oslo-poliets voldtektsrapport viser at 38 % av gjerningsmennene har norsk landbakgrunn - og 51 % er fra Europa. Foreslår vi nå like godt sperrer inn alle menn. I hvert fall mellom kl 18 fredag kveld og kl 06 mandag morgen. Sånn for sikkerhets skyld.

Med utgangspunkt i Oslo-politiets voldtektsrapport fra mai, som er basert på fjorårets anmeldelser, var profilen på de 5 pågrepne gjerningspersonene for overfallsvoldtekter slik at 2 var svært unge (under 18) og to hadde psykiatriske diagnoser. Inkluderes overfallsvoldtektene der gjerningsperson ikke ble identifisert ble 8 beskrevet som afrikansk/mørkhudet, 5 vestlige/nordiske, og 4 asiatiske. Mulig vi bør sperre inne alle afrikanske/mørkhudede, asiatiske, nordiske menn, samt menn med psykiatrisk diagnose Stang?"

Fabian Stang er jurist, og skal slåss for folks rettsikkerhet ......

Les Fabian Stang i Aftenposten
Les Oslopolitiets rapport
Les også

KS om integreringsutvalget: Nei til å innkalle søker med innvandrerbakgrunn

KS om integreringsutvalget: Nei til å innkalle søker med innvandrerbakgrunn
I KS sitt hovedstyre behandlet vi denne uka Integreringsutvalgets innstilling.

Jeg fikk hovedstyret med meg på at 

- KS ber regjeringen initiere en evaluering av kvalifiseringstiltak i NAV med vekt på prioritering av målgruppe og kvalitetssikring.
- at integreringspolitikkens viktige målsetting om å bringe innvandrere ut i arbeidslivet ikke bare kan handle om en hvilken som helst jobb, men at det også må handle om likeverdig mulighet til alle deler av arbeidslivet.
- både stat og kommune har ansvar for å følge opp at offentlig finansierte oppgaver blir utført under akseptable arbeidsvilkår.

Men jeg ble dessverre stående alene om at

- KS ser en lovfesting av rett til læreplass, og tilsvarende plikt for bedriftene/virksomhetene til å tilby dette, som en naturlig videreføring av generell rett til skoleplass.
- KS ser ordningen med å innkalle minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn som et viktig tiltak til å øke bevisstheten omkring innvandrernes kompetanse og senke terskelen for ansettelse av medarbeidere med annen bakgrunn. (dog her med støtte fra Ap)

Her er det sannelig en jobb å gjøre.

Verdig behandling av papirløse migranter

Verdig behandling av papirløse migranterSammen med Marianne Borgen, og etter inspirasjon fra Trondheim, fremmer jeg et privat forslag i Oslo bystyre:

1.

Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse migranter kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes Byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger.

2.

Bystyret ber byrådet sørge for at papirløse flyktninger i Oslo mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

3.

Byrådet bes igangsette et arbeid i kommunen for å bedre sitasjonen for barn av papirløse/barnefamilier. Byrådet bes inngå en nær dialog med talspersoner for papirløse migranter, og med helsesenteret for papirløse som drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors for å få et slikt tilbud på plass

Les NRK
Les Adresseavisa
Les på Papirløse.no
Les forslaget under

Papirløst mareritt

Papirløst mareritt"Regjeringen har i sommer vedtatt Forskrift for helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet. Forskrifter som er uhyre strenge, og som i hovedsak gir rett til helsehjelp kun når kriteriene er fylt for øyeblikkelig hjelp. Øyeblikkelig hjelp, eller begrepet «hjelp som ikke kan vente», kamuflerer hva det i realiteten dreier seg om.

Realiteten er at du som papirløs flyktning kun får rett til helsehjelp når krisen er helt akutt. Det er også tvilsomt om du får hjelp i krisen, da du som papirløs ikke har noen fastlege eller annen etablert relasjon til det offentlige helsevesen som bidrar til å fange deg opp. Det innebærer unødvendig menneskelig lidelse.

Det ser ut som om sentrale politikere håper og tror at de påtrengende humanitære problemene som rammer papirløse flyktninger vil forsvinne om de bare holder et strengt returfokus i asylpolitikken, og stadig fastslår at de skal sendes ut så raskt som mulig. Men å håpe og tro har aldri i seg selv avhjulpet nød. Du må se nøden i øynene, og handle – humanitært og pragmatisk.

Jeg ber om politisk mot, og jeg ber om humanitet. Vi har ikke råd til ikke å se," skriver psykoanalytiker Karl Eldar Evang i en kronikk i Aftenposten.

Klokt sagt, og verdt å lytte til!

Les kronikken

Flyktninger: KS sier ja til å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet

Flyktninger: KS sier ja til å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammetDet er ikke alt Velferds- og migrasjonsutvalget (NOU 2011:7) har foreslått som jeg synes er like klokt. Men forslaget om å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet er et klokt forslag.

I KS sitt hovedstyre drøftet vi i dag KS sin høringsuttalelse til NOU-en, og administrasjonen anbefalte hovedstyret å si nei til en slik utvidelse: "KS mener det er uheldig å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet er innført for at flyktninger som kommer til Norge, og deres familiegjenforente, skal få god kunnskap om norsk samfunns- og arbeidsliv. Dette er personer uten familie og nettverk i Norge. Personer som gifter seg med norske og nordiske statsborgere har ikke det samme behov for oppfølgning."

Jeg mente at  KS skulle si ja til utvidelse av målgruppen:

"KS er opptatt av å få mobilisert de arbeidskraftressurser som landet har, og mener det potensielt er store ressursmessige gevinster knyttet til større utnyttelse av den arbeidskraften som innvandrere representerer.

Kunnskap om norsk samfunns- og arbeidsliv gir den enkelte bedre kvalifikasjoner for arbeid. Å tilby introduksjonskurs er en billig investering for raskest mulig å bringe innvandrere inn i arbeidslivet. KS støtter derfor forslaget om å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet."

Hele hovedstyret støttet første avsnitt i mitt forslag, mens hovedstyrets flertall (Arbeiderpartiet, Kr.F, Senterpartiet, KS Bedrift og meg selv) støttet mitt andre avsnitt.  Jeg har derfor snudd saken, og KS går for å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet. KS inntar dermed et klokt og viktig standpunkt som kan styrke integreringsarbeidet og flyktningers deltakelse i arbeidslivet.

5 myter om innvandring

5 myter om innvandringDebatten om innvandring og inkludering er lite faktabasert og full av fordommer. Mange påstander som fremføres som sannhet har lite med virkeligheten å gjøre.  Vi skal aldri legge lokk på inkluderingsdebatten. Det skal være stort rom for uenighet og vidt forskjellige standpunkter skal brynes mot hverandre, men debatten blir ikke mindre kritisk og dårligere ved at alle deltakerne setter høyere krav til kvaliteten på sine argumenter. Vi som ser mulighetene i det mangfoldige samfunnet må møte overdrivelser, grunnløse påstander og myter med fakta og mer kunnskap om de faktiske forhold. Her 5 mytersom selvsagt er feilaktige.